48/1976

Given i Helsingfors den 16 januari 1976.

Lag om forskningscentralen för de inhemska språken.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §.

För forskning och språkvård rörande finska och svenska språken, för forskning rörande med finskan besläktade språk samt för samisk språkvård finns en forskningscentral för de inhemska språken.

Forskningscentralen är underställd undervisningsministeriet.

2 §.

Om forskningscentralens förvaltning stadgas genom förordning.

Vid forskningscentralen finns en särskild svenskspråkig enhet för svensk språkforskning och språkvård.

3 §.

Vid forskningscentralen kan finnas en direktörstjänst samt inom ramen för statsförslaget extraordinarie befattningshavare, tillfälliga funktionärer och personal i arbetsavtalsförhållande.

4 §.

Forskningscentralen äger rätt att mottaga donationer och testamenten för ändamål som främjar dess verksamhet.

5 §.

Forskningscentralen kan för statliga och kommunala myndigheter samt för enskilda personer och samfund på beställning utföra vetenskapliga undersökningar och andra serviceuppdrag; angående avgifterna för dessa undersökningar och uppdrag skall iakttagas vad i lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73) är stadgat.

6 §.

I statsförslaget upptages årligen ett anslag för finansiering av forskningscentralens forsknings, insamlings- och ordboksprojekt.

Det i 1 mom. avsedda anslaget utgår i första hand av de från vadhållning vid idrottstävlingar influtna medel, vilka i statsförslaget anvisats för stödjande av vetenskap.

7 §.

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

8 §.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1976.

När denna lag träder i kraft överföres institutionen för nufinska till forskningscentralen för de inhemska språken.

Innan lagen träder i kraft kan åtgärder vidtagas för besättande av tjänster och befattningar vid forskningscentralen för de inhemska språken samt andra åtgärder vidtagas, vilka erfordras för inledande av forskningscentralens verksamhet.

Helsingfors den 16 januari 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Undervisningsminister
Paavo Väyrynen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.