271/1976

Given i Helsingfors den 26 mars 1976.

Förordning angående ändring av varumärkesförordningen.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till handels- och industriministeriets verksamhetsområde ändras i varumärkesförordningen den 29 maj 1964 (296/64) 9 § 1 mom. 5 punkten, 12 § 3 punkten och 17 §, samt fogas till förordningen en ny 27 a §, som följer:

9 §.

Ansökan om registrering av varumärke skall innehålla:


5) uppgift om de klasser eller slag av varor eller tjänster, för vilka märket begäres bli registrerat, samt, då ansökan ej avser en eller flere klasser i sin helhet, om den klass, vartill enligt sökandens mening vara eller tjänst i varje särskilt fall är att hänföra.


12 §.

Ansökan om förnyelse av registrering skall innehålla:


3) uppgift om den inskränkning i skyddet, som sökanden önskar att skall vidtagas, samt i sådant fall om de klasser eller slag av varor eller tjänster registreringen enligt sökandens mening därefter skulle komma att omfatta, eller klasser, då ansökan skulle komma att omfatta endast en eller flere klasser i sin helhet.

17 §.

Anspråk på företrädesrätt enligt 18 eller 30 § varumärkeslagen skall framställas inom tre månader från här gjord ansökan. Grundar sig anspråket på 18 § sagda lag, skall sökanden vid behov utreda, att utställningen är att anse såsom internationell.

27 a §.

Besvärsavgiften enligt 51 a § varumärkeslagen är 140 mark.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1976 dock sålunda, att stadgandena i förordningens 9 § 1 mom. 5 punkt och 12 § 3 punkt samt i 17 §, till den del i sistnämnda stadgande i förordningen är stadgat om den tid, inom vilken anspråk om företrädesrätt här skall framställas, tillämpas på efter förordningens ikraftträdande gjorda ansökningar.

Helsingfors den 26 mars 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Sakari T. Lehto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.