Ursprungliga författningar: 1976

1147/1976
Lag angående ändring av 38 § lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning.
Nr 1130./1976
Lag angående ändring av lagen om brand- och räddningsväsendet.
1106/1976
Lag angående ändring av 1 § lagen om bindande av vissa trafikskadeersättningar vid lönenivån.
1094/1976
Lag angående ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
Nr 1074./1976
Lag angående ändring av lagen om Finlands fiskezon.
1069/1976
Förordning angående ändring av förordningen om ljusmärken på fiskredskap.
1066/1976
Lag angående ändring av 108 § lagen om fiske
1064/1976
Lag angående ändring av lagen om enskilda vägar.
1018/1976
Lag angående ändring av lagen om förskottsuppbörd.
1014/1976
Lag om ändring av 6 § reglementet för Finlands Bank.
994/1976
Lag om ändring av bokföringslagen.
987/1976
Lag angående ändring av lageno m ägoreglering i gränskommunerna.
985/1976
Lag om ändring av byggnadslagen.
983/1976
Lag om lägenheters samfällda vägars och avloppsdikens samt med dem jämförbara områdens upphörande att vara samfälligheter.
959/1976
Lag angående ändring av 5 § lagen om allmän rättshjälpsverksamhet.
955/1976
Lag om kommunala hamnordningar och trafikavgifter
954/1976
Lag angående ändring av lagen om offentliga kungörelser.
946/1976
Förordning angående ändring av förordningen om verkställighet av fängelsestraff.
943/1976
Förordning om vissa avgifter till patent- och registerstyrelsen,
915/1976
Förordning om ändring av förordningen angående tillämpning av värnpliktslagen.
884/1976
Förordning om ändring av penningautomatförordningen.
877/1976
Förordning om ändring av byggnadsförordningen.
789/1976
Lag angående ändring av lagen om skydd i arbete.
788/1976
Lag om ändring av folkhälsolagen
739/1976
Lag om ändring av 10 § lagen angående införande av folkhälsolagen.
693/1976
Lag om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning.
680/1976
Lag om skattelättnader för allmännyttiga samfund som bedriver samhälleligt betydelsefull verksamhet.
674/1976
Förordning om vissa blodundersökningar och andra undersökningar rörande ärftliga egenskaper.
673/1976
Förordning om fastställande och upphävande av faderskap samt om underhåll för barn. Given i Helsingfors den 13 augusti 1976.
672/1976
Lag om ändring av beskattningslagen.
671/1976
Lag angående ändring av lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift.
670/1976
Lag angående ändring av lagen om förskottsuppbörd.
668/1976
Förordning angående upphävande av 15 § förordningen om avträdelsepension.
667/1976
Förordning angående upphävande av 9 § förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden.
665/1976
Lag angående ändring av 5 och 11 §§ lagen om statens familjepensioner.
664/1976
Lag angående ändring av lagen om statens pensioner.
663/1976
Lag angående ändring av 13 och 24 §§ lagen om avträdelsepension.
662/1976
Lag angående ändring av 13 och 19 §§ lagen om pension för företagare.
661/1976
Lag angående ändring av 14 och 22 §§ lagen om pension för lantbruksföretagare.
659/1976
Lag angående ändring av 5 a och 9 §§ lagen om pension för arbetstagare.
653/1976
Lag om skogsforskningsinstitutet
649/1976
Lag om ändring av vattenlagen.
604/1976
Lag angående ändring av 6 och 9 §§ lagen om skyldighet att i vissa fall inställa sig vid domstol i annat nordiskt land.
603/1976
Lag om ändring av 12 kap. rättegångsbalken.
562/1976
Lag om beskattning av person med anställning vid Nordiska Investeringsbanken.
547/1976
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.
Nr 533./1976
Lag angående ändring av 10 § lagen om gränszon.
518/1976
Förordning om besättningens bostadsutrymmen ombord på fartyg
507/1976
Lag om ändring av 34 § sjukförsäkringslagen.
506/1976
Lag om ändring av 5 § folkpensionslagen.
470/1976
Lag angående ändring av 18 och 27 §§ lagen om skada, ådragen i militärtjänst.
466/1976
Lag om ändring av strafflagen.
Nr 461./1976
Lag angående ändring av 17 § förordningen om införande av strafflagen.
460/1976
Lag om ändring av 12 kap. 1 och 2 §§ rättegångsbalken.
458/1976
Lag om ändring av 9 kap. 1 § ärvdabalken.
455/1976
Lag om ändring av 7 § riksdagsordningen
421/1976
Lag angående ändring av lagen om bostadsbidrag.
416/1976
Förordning angående ändring av förordningen om avträdelsepension.
Nr 406./1976
Förordning angående ändring av förordningen om fiskefartyg.
392/1976
Lag angående ändring av 12 § lagen om pension för företagare.
391/1976
Lag angående ändring av 12 § lagen om pension för lantbruksföretagare.
389/1976
Lag angående ändring av lagen om pension för arbetstagare.
380/1976
Finansministeriets beslut om ändring av finansministeriets beslut angående avstående från indrivning av särskilda smärre fordringar
Nr 358./1976
Lag angående ändring av lagen om gränsbevakngsväsendet.
356/1976
Lag angående ändring av lagen om avträdelsepension.
352/1976
Lag om stadsfiskaler
350/1976
Lag om ändring av 1 och 6 kap. rättegångsbalken.
337/1976
Lag om ändring av pensionslagen för evangelisklutherska kyrkan.
334/1976
Lag om ändring av 51 § regeringsformen för Finland
332/1976
Lag om ändring av kommunala vallagen.
330/1976
Lag angående ändring av lagen om riksdagsmannaarvode.
271/1976
Förordning angående ändring av varumärkesförordningen.
258/1976
Förordning angående ändring av förordningen om verkställighet av böter och förvandlingsstraff för böter samt av vissa andra straffrättsliga påföljder och staten tilldömda ersättningar.
247/1976
Förordning angående ändring av 5 § förordningen om gravationsbevis över fastighet.
189/1976
Lag om ändring av arbetstidslagen.
176/1976
Lag om ändring av varumärkeslagen.
155/1976
Lag om ändring av beskattningslagen.
148/1976
Lag angående ändring av 11 och 13 §§ lagen om skogsvårdsföreningar.
145/1976
Lag om dröjsmålsränta och restavgift på skatt.
138/1976
Lag angående ändring av lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål.
137/1976
Lag angående ändring av lagen om unga förbrytare.
135/1976
Lag om villkorligt straff.
134/1976
Förordning angående ändring av förordningen om skifte.
Nr 107./1976
Lag angående ändring av lagen om räddning och återsändande av rymdfarare och återsändande av föremål som utsänts i rymden.
48/1976
Lag om forskningscentralen för de inhemska språken.
Nr 46./1976
Förordning om prejningssignaler till fartyg.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.