860/1975

Given i Helsingfors den 14 november 1975.

Förordning angående ändring av förordningen om skifte.

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

upphäves 125 § förordningen den 28 november 1952 om skifte (407/52) samt

ändras 124, 126, 127 och 217 §§, av dessa lagrum 217 § sådan det lyder i förordning av den 10 oktober 1975 (771/75), som följer:

124 §.

Vid slut- och hörnpunkterna av rå skola numrerade rosen uppresas.

Röse skall tillverkas av hållbart material. Röse skall vara så anbragt, att det hålles stadigt fäst vid marken, det skall vara igenkännbart som röse och efter behov urskiljbart i terrängen. Om röses storlek, form samt övriga krav som skola uppställas på röse bestämmer lantmäteristyrelsen.

126 §.

Råkar platsen för slut- eller hörnpunkt av rå bli sådan, att där icke kan placeras röse eller där röse icke blir hållbart eller där det skulle vara till avsevärt förfång, får gränspunktens plats utvisas genom uppförande av ett röse på envar från gränspunkten utgående rålinje eller, av särskilt skäl, på dess fortsättning. Kan gränspunkts plats icke noga utmärkas på detta sätt, skola i dess närhet uppresas två rösen, utgående från vilka platsen kan angivas med tillhjälp av uppmätta bindmått.

127 §.

På annan än odlad mark skall på rålinjen uppställas vettare på alla rår, vilka äro längre än 300 meter, i första hand på de högsta platserna i terrängen och i medeltal på 200 meters avstånd från varandra.

Vettare skall uppfylla de krav som i 124 § 2 mom. uppställts på röse. Om vettares storlek, form samt övriga krav som skola uppställas på vettare bestämmer lantmäteristyrelsen.

217 §.

Vid förrättning stiftade servituts läge och omfattning skola fastställas och antecknas på kartan. Servituten skola beskrivas i protokollet. Vid behov skola de även bestående utmärkas i terrängen med sådana märken, som uppfylla de på röse uppställda kraven. Märkena behöva dock icke numreras.

Helsingfors den 14 november 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Jord- och skogsbruksminister
Veikko Ihamuotila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.