782/1975

Given i Helsingfors den 10 oktober 1975.

Förordning om arbetstidslagens tillämpning på kommunala tjänsteinnehavare.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 3 § 3 mom. arbetstidslagen av den 2 augusti 1946, sådant sagda lagrum lyder i lag av den 20 december 1974 (971/74):

1 §.

Med tjänsteinnehavare avses i denna förordning av kommuns fullmäktige eller kommunalförbunds förbundsfullmäktige inrättade tjänsters ordinarie innehavare, interimistiska handhavare av tjänster, med vilka avses vikarier, handhavare av lediga tjänster och för prövotid anställda tjänsteinnehavare samt tjänsteinnehavare, vilka hör till kommuns eller kommunalförbunds tillfälliga personal.

2 §.

Vad i arbetstidslagen (604/46) är stadgat om arbetstagare skall med nedan angivna undantag tillämpas på de tjänsteinnehavare, som nämnes i följande förteckning:

akvarieföreståndare, alarmcentralskötare, arbetsförman, arbetsledare vid sjukhus, arbetsmästare, aulavärdinna, avdelningsbiträde, avstjälpningsplatsskötare, barnavårdsbiträde, barnskötare, bastuföreståndare, bekvämlighetsinrättningsskötare, besiktningsman, biljettkassör, bilkontrollör, bindare, biträdande ekonomiföreståndare, biträdande förman, biträdande gasmästare, biträdande körmästare, biträdande ledningsmästare, brandkorpral, brandman, bud, chaufför, datamaskinskötare, desinfektör, djurskötare (vid zoologisk trädgård), diskare, distributionsjourhavande, drivbänksskötare, duplicerare, eldare, extraherare, filare, fodermästare (vid zoologisk trädgård), forskningsbiträde, fotograf, fototekniker, framkallare, frisör, fångvaktare, fälthandledare, föreståndare för campingområde, föreståndare för friluftsområde, föreståndare för klubbcentral, förman rör hamntillsyningsmän, förman för vattendistributörer, förrådsförvaltare, förtullare, gatsopare, grävmaskinsförare, hallinspektör, hallmästare, hamnordningsman, hamntillsyningsman, handarbetsinstruktör, hemsjukskötare, hjälpflicka, hjälpkarl, hjälpskötare, husbonde, husmor, hushållsbiträde, hushållsföreståndarinna, idrottsplansskötare, internatsbiträde, inventarieskötare, justerare, kafébiträde, kaféföreståndare, kallskänka, kassör, kemikaliejourhavande, kokerska-kock, konduktör, korrekturläsare, kranförare, kranförman, köksbiträde, kökskarl, körkarl, laborant, laboratoriebiträde, laboratoriemästare, laddare, lagerbokhållare, lagerkarl, lekledare, lekplatsövervakare, manglare, maskininspektör, maskinist, maskinjourhavande, maskinskötare, maskintvättare, matsalsföreståndare, matutdelare, mekaniker, mikroskopist, mjölkkontrollör, montör, murare, museibiträde, målare, mätaravläsare, mätare, mätarförman, mätarmästare, nattvakt, nätjourhavande, ombrytare, operatör, ordningsbiträde, ordningsman, parkeringsövervakarbiträde, parkförvaltare, pedikyrist, planmästare, planterare, portionerare, preparator, provtagare, pumpstationsföreståndare, rehabiliteringsvårdare, reningsverksföreståndare, reparatör, rustmästare, rörelseterapeut, serviceman, servitör-servitris, simövervakare, sjukskötare, skolföreståndare, skomakare, skräddare, skärslipare, smed, snickare, sotare, spårvagnsförare, stallkarl, stansoperatör, stationsföreståndare, stationsjourhavande, stationsmästare, strykare, städare, sufflör, svarvare, svetsare, sågare, sömmare, tandskötare, tandvårdsbiträde, taveljourhavande, telefonist, timmerman, timskrivare, trafikinspektör, traktorförare, truckförare, tryckare, trädgårdsbiträde, tvättare, tvättinrättningsföreståndare, ugnsmästare, ugnsskötare, undermaskinmästare, uppsyningsman, urmakare, utbildare, utbildningsinkasserare, vakt, vaktförman, vaktmästare, varuantecknare, varuhissförare, vattendistributör, vattenman, väghyvelförare, värmecentralföreståndare, värmekontrollör, vävare, växthusträdgårdsmästare, vårdare, vårdbiträde, yngre yrkesman, äldre yrkesman och övermontör;

innehavare av tjänster vid sjukhus och hälsovårdscentraler med undantag av anskaffningschef, apotekare, arbetarskyddsinspektör, bibliotekarie, biträdande ekonomichef, byråchef, ekonom, ekonomichef, ekonomidirektör, fysiker, förvaltningsdirektör, hälsovårdsinspektör, ingenjör, kemist, ledande husmor, ledande skötare, läkare, lärare, pastor, personalsekreterare, provisor, psykolog, socialskötare, tandläkare, utbildningschef, veterinär och överskötare;

tjänsteinnehavare vid vårdinrättningar med undantag av biträdande direktör, direktör, ekonom, förman, ledande husmor, ledande skötare, lärare, psykolog, socialskötare, yrkeslärare, överbesiktningsman, överlärare och överskötare; samt

tjänsteinnehavare vid slakterier med undantag av direktör, driftschef, ekonom och veteri-

3 §.

Vad i 3 § 2 mom. arbetstidslagen är stadgat om däri avsedd arbetstagare tillämpas på tjänsteinnehavare, som nämnes i följande förteckning:

arbetsledare, arbetsplatsmästare, avdelningschef för arbetsstugor, banmästare, belysningsmästare, bilreparationsverkstadsmästare, biträdande överskötare, brandförman, brandmästare, brandsergeant, byggmästare, byggnadsarbetsmästare, båtbryggmästare, centrallagerföreståndare, depåmästare, driftsverkmästare, elmästare, faktor, fartygsmästare, fängelseföreståndare, förman, gasmästare, gatubelysningsmästare, gjuterimästare, hamnmästare, inomhusledningsmästare, instrumentmästare, jordbyggnadsmästare, kabelmästare, kommenderingsmästare, kopplingsanstaltsmästare, körmästare, ledningsinspektör, ledningsmästare, linjemästare, luftledningsmästare, maskinchef, maskineringsmästare, maskinmästare, målarmästare, mästare vid reparationsverkstad för spårvagn, nattöverskötare, nätmästare, pannmästare, rangeringsmästare, reparationsmästare, reparationsverkstadsmästare, rörmästare, servicemästare, skifsmästare, sprutmästare, stationsmästare, tekniker, telefonväxelmästare, trafikmästare, transformatormästare, transportföreståndare, träarbetsmästare, trädgårdsmästare, underhållsmästare, verkstadsmästare, vägmästare, övergasmästare, övermaskinmästare, övermästare och övervaktmästare.

4 §.

Arbetstidslagen skall oaktat stadgandena i 2 och 3 §§ icke tillämpas på tjänsteinnehavare som

1) arbetar i offentligt ämbetsverk eller vid byrå inom inrättning, som lyder under arbetstidslagen;

2) arbetar i undervisningsuppgifter vid läroinrättning, skola eller kurscentral;

3) utför i 1 § 2 mom. arbetstidslagen avsett arbete; eller

4) intar självständig eller ledande ställning.

5 §.

Om på tjänsteinnehavare som nämnes i 2 eller 3 § på basen av det arbete han utför kunde tillämpas olika stadganden eller bestämmelser som reglerar arbetstiden, skall på honom tillämpas arbetstidslagen, såframt han huvudsakligen utför arbete som lyder under sagda lag.

6 §.

Kan tjänsteinnehavare, som icke intar självständig eller ledande ställning och som icke nämnes i 2 eller 3 §, på grund av arbetets art jämställas med tjänsteinnehavare som nämnes i sagda paragrafer, skall på honom tillämpas arbetstidslagen. Innan vederbörande myndighet besluter att arbetstidslagen skall tillämpas, skall kommunala avtalsdelegationens utlåtande i ärendet införskaffas.

Införskaffande av utlåtande är likväl icke erforderligt, då tjänstebeteckningen ändrats utan att vederbörande tjänsteinnehavares uppgifter till sin beskaffenhet väsentligen förändrats.

7 §.

Kan arbetstiden för tjänsteinnehavare, som nämnes i 3 § eller avses i 6 § och som intar arbetsledarställning, på grund av arten av hans arbete icke tillräckligt noggrant övervakas eller då särskilda skäl eljest det kräver, kan vederbörande myndighet, efter att ha införskaffat kommunala avtalsdelegationens utlåtande, bestämma att den till honom enligt 17 eller 18 § arbetstidslägen utgående ersättningen skall betalas som en särskild månadsersättning, vilken i skälig mån motsvarar det arbete som avses i sagda paragrafer.

8 §.

Uppstår ovisshet om huruvida arbetstidslagen skall tillämpas på viss tjänsteinnehavare eller grupp av tjänsteinnehavare, skall ärendet på sätt som i 4 § arbetstidslagen stadgas för avgörande hänskjutas till arbetsrådet.

9 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1976.

Genom denna förordning upphäves förordningen den 30 december 1946 angående tillämpningen av arbetstidslagen på innehavare av tjänster och befattningar vid offentliga samfund (938/46) och förordningen den 25 februari 1955 om tillämpning av arbetstidslagen på tjänstemän i arbetsledarställning (90/55).

Helsingfors den 10 oktober 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Alli Lahtinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.