845/1975

Given i Helsingfors den 7 november 1975.

Förordning angående ändring av förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 4,12,13 och 19 §§ i förordningen av den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (184/62), av dessa lagrum 12 § sådan den lyder i förordning av den 7 november 1969 (670 /69) och 13 § sådan den lyder i förordning av den 3 juli 1974 (550/74), som följer:

4 §.

Pensionsskyddscentralen skall på begäran av försäkrad skriftligen delgiva honom det jämlikt 9 § lagen om pension för arbetstagare ändrade sammanlagda lönebelopp, för vilket försäkringspremier på grund av hans arbetsförhållanden inbetalats till arbetspensionskassan.

12 §.

Pensionsansökan anses gjord den dag den ingivits eller med posten inkommit till arbetspensionskassan eller i lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare avsedd pensionsanstalt eller till pensionsskyddscentralen eller ock till ombud, som av sådan anstalt därtill bemyndigats. Förebringar icke sökanden på anmodan inom en av arbetspensionskassan utsatt skälig tid för ansökningens avgörande nödig tilläggsutredning eller har ansökningens behandling förordnats att förfalla på grund av att sökanden icke efterkommit i 14 § 1 mom. avsett förständigande, anses ansökan dock gjord först sedan för ansökningens avgörande erforderlig utredning inkommit till arbetspensionskassan.

13 §.

Pensionsansökan avgöres samt pensionens utbetalning och på pensionsanstalt ankommande övriga uppgifter, som hänföra sig till pensionen, ombesörjas av arbetspensionskassan, därest arbetstagaren icke vid det senaste pensionslagen underställda arbetsförhållandets upphörande eller därefter stått i arbetsförhållande, som är underställt lagen om pension för arbetstagare, eller bedrivit företagarverksamhet, som är underställd lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare eller därest arbetstagaren, då han ansöker om pension, icke erhåller generationsväxlingspension i enlighet med lagen om pension för lantbruksföretagare eller avträdelsepension enligt lagen om avträdelsepension (16/74). Ifall likväl till arbetstagaren vid hans död från annan pensionsanstalt utbetalades ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension enligt någon av ovan nämnda lagar eller generationsväxlingspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare, avgör denna pensionsanstalt ansökan om familjepension efter honom och drar försorg om ovan nämnda övriga uppgifter. I övrigt lände till efterrättelse vad i 12 § förordningen om pension för arbetstagare stadgas.

19 §.

Förutom de uppgifter, om vilka är särskilt stadgat, ombesörjer pensionsskyddscentralen för arbetspensionskassans räkning mot särskild ersättning, i den mån pensionsskyddscentralen och arbetspensionskassan icke annorlunda avtalat, de försäkringstekniska arbeten, vilka berör registrering och behandling av uppgifterna angående de försäkrade.

Angående arbetspensionskassans deltagande i ersättandet av pensionsskyddscentralens i 12 § 1 mom. 5 punkten lagen om pension för arbetstagare avsedda kostnader gäller i tillämpliga delar vad i 17 § förordningen om pension för arbetstagare stadgas.

I fråga om arbetspensionskassan skall i tillämpliga delar lända till efterrättelse, vad i förordningen om pension för arbetstagare är stadgat angående utredandet av huru ansvaret för erlagda pensioner fördelar sig mellan pensionsanstalterna, och angående gottgörelse, som enligt utredningen skall erläggas.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1976.

Helsingfors den 7 november 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Alli Lahtinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.