971/1975

Given i Helsingfors den 19 december 1975.

Förordning angående ändring av förordningen om befolkningsskydd.

På föredragning av ministern för inrikesärendena ändras 11 §, 12 § 1 mom. och 13 § 2 mom. samt 24 och 25 §§ förordningen den 22 maj 1959 om befolkningsskydd (237/59),

av dessa lagrum 11 § sådan den lyder ändrad genom förordningar av den 24 maj 1963 och den 18 juni 1971 (261/63 och 560/71), 12 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda förordning av den 18 juni 1971 och 13 § 2 mom. sådant det lyder i nämnda förordning av den 24 maj 1963, som följer:

11 §.

Skyddsrummen äro skyddsrum av klass S1, S3 och S6. Skyddsrum av klass S1 och S3 kan byggas av armerad betong eller såsom bergsskyddsrum. Skyddsrum av klass S6 skall byggas såsom bergsskyddsrum.

Såsom skyddsrum av klass S1, S3 och S6 anses skyddsrum, vilkas konstruktioner dimensionerats så, att de utöver sedvanliga belastningar motstå belastningar, föranledda av en 100, 300 respektive 600 kPa:s (1, 3 och 6 atmosfärers) tryckvåg.

Vid planering och byggande av skyddsrum skall särskild uppmärksamhet fästas vid tryggande av in- och utgångsvägarna samt ventilationen. Skyddsrums dörrar, luckor, ventiler och övriga anordningar skola efter behov dimensioneras för större belastningar än vad i 2 mom. angivits.

12 §.

Skyddsrum skall, beroende på för hur många personer det är avsett, byggas som skyddsrum av minst klass S1, S3 eller S6 enligt följande:

Skyddsklass Antal personer
S1 högst 150
S3 skyddsrum av armerad betong högst 750
S3 bergsskyddsrum högst 1500
S6 obegränsat

13 §.

Ministeriet för inrikesärendena må förordna om medgivande av undantag från vad i 7―10 §§, 11 § 2 mom. och 12 § 1 mom. är stadgat.

24 §.

Angående i 22 § lagen om befolkningsskydd avsedda ersättningar gäller vad i lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund (35/73) är stadgat om statsandelar och angående i 25 § lagen om befolkningsskydd avsedda ersättningar försåvitt de erläggas åt kommun eller kommunalförbund, vad i sagda lag är stadgat om statsunderstöd.

25 §.

Ansökan om lån, som avses i 24 § lagen om befolkningsskydd, ävensom av enskild eller av annat samfund än kommun eller kommunalförbund gjord ansökan om ersättning, som avses i 25 § lagen om befolkningsskydd, skall jämte nödig utredning tillställas länsstyrelsen, som skall insända handlingarna jämte eget utlåtande till ministeriet för inrikesärendena.

Ansökan bör göras senast inom det kalenderår, som följer närmast efter den tidpunkt, då de åtgärder vidtagits, vilka föranlett de kostnader, för vilka lån eller ersättning i enlighet med 1 mom. ansökes. Ansökan må göras även innan några åtgärder vidtagits.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1976.

Har byggnadslov sökts före ikraftträdandet av denna förordning, må med avvikelse från 11 §, 12 § 1 mom. och 13 § 2 mom. iakttagas de stadganden som härförinnan varit gällande.

Helsingfors den 19 december 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister för inrikesärendena
Paavo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.