Nr 46./1976

Given i Helsingfors den 23 januari 1976.

Förordning om prejningssignaler till fartyg.

På föredragning av ministern för inrikesärendena stadgas med stöd av 31 § polislagen av den 18 februari 1966 (84/66), 17 § 2 mom. och 165 § tullagen av den 8 september 1939, av dessa lagrum 17 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 4 juli 1969 (450/69), 17 § lagen den 10 januari 1975 om gränsbevakningsväsendet (5/75) samt 11 § lagen den 28 februari 1969 om båttrafik (151/69), som följer:

1 §.

Övervakningsmyndighet kan preja fartyg inom finskt vattenområde, tullområde som ansluter sig till territorialhavet, fiskezon och havsområde, som ansluter sig till kontinentalsockeln genom att giva fartyget nedan stadgade prejningssignaler eller på annat lämpligt sätt.

2 §.

Prejningssignaler är medelst syn-, hör- och radioförbindelsemedel givna internationella prejningssignaler samt en särskild prejningsplatta.

3 §.

Effekten av prejningsorder, som gives fartyg, kan vid behov skärpas genom avgivande av ljudsignal, genom att lysa medelst strålkastare, genom avskjutande av vit ljusraket eller skott eller på annat lämpligt sätt.

4 §.

I denna förordning avses:

1) med övervakningsmyndighet gränsbevaknings-, polis-, tull-, sjöfarts-, fiske-, jakt- och militärmyndighet;

2) med fartyg även båt och annat sjökommunikationsmedel; samt

3) med prejningsplatta ett cirkelrunt märke, vars mittfält är gult och omgivet av en röd kant. Signalplattans diameter är minst 200 millimeter och den röda kantens bredd 1/3 av cirkelns radie. Signalplattan kan upptaga ordet STOP eller ett tecken, som utvisar myndighet. Då plattan användes i mörker, skall den vara belyst. (Fig. 1).

Fig. 1. Prejningsplatta

5 §.

Av de i 2 § av denna förordning avsedda internationella prejningssignalerna skall till användning komma i första hand bokstaven L, vilken som signalflagga är indelad i gula och svarta fält (fig. 2), och som morsetecken kortlång-kort-kort (.–..).

Fig. 2. L-flagga

6 §.

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av ministeriet för inrikesärendena.

7 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1976.

Genom denna förordning upphäves förordningen den 20 juni 1930 innefattande närmare bestämmelser därom, huru från tull- eller polisuppsikt utövande bevakningsfartyg order att stanna meddelas farkost, som befinner sig på resa (237/30).

Helsingfors den 23 januari 1976.

Repulikens President
URHO KEKKONEN.

Minister för inrikesärendena
Paavo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.