935/1975

Given i Helsingfors den 12 december 1975.

Lag om ändring av kommunala vallagen.

I enlighet med riksdagens beslut ändras i kommunala vallagen av den 12 maj 1972 (361/72) 8 § 1 mom., 9 § 2 mom., 10 § 1 mom., 11 § 2 mom., 12 § 1 och 3 mom., 13 §. 14 § 1 mom., 15 § 1 mom., 22 §, 24 § 1 mom., 26 § 2 mom., 33 §, 35 § 1 mom., 36 § 1 mom., 37 § 1 mom., 38 §, 39 § 1 mom., 41 §, 43 § 1 mom. och 44 § 1 mom. som följer:

8 §.

Såsom underlag för vallängderna skall vederbörande mantalsskrivningsmyndighet senast den 10 augusti under valåret mot stadgad avgift tillställa kommunala centralvalnämnden förteckningar (basförteckningar), som uppgjorts röstningsområdesvis, över alla de enligt mantalslängden för det löpande året i kommunen bosatta personer, som före ingången av valåret fyllt 18 år. Förteckningarna utskrives, i den ordning mantalslängden utvisar, på blankett, för vilken formuläret fastställes av justitieministeriet. I dem skall de i kommunen mantalsskrivna personer, vilka icke antecknats vid någon fastighet, hänföras till en särskild grupp. Till varje förteckning skall fogas ett alfabetiskt register samt de i 11 § avsedda korten, ifyllda i enlighet med justitieministeriets anvisningar.


9 §.

Kommunal centralvalnämnd skall före den 23 augusti granska basförteckningarna. Till förteckningarna kan tilläggas endast person, som uppenbart icke blivit mantalsskriven, men som enligt intyg av mantalsskrivningsmyndighet hade bort bli mantalsskriven i kommunen och upptagen i basförteckningen. Invid de personers namn, som icke är valberättigade, skall orsaken därtill angivas och namnen överstrykas. Den, beträffande vilken sådan påföljd, som innebär förlust av valrätt, enligt officiell utredning upphör före den första valdagen, skall införas i förteckningen såsom röstberättigad.


10 §.

Vallängderna skall på åtgärd av kommunala centralvalnämnden från och med den 24 augusti till och med den 30 i samma månad under vederbörlig tillsyn vara framlagda till granskning varje vardag från klockan 9 till klockan 20 inom kommunens område, vid behov på flera ställen röstningsområdesvis.


11 §.

Ovan i 1 mom. nämnt kort utsändes efter det vallängden i fråga om vederbörande granskats, dock senast den 23 augusti.

12 §.

Den som anser att han obehörigen utelämnats ur vallängden eller däri antecknats sakna valrätt eller att anteckning rörande honom eljest är oriktig, kan framställa skriftligt yrkande på rättelse hos kommunala centralvalnämnden senast den 9 september före klockan 16.


Anser röstberättigad medlem av kommun att personer, en eller flera, obehörigen upptagits i vallängd såsom röstberättigade, kan han senast den 3 september före klockan 16 till kommunala centralvalnämnden framställa motiverat skriftligt yrkande på rättelse.


13 §.

Avser yrkande på rättelse att någon i vallängd skall antecknas sakna valrätt, skall kommunala centralvalnämndens ordförande underrätta den som rättelseyrkandet gäller om yrkandet och om dess innehåll samt om att han är i tillfälle att på uppgivet ställe taga del av yrkandet och senast den 11 september före klockan 16 med anledning av yrkandet till kommunala centralvalnämnden avgiva förklaring, vid äventyr att, om sådan icke avgives, saken det oaktat avgöres.

Meddelande om yrkande på rättelse skall senast den 4 september såsom rekommenderad försändelse lämnas till postbefordran i slutet kuvert med påteckning om mottagarens namn och postadress, men meddelandet kan frambefordras även på annat bevisligt sätt, om det icke medför dröjsmål. Är mottagares postadress okänd, skall meddelandet ofördröjligen offentliggöras på samma sätt som kommunala tillkännagivanden i kommunen offentliggöres, dock utan att grunden för yrkandet på rättelse däri angives.

14 §.

Yrkandena på rättelse av vallängd handlägges och avgöres vid kommunala centralvalnämndens sammanträde den 13 september, vilket begynner klockan 19. Centralvalnämnden skall i varje ärende meddela beslut, som jämte motivering skall antecknas i protokollet.


15 §.

Den som icke nöjes åt kommunal centralvalnämnds avgörande i ärende angående yrkande på rättelse får söka ändring däri hos länsstyrelsen i det län, där den centralvalnämnd, som fattat avgörandet, har sitt säte. Besvärsskriften skall riktas till länsstyrelsen och tillställas centralvalnämnden senast den 23 september före klockan 16. Centralvalnämndens ordförande skall ofördröjligen översända besvärsskriften jämte eget utlåtande och utdrag ur centralvalnämndens protokoll, om sådant icke fogats till besvären, samt de i saken tillkomna handlingarna till länsstyrelsen.


22 §.

Justitieministeriet skall senast den 24 augusti meddela centralvalnämnden i varje kommun vilka partier som är upptagna i partiregistret samt vilka personer som är berättigade att teckna respektive partis namn.

24 §.

Ansökan om offentliggörande av valmansförenings kandidatlista skall av ombudet för valmansföreningen eller av honom bemyndigad person ingivas till kommunala centralvalnämnden senast den 3 september före klockan 16. Ansökan kan även ingivas till nämnden av det i 28 § avsedda ombudet för de valmansföreningar, som ingivit gemensam lista.


26 §.

Yrkande, som avses i 1 mom., skall framställas skriftligen hos centralvalnämnden senast den 11 september före klockan 16.

33 §.

Kommunal centralvalnämnd sammanträder på kallelse av ordföranden senast den 22 augusti samt därefter den 3, 11 och 14 september, dagen före valen, den andra valdagen samt dagen efter och den 5: e dagen efter valen ävensom vid annan tid, om ärendes handläggning det påkallar.

35 §.

Vid det sammanträde, som kommunal centralvalnämnd håller den 3 september, föredrages och granskas förberedelsevis ansökningarna om offentliggörande av kandidatlistorna jämte till dem fogade handlingar och vidtages åtgärder för införskaffande av möjligen erforderlig tilläggsutredning. Kandidaternas namn, de gemensamma listorna, partiernas kandidatlistor samt valförbunden skall bringas till de röstberättigades kännedom genom ett tillkännagivande, som anslås i centralvalnämndens möteslokalitet och på kommunens anslagstavla.


36 §.

De ombud, till vilka anmärkningar enligt 35 § 4 mom. framställts, äger rätt att senast den 11 september före klockan 16 göra därav föranledda rättelser. Inom samma tid äger ombuden rätt att företaga justeringar beträffande kandidats namn, yrke eller syssla. Avser anmärkningen anmälan om valförbund, äger partiernas valombud rätt att till centralvalnämnden ingiva gemensamt skriftligt förslag till rättelse av anmälan.


37 §.

Den 11 september behandlar kommunal centralvalnämnd på nytt de mom föreskriven tid frambefordrade valhandlingarna och granskar i dem i enlighet med stadgandena i 36 § 1 mom. möjligen gjorda rättelser samt fattar beslut med anledning av ansökningarna och med anledning av anmälningarna rörande gemensam lista och beträffande valförbund. Inom utsatt tid frambefordrade ansökningar samt anmälningar om gemensam lista och om valförbund, mot vilka anmärkningar icke framställts, skall godkännas.


38 §.

Valmansförening eller parti, vars anmälan om anslutning till gemensam lista eller till valförbund icke blivit godkänd, äger rätt att få sin kandidat utesluten ur sammanställningen av kandidatlistor. Anmälan härom skall ombudet för valmansföreningen och, i fråga om parti, dess valombud skriftligen göra hos central valnämnden senast den 14 september före klockan 16.

39 §.

Vid det sammanträde, som hålles den 14 september, fattar kommunal centralvalnämnd beslut med anledning av anmälningar, som avses i 36 § 2 mom. och 38 §, samt med anledning av ansökning som avses i 37 § 2 mom. Vid samma sammanträde uppgör nämnden i 40 § 1 mom. avsedd sammanställning av kandidatlistor.


41 §.

Kommunal centralvalnämnd skall bringa sammanställningen av kandidatlistorna till de röstberättigades kännedom på sätt kommunala tillkännagivanden i kommunen offentliggöres samt dessutom medelst tillkännagivande, som anslås i centralvalnämndens möteslokalitet. Av sammanställningen skall ett tillräckligt antal före den 24 september tillställas kommunens styrelse och i god tid före valet de kommunala valnämndernas samt valbestyrelsernas ordförande ävensom valförrättarna vid de post- och telegrafverkets anstalter inom kommunens område, vilka bestämts att utgöra förhandsröstningsställen. Sammanställningarna skall även hållas tillgängliga för kommunens medlemmar.

43 §.

Finns för val godkända kandidater till samma antal som antalet fullmäktige, som skall väljas, verkställes icke valförrättning, utan kommunala centralvalnämnden förklarar vid sammanträde den tredje söndagen i oktober månad, att de godkända kandidaterna utsetts till fullmäktige.


44 §.

Kommunalval förrättas inom röstningsområdena den tredje söndagen i oktober månad och följande måndag (valförrättning).


Helsingfors den 12 december 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Kristian Gestrin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.