258/1976

Given i Helsingfors den 19 mars 1976.

Förordning angående ändring av förordningen om verkställighet av böter och förvandlingsstraff för böter samt av vissa andra straffrättsliga påföljder och staten tilldömda ersättningar.

På föredragning av justitieministern

ändras rubriken för förordningen den 23 maj 1969 om verkställighet av böter och förvandlingsstraff för böter samt av vissa andra straffrättsliga påföljder och staten tilldömda ersättningar (321/69) samt förordningens 18 och 22 §§ samt

fogas till förordningens 1 §, sådan den lyder i förordning av den 12 december 1975 (939/75), ett nytt 3 mom. som följer:

Förordning

om verkställighet av bötesstraff.

1 §.

Böter eller fordran kan verkställas även med stöd av efterlysning, som uppgjorts på basen av verkställighetshandling. Utmätt egendom får härvid likväl icke säljas och ärende om bestämmande av förvandlingsstraff för böter icke avgöras. Även för övriga verkställighetsåtgärder skall verkställighetshandling vid behov införskaffas.

18 §.

Förslår icke de medel, som bötfälld erlagt, till betalning av alla de böter som på samma gång indrives hos honom, skall, såvida icke annat är stadgat, de influtna medlen i främsta rummet användas till betalning av de böter som ådömts tidigast.

Då någon av flera som ådömts solidarisk betalningsskyldighet i förväg betalt sin andel av fordran, skall man i första hand söka indriva resten av fordringen hos de övriga betalningsskyldiga. Vid behov skall utmätning likväl verkställas beträffande envar betalningsskyldig.

22 §. Efterlysning skall innehålla för beslutets verkställighet och för redovisningen nödiga uppgifter. Blir böterna eller fordringen helt indrivna, instämmes den bötfällde att svara i rättegång som gäller bestämmande av förvandlingsstraff, eller anträffas den bötfällde och är det uppenbart, att efterlysning icke längre erfordras för att han skall påträffas, eller är det skäl att antaga att efterlysning icke längre främjar indrivningen av fordringen, skall efterlysningen återkallas. Blir böterna eller fordringen delvis indrivna eller inträffar i övrigt ändringar i de upplysningar som ingår i efterlysningen, skall efterlysningen rättas.

Ovan avsedda efterlysningar offentliggöres av centralkriminalpolisen. Återkallande och rättelse av efterlysning skall ske utan dröjsmål.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1976.

Helsingfors den 19 mars 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Kristian Gestrin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.