176/1976

Given i Helsingfors den 20 februari 1976.

Lag om ändring av varumärkeslagen.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 30 §, 31 § 1 mom., och 51 § varumärkeslagen av den 10 januari 1964 (7/64) av dessa lagrum 51 § sådan den lyder i lag av den 30 december 1965 (751/65), samt

fogas till lagen en ny 51 a § som följer:

4 kap.

Särskilda bestämmelser om skydd för utlänning och för utländska varumärken.

30 §.

Har någon här i landet sökt registrering av ett varumärke, vars registrering han tidigare sökt utom riket, skall sådan ansökan i förhållande till andra ansökningar, under förutsättning av ömsesidighet, anses vara gjord samtidigt med ansökan utom riket, såframt ansökningen här har skett inom sex månader från ansökan utom riket samt sökanden hos härvarande registermyndighet inom tre månader från här i landet gjord ansökan framställt anspråk på sådan företrädesrätt. Då anspråk på företrädesrätt blivit anmält och behörig utredning angående anspråkets berättigande företetts, får tredje man ej av sådana omständigheter, som inträffat under tiden mellan prioritets- och registreringsdagen, härleda rätt att begagna ett varukännetecken, liknande det här registrerade utländska varumärket.

31 §.

Sökande av varumärke och innehavare av registrerat varumärke, vilken icke har hemvist i Finland, skall ha ett här bosatt ombud, som är skyldigt att företräda honom i allt som rör märket. Ombud kan även vara finskt samfund. Anteckning om ombud för innehavare av varumärke skall göras i varumärkesregistret.


9 kap.

Kungörelse och besvär.

51 §.

Ändring i slutligt beslut av registermyndigheten i ärende som rör varumärke kan sökas av sökanden, om beslutet gått honom emot eller saken lämnats därhän. I beslut, varigenom ansökan bifallits trots att invändning framställts i behörig ordning, kan ändring sökas av den som gjort invändningen. Återkallar han sin ändringsansökan, kan saken likväl prövas, om särskilda skäl därtill föreligga.

51 a §.

Ändring i beslut av registermyndigheten, vilket meddelats med stöd av denna lag, sökes genom besvär hos patent- och registerstyrelsens besvärsavdelning inom 60 dagar från den dag, då ändringssökanden fått del av beslutet, sagda dag oräknad. Inom samma tid skall ändringssökanden erlägga fastställd besvärsavgift, vid äventyr att besvären icke upptagas till prövning.

Ändring i besvärsavdelningens beslut sökes genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen inom 60 dagar från den dag, då ändringssökanden fått del av beslutet, sagda dag oräknad.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1976.

Stadgandet i 30 § angående tid, inom vilken anspråk på företrädesrätt här skall framställas, tillämpas på ansökningar, vilka gjorts efter lagens ikraftträdande. Stadgandena i 51 § tillämpas på av registermyndigheten efter lagens ikraftträdande meddelat slutligt beslut i ärende som rör varumärke.

Helsingfors den 20 februari 1976.

Vid förfall för Republikens President, Statsminister
Martti Miettunen

Minister
Sakari T. Lehto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.