1067/1975

Given i Helsingfors den 31 december 1975.

Förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde upphäves 3 § 2 mom. sjukförsäkringsförordningen den 1 november 1963 (473/63), varvid nuvarande 3 mom. blir 2 mom., samt ändras 7 a §, 8 § 1 och 2 mom. samt 9 § 2, 3 och 4 mom., av dessa lagrum 7 a och 9 § 4 mom. sådana de lyder i förordningen den 20 juli 1973 (630/73) och 8 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i förordningen den 25 juli 1969 (505/69), som följer:

7 a §.

Har försäkrad, hans nödvändiga följeslagare eller i 10 § 2 mom. sjukförsäkringslagen avsedd medlem av försäkrads familj, försäkrads förmyndare eller annan som bör jämställas med dessa varit tvungen att under resa övernatta i härbärgeringsrörelse eller på inkvarteringsställe, som anordnats för patienter vid undersöknings- eller behandlingsanstalt, mellan klockan 22 och 7 under en tid av minst fyra timmar, utgives en övernattningspenning om 30 mark per person i dygnet, dock högst ett belopp som motsvarar verkliga, nödvändiga inkvarteringskostnader.

8 §.

Med arbetsinkomst förstås löneinkomst och därmed jämförbar personlig inkomst, värdet av det arbete försäkrad utfört i samband med leveransköp av skog eller annan därmed jämförlig försäljning samt värdet av det arbete försäkrad utfört till förmån för renskötsel.

Då försäkrad eller äkta makar tillsammans idkat rörelse eller utövat yrke eller bedrivit gårdsbruk, anses det sammanlagda beloppet av rörelsens eller yrkets resultat eller gårdsbrukets nettoinkomst intill 60 000 mark i sin helhet vara arbetsinkomst. Företer den försäkrade utredning om att det skäliga värdet av det arbete den försäkrade eller makarna utfört i rörelsen, yrkesutövningen eller gårdsbruket överstiger 60 000 mark, kan jämväl den del av sagda inkomsters sammanlagda belopp, som överstiger detta belopp, anses som arbetsinkomst. Som arbetsinkomst anses likväl icke nettoavkastning av skogsbruk, ränteinkomst, dividend, hyresinkomst, bostadsinkomst, vinst på överlåtelse av värdepapper och fast egendom, ersättning för överlåtelse av fastighets substansdel, ej heller annan med dessa inkomster jämförbar inkomst.


9 §.

Sjukförsäkringsbestyrelse skall, försåvitt av 17 § sjukförsäkringslagen icke annat följer, fastställa dagpenningens belopp enligt den i 8 § avsedda arbetsinkomsten, dock så, att dagpenningen beträffande i lagen om sjömansskatt avsedd sjöman fastställes på grund av den sjömansinkomst, som framgår av det senaste utdraget av sjömansskattelängden, som sjömansskattekontoret insänt till folkpensionsanstalten.

Skattebyrå skall varje år ofördröjligen och senast före utgången av skatteåret till vederbörande sjukförsäkringsbyrå kommunvis insända en alfabetisk förteckning över de skattskyldiga, i vilken bör nämnas deras vid beskattningen för ifrågavarande år konstaterade annan förvärvsinkomst än pensionsinkomst.

Dagpenning ävensom rätt till försörjartillägg skola justeras att från ingången av nästföljande januari månad motsvara arbetsinkomsten enligt den i 3 mom. avsedda förteckningen, såvida dagpenningens belopp jämte försörjartillägg till följd av justeringen ökar.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1976, likväl så, att 8 § 1 och 2 mom. samt 9 § 2 mom. tillämpas på dagpenning, som hänför sig till tiden efter år 1977.

Helsingfors den 31 december 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.