1081/1975

Given i Helsingfors den 31 december 1975.

Lag om ändring av byggnadslagen.

I enlighet med riksdagens beslut

upphäves 24 § 4 mom. byggnadslagen av den 16 augusti 1958 (370/58), sådant sagda lagrum lyder i lag av den 9 augusti 1968 (493/68),

ändras 10 § 5 mom., sådant sagda lagrum lyder i lag av den 30 december 1960 (536/ 60), 23 § samt 24 § 1 och 3 mom., sådana sagda lagrum lyder i nämnda lag av den 9 augusti 1968, och 115 § 1 mom., sådant sagda lagrum lyder i lag av den 29 april 1966 (250/66) samt

fogas till 137 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 30 december 1960, ett 2 mom. som följer:

10 §.

Angående kompetensvillkoren för byggnadsinspektörstjänst stadgas genom förordning.

23 §.

Regionplansförbund skall ha ett allmänt program rörande de uppgifter det har att utföra samt en kalkyl över de kostnader dessa uppgifter föranleda. Programmet och kalkylen ävensom ändringar i dem skola delgivas ministeriet för inrikesärendena.

Regionplansförbund skall för ett kalenderår i sänder uppgöra en detaljerad verksamhetsplan och ett kostnadsförslag. Dessa skola, då regionplansförbundet begynner sin verksamhet, tillställas länsstyrelsen inom tre månader från det länsstyrelsens beslut om fastställelse av regionplansförbundets grundstadga givits, och därefter för vart år före utgången av november månad föregående år. Länsstyrelsen skall befordra verksamhetsplanen och kostnadsförslaget jämte eget utlåtande över dem till ministeriet för inrikesärendena. Ministeriet besluter om godkännande av verksamhetsplanen och kostnadsförslaget till grund för fastställandet av den i 24 § stadgade statsandelen, med beaktande av de kostnader, som böra anses nödiga för utförandet av ovan i 20 § 1 och 2 mom. samt 22 § 1 mom. nämnda uppgifter. De kostnader, vilka hänföra sig till tiden före länsstyrelsens ovan nämnda beslut, få härvid ej godkännas, såframt icke särskilt skäl därtill föreligger.

På särskilt skäl kan ministeriet för inrikesärendena även godkänna verksamhetsplan och kostnadsförslag, som tillställts länsstyrelsen efter utgången av den i 2 mom. stadgade tiden.

I den verksamhetsplan och det kostnadsförslag, som nämnas i 2 mom., kunna under kalenderåret godkännas ändringar, då sådana visat sig påkallade.

Vid uppgörandet av allmänt program, kalkyl, verksamhetsplan och kostnadsförslag, som avses i denna paragraf, skall länets regionplanskommission höras.

24 §.

Till regionplansförbund erlägges för varje kalenderår i efterskott såsom statens andel hälften av kostnaderna enligt det godkända kostnadsförslaget. På särskilt skäl kan statens andel erläggas även för nödiga kostnader, vilka avvika från kostnadsförslaget.


Förskott på statens andel erlägges kvartalsvis, senast den 20 februari, maj, augusti och november månad eller, om denna dag är lördag eller helgdag, den första vardagen därefter.

115 §.

De godtagbara kostnader, som förorsakas av mätning och kartläggning av byggnadsplaneområde, ersättas kommunen av statens medel. På ersättningen erlägges på sätt som genom förordning stadgas förskott i enlighet med arbetenas framskridande.


137 §.

Förskott på statsandel erlägges kvartalsvis, senast den 20 februari, maj, augusti och november månad eller, om denna dag är lördag eller helgdag, den första vardagen därefter.

Helsingfors den 31 december 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister för inrikesärendena
Paavo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.