138/1976

Given i Helsingfors den 13 februari 1976.

Lag angående ändring av lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål.

I enlighet med riksdagens beslut

upphäves i lagen den 20 juni 1963 om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål (326/63) 12 § 3 mom. och

ändras 12 § 2 mom., 13 § och 14 § 3 mom. som följer:

12 §.

Sedan anordnandet av övervakning förordnats att äga rum i Finland, skola beträffande förordnande om verkställighet av villkorligt straff, såframt nedan icke annorlunda föreskrives, stadgandena i 4 och 5 §§ lagen om villkorligt straff äga tillämpning.

13 §.

Även sådan i annat nordiskt land villkorligt dömd, beträffande vilken ej förordnats att övervakningen av honom skall anordnas i Finland, kan, om han här dömes för ett under prövotiden eller före denna begånget brott, med tillämpning av stadgandena i 4 och 5 §§ lagen om villkorligt straff förklaras ha förverkat förmånen av det villkorliga straffet.

14 §.

Finner domstol, att i annat nordiskt land ådömt villkorligt straff på grund av 4 eller 5 § lagen om villkorligt straff borde förordnas att verkställas eller att i fråga om villkorligt dömd borde vidtagas åtgärder på grund av att han underlåtit att iakttaga i domen förutsatta eller med stöd därav uppställda särskilda villkor eller föreskrifter, kan domstolen hänskjuta ärendet att avgöras i den stat, där domen givits eller där den dömde står under övervakning.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1976.

Helsingfors den 13 februari 1976.

Vid förfall för Republikens President, Statsminister
Martti Miettunen

Tf. justitieminister
Sakari T. Lehto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.