1004/1975

Given i Helsingfors den 31 december 1975.

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med riksdagens beslut fogas till lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) en ny 30 c § som följer:

30 c §.

Överlåtelsehandling beträffande äganderätt till fastighet inom i lagen om främjande av den regionala utvecklingen (451/75) avsedda utvecklingsområden, sådana dessa områden fastställts i statsrådets beslut den 26 juni 1975 om indelning av landet i utvecklingsområdeszoner samt om bestämmande av tilläggsstödsområden och stödområden (499/75), och överlåtelsehandling beträffande i stad eller köping inom utvecklingsområde belägen legotomt jämte byggnader äro befriade från stämpelskatt, om överlåtelsen sker under åren 1976―1979 till mottagare, som anskaffat fastigheten för sådan ny produktionsinrättning eller sådant nytt turistföretag eller för sådan utvidgning av produktionsinrättning eller turistföretag som avses i lagen om skattelättnader för främjande av produktionsverksamheten inom utvecklingsområdena (1003/75), eller om mottagaren är i 6 § 9 punkten lagen om skatt på inkomst och förmögenhet avsett aktiebolag eller andelslag, för ägande och besittning av sådan ny byggnad, vars lokaliteter efter det byggnaden blivit färdig komma att vara huvudsakligen i sådana inrättningars eller företags besittning, vilka bedriva i ovan nämnda lag om skattelättnader avsedd produktionsverksamhet.

I fall som avses i 1 mom. är överlåtelsehandling dock icke befriad från stämpelskatt för större del av köpeskillingen än den som på basen av intyg, utfärdat av skattebyrån inom vederbörande skattedistrikt, utretts hänföra sig till de för den produktiva verksamheten eller turistföretagsverksamheten nödiga byggnaderna jämte tomtmark för dem.

Helsingfors den 31 december 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Paul Paavela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.