874/1975

Given i Helsingfors den 21 november 1975.

Förordning angående ändring av förordningen om varulotterier.

På föredragning av ministern för inrikesärendena

ändras 1 § 2 mom. samt 3, 11 och 14 §§ förordningen den 19 december 1969 om varulotterier (824/69) som följer:

1 §.

I varulotterier, där lotternas sammanlagda försäljningsvärde överstiger 80 000 mark, kan såsom vinster förutom varor användas högst 40 mark stora penningvinster.


3 §.

Tillstånd att föranstalta varulotteri beviljas av ministeriet för inrikesärendena, om såsom lotternas sammanlagda försäljningspris uppgivits över 100 000 mark.

Är varulotteri avsett att föranstaltas inom området för ett eller flera län och har såsom lotternas sammanlagda försäljningspris uppgivits högst 100 000 mark, beviljas tillstånd av den länsstyrelse inom vars område tillståndssökande förening, stiftelse eller annat samfund har sin hemort.

Är varulotteri avsett att föranstaltas vid bestämt tillfälle samt där även slutföras eller inom ett och samma polisdistrikts område under högst två månaders tid beviljas tillstånd av chefen för polisdistriktet, såframt lotternas sammanlagda försäljningspris är högst 5 000 mark. Beviljade tillstånd skall meddelas länsstyrelsen.

Förening, stiftelse eller annat samfund, som avses i 2 §. kan föranstalta ett enda lotteri vid samma tillfälle utan tillstånd, om försäljningen av lotterna och lottdragningen samt utdelningen av vinsterna sker vid samma tillfälle och lotternas sammanlagda försäljningspris är högst 1 000 mark. På dylika lotterier tillämpas icke stadgandena i 8 och 9 §§ angående lotter och verkställande av lottdragning. Anordnandet av dylikt lotteri är likväl icke tillåtet vid tillställning som föranstaltas 1 handelsrörelse eller affärsbyrå under dess egentliga öppethållningstid.

11 §.

Den som beviljats tillstånd att föranstalta varulotteri skall för lotteriet avgiva redovisning, utvisande den vid lottförsäljningen influtna totalinkomsten, lotteriskattens belopp och betalningsdag, den tidpunkt då tiden för lotteriets föranstaltande utgår, agentarvoden, trycknings- och reklamkostnader och funktionärers arvoden eller arvode, som uppburits av 7 § 3 mom. avsedd föranstaltare, samt övriga kostnader och nettointäkten av lotteriet.

Till redovisningen skall fogas:

1) förteckning över varuvinster och andra vinster, som är underkastade lotteriskatt, vinsternas värden samt beloppet av erlagd lotteriskatt på vinsterna,

2) förteckning över sådana varuvinster och andra vinster, för vilka lotteriskatt icke erlagts på grund av vinstens ringa värde eller av annat i 3 § lotteriskattelagen (259/70) nämnt skäl, samt dessa vinsters värden, samt

3) avskrifter av verifikat, som utvisar anskaffningspriset för vinsterna.

Redovisning för varulotteri, till vilket ministeriet för inrikesärendena eller länsstyrelse beviljat tillstånd, skall inom fem månader efter utgången av tiden för lotteriets föranstaltande i fyra exemplar inlämnas till chefen för det polisdistrikt, där dragningen ägt rum.

Chefen för polisdistriktet skall ofördröjligen sända tre exemplar av redovisningen till länsstyrelsen i det län, där den som beviljats tillståndet till varulotteriet, har sin hemort. samt hålla det fjärde exemplaret under trettio dagar tillgängligt för allmänheten. Länsstyrelsen skall sända ett exemplar av redovisningen och av det i 9 § 1 mom. nämnda protokollet till varulotterikommissionen.

Redovisning för varulotteri som föranstaltats med tillstånd av chefen för polisdistriktet, skall inom tre månader efter utgången av tiden för lotteriets föranstaltande avgivas till den myndighet, som utfärdat tillståndet, och denna skall efter att ha granskat redovisningen hålla den tillgänglig för allmänheten under trettio dagar.

Föranstaltaren av ovan i 3 § 4 mom. avsett lotteri skall ofördröjligen uppgöra redovisning utvisande den vid lotteriförsäljningen influtna totalinkomsten, kostnaderna för föranstaltandet och nettointäkten. Redovisningen skall hos föranstaltaren hållas tillgänglig för deltagarna i lotteriet under två veckors tid och därefter uppbevaras i föranstaltarens arkiv minst två åt. Detta gäller dock icke lotterier, vid vilka lottförsäljningen skett endast bland föranstaltarens egna medlemmar.

Redovisning som inlämnas till chefen för polisdistriktet skall uppgöras på av ministeriet för inrikesärendena fastställd blankett.

14 §.

Iakttages icke vid föranstaltande av varulotteri bestämmelserna i lotterilagen eller i denna förordning eller villkoren i tillståndsresolutionen, eller yppas missbruk i övrigt, kan den myndighet, som beviljat tillståndet till föranstaltande av lotteriet, återkalla det efter att ha berett den som beviljats tillståndet, möjlighet att avgiva förklaring i ärendet.

Har den som beviljats tillstånd underlåtit att inom föreskriven tid erlägga lotteriskatt eller avgiva redovisning, beviljas icke nytt tillstånd förrän skatteresten har erlagts och redovisningen avgivits till chefen för polisdistriktet.


Denna förordning tillämpas på de varulotterier, för vilka tillstånd har beviljats efter denna förordnings ikraftträdande.

Helsingfors den 21 november 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister för inrikesärendena
Heikki Koski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.