771/1975

Given i Helsingfors den 10 oktober 1975.

Förordning angående ändring av förordningen om skifte.

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

upphäves i förordningen den 28 november 1972 om skifte (407/52) 24, 103, 105, 113 och 116 §§ samt 159 § 2 mom.,

ändras 8, 27, 38 och 42 §§, 44 § 1 mom., 45 och 46 §§, 47 § 1 mom., 48 §, 49 § 2 mom., 52 § 1 mom., 55, 56, 58, 59, 61, 69, 76 och 78 §§, 82 § 1 mom., 83 § 1 mom., 86 § 1 mom., 101, 111, 114, 115, 118, 136, 141, 149, 151, 156 och 157 §§, 161 § 3 mom., 162, 213, 217, 220 och 229 §§, 230 § 2 mom. och 232 § 3 mom., av dessa lagrum 42 §, 44 § 1 mom., 45 §, 47 § 1 mom., 48 §, 49 § 2 mom. och 55 § samt delvis ändrade 46 och 61 §§ samt 82 § 1 mom. sådana de lyder i förordning av den 17 maj 1963 (236/ 63) samt 27 § och 230 § 2 mom. sådana de lyder i förordning av den 19 maj 1972 (399/ 72) samt

fogas till förordningens 71 § ett nytt 2 mom. som följer:

8 §.

Har lantmäteristyrelsen utfärdat i 13 § 2 mom. lagen om skifte avsett beslut om anhängiggörande av nyskifte, skall lantmäteristyrelsen tillställa beslutet lantmäterikontoret för meddelande av förrättningsförordnande.

Ansökes förrättning med stöd av 347 § lagen om skifte av behörig myndighet, behöver till ansökningen icke fogas i detta kapitel stadgad utredning. Vid ansökan om flyttning av röse eller annat råmärke skall utredning lämnas angående de lägenheter och områden, som förrättningen är avsedd att beröra.

27 §.

Vid undersökning av förutsättningarna för och omfånget av nyskifte skall syn förrättas och beskrivning uppgöras över ägoskiftenas på lägenheterna antal, läge och allmänna art, torrläggningsmöjligheterna samt möjligheterna att förbättra skiftesläggningen, vägnätet och gränsdragningarna ävensom över utflyttningsplatser för lägenheter samt andra på saken inverkande omständigheter, varjämte nödiga nytto- och kostnadskalkyler skola uppgöras. I fall, som avses i 12 § lagen om skifte ävensom då sakägarna eljest äro ense om att nyskifte skall verkställas och överenskomma om dess omfång, och förrättningsmännen finna att förutsättningar för nyskifte uppenbart föreligga, behöver sådan syn icke förrättas, ej heller sådan beskrivning samt nytto- och kostnadskalkyl uppgöras, som ovan föreskrivits. Sådan syn behöver ej förrättas, ej heller beskrivning samt nytto- och kostnadskalkyl uppgöras, om det även utan sådan utredning är uppenbart, att förutsättningar för nyskifte icke föreligga.

38 §.

Vid kartläggning av enskildheter skola ägoslagen samt andra för kartans åskådlighet och användning erforderliga detaljer antecknas i kartan.

För varje ägoslag avskiljas vid behov de olika ägofigurerna sålunda, att varje figur i huvudsak omfattar likartad och likvärdig mark.

42 §.

Tidigare icke mantalsatt mark åsättes, förutom i samband med storskifte, mantal sålunda, att för varje hektar mark under nedannämnda grupper av markslag påföras, beroende av ägornas genomsnittliga bonitet inom varje grupp, i tiotusendedels mantal följande värden:

odlad jord 70―20
skogsmark 30― 1 och
vattenområde 10― 1.
44 §.

Frågan om verkställande av i 97 § lagen om skifte nämnda torrläggnings- och andra arbeten skall upptagas till behandling vid förrättningen. Befinnes torrläggning påkallad och ekonomiskt lönande, skall förrättningsingenjören, för uppgörande av plan i brådskande ordning, tillställa vederbörande vattenbyrå och i fråga om dikning, som avser torrläggning av skogsmarker, vederbörande centralskogsnämnd en karta över området och en förteckning över lägenheterna och deras ägare samt, då planen berör för lägenheterna samfällt vattenområde, tillandning eller annat samfällt område, även utredning om, i vilket förhållande lägenheterna äro delaktiga däri.


45 §.

Vattenbyrå och centralskogsnämnd skola underrätta förrättningsingenjören för skiftesförrättningen om de sammanträden som hållas med anledning av torrläggningsfrågan.

46 §.

Önska sakägarna eller någon av dem, att torrläggningsarbete som avser jordförbättring skall verkställas i samband med skiftet, och är arbetet av sådan art, att beslut därom icke kan fattas på sätt i 97 § 3 mom. lagen om skifte är stadgat, skall vattenbyrån draga försorg om att ansökan om beviljande av statsunderstöd, undertecknad av de personer som förorda arbetet, ofördröjligen tillställes jordbruksstyrelsen.

Ansökningen skall handläggas så snart som möjligt och om ansökningen bifalles skall arbetet utföras i brådskande ordning. Jordbruksstyrelsen skall meddela förrättningsingenjören för skiftesförrättningen avgörandet i saken och samtidigt tillställa honom kopior av kartorna och handlingarna rörande torrläggningsplanen.

47 §.

I ärende angående dikning i jordförbättringssyfte, varom beslut kan fattas på sätt i 97 § 3 mom. lagen om skifte är stadgat, skall vattenbyrån tillställa förrättningsingenjören för skiftesförrättningen kartorna och handlingarna rörande torrläggningsplanen samt avgiva utlåtande om företagets ekonomiska lönsamhet och ändamålsenlighet. Såframt företaget gäller i 97 § 3 mom. lagen om skifte avsedd dikning för torrläggning av skogsmarker, skall centralskogsnämnden eller om skogsdikningsplanen uppgjorts på åtgärd av förrättningsmännen, förrättningsingenjören tillställa forrststyrelsen kartorna och handlingarna för avgivande av ovan nämnt utlåtande.


48 §.

Sedan frågan om verkställighet av ovan i 47 § avsedd torrläggningsplan avgjorts genom laga kraft vunnet beslut, skall förrättningsingenjören genom lantmäterikontorets förmedling översända plan, som avser jordförbättring, jämte sitt utlåtande till jordbruksstyrelsen och plan, som avser torrläggning av skogsmarker, jämte sitt utlåtande till forststyrelsen. Graderas de skogsområden som skola torrläggas i det tillstånd, i vilket de befinna sig före torrläggningen, och ansökes för arbetets genomförande om lån och understöd av skogsförbättringsmedel, skall planen jämte kostnadsfördelningen tillsändas forststyrelsen först efter det att skiftesförslaget godkänts eller fastställts. Då jordbruksstyrelsen eller på motsvarande sätt forststyrelsen har beslutat bevilja statsmedel för finansiering av torrläggningsföretaget, skall vattenbyrån respektive centralskogsnämnden draga försorg om att arbetet blir utfört i brådskande ordning. Avgörandet i saken skall meddelas förrättningsingenjören för skiftesförrättningen.

Genomförandet av ovan i 1 mom. avsedd plan kan dock uppdragas även åt delägarna i skiftet. Kan genomförandet äga rum i form av ett samfällt företag, skall en syssloman utses för detta ändamål.

49 §.

Hava ägorna graderats i det tillstånd, i vilket de befunno sig före torrläggningen, skola torr- läggningskostnaderna påföras den delägare, vilken ägorna komma att tillfalla efter skiftet. Hava ägorna graderats med beaktande av ovan i 1 mom. nämnda förbättring av deras beskaffenhet och ökning av nettoavkastningen, skola torrläggningskostnaderna då fråga är om nyskifte eller sådan klyvning, vid vilken delningsgrunden enligt 23 § 2 mom. lagen om skifte är hävd, påföras den delägare, vilken ägorna före skiftesförrättningen tillhört, och då fråga är om klyvning, vid vilken delningsgrunden utgöres av andelstal, samtliga delägare i förhållande till andelstalen. Kunna torrläggningskostnaderna av särskilda skäl icke fördelas i enlighet med vad ovan i detta moment är stadgat, skall fördelningen verkställas enligt annan skälig befunnen grund.

52 §.

I 98 § 1 mom. lagen om skifte avsett beslut om planering av de viktigaste av de av skiftet påkallade nya vägarna och om påbörjande av deras byggande skall fattas i förrättningens begynnelseskede.


55 §.

Till odlad jord hänföres trädgård, åker och för odling lämpligt kulturbete.

Till skogsmark hänföres område, som på grund av sin beskaffenhet och belägenhet bäst lämpar sig för skogsväxt.

Tomt, väg, avloppsdike, grus- och lertäkt samt annan uttagsplats för sådant material ävensom annan äga med särskild användning hänföras antingen till odlad jord eller till skogsmark beroende på vart den på grund av sin beskaffenhet närmast är hanterlig.

56 §.

Odlad jord graderas på basen av sin lantbruksavkastning.

Vid graderingen av skogsägor skall utredas, på vilket sätt skogens genomsnittliga nettoavkastning är beräknad.

Tomt, grus- och lertäkt och annan uttagsplats för dylikt material samt annan äga med särskild användning graderas genom jämförelse av dess värde med de värden för de övriga ägorna vilka lagts till grund för graderingen.

Har äga sådant särskilt värde som i 101 § 2 mom. och 102 § 2 mom. lagen om skifte är sagt, skall vid graderingen iakttagas vad i sagda lagrum är stadgat.

58 §.

Då graderingen verkställes, skall i kartan antecknas alla de graderingsskillnader, som icke antecknats i samband med kartläggningen. Antingen i samband med graderingen eller därförinnan skola de odlade ägornas samt, såframt det befinnes påkallat övriga ägors, i synnerhet kärrmarkernas, naturliga egenskaper undersökas, såsom mull- och torvlagrens beskaffenhet och tjocklek ävensom även alvens art och på skogsmarker det plantbestånd, varav skogs- eller mosstypen framgår.

Vid skiftesförrättningar, där de odlade ägornas sammanlagda areal överstiger etthundra hektar, skall deras bonitet på lämpligt sätt antecknas i kartan, såvida en dylik anteckning icke gör kartan otydlig.

59 §.

Vid skifte som omfattar över etthundra hektar odlad jord skall till grund för graderingen läggas ett erforderligt antal mallägor, vilkas gradtal fastställes genom noggrann underökning av markens beskaffenhet samt med beaktande av de i lagen om skifte stadgade värderingsgrunderna i varje enskilt fall. Mallägorna skall utväljas bland grupper av odlad jord och skogsmark av olika beskaffenhet samt på olika avstånd med beaktande av de lokala förhållandena.

Över mallägorna skall uppgöras en särskild beskrivning.

I förrättningsprotokollet skall intagas redogörelse för graderingsgrunderna. I protokollet skall särskilt nämnas huruvida och i vilken utsträckning ägorna har det särskilda värde, som avses i 101 § 2 mom. eller 102 § 2 mom. lagen om skifte, och huruvida detta värde har beaktats vid graderingen, ävensom angivas servitut och nyttjanderätt underkastade ägor. Likaså skall i protokollet särskilt nämnas, hur de i samband med skiftet torrlagda ägorna, med beaktande av stadgandena i 49 § 1 mom., har graderats.

61 §.

Ägorna skola i hävdebeskrivningen antecknas lägenhetsvis och, såvitt möjligt, skiftesvis samt grupperas i odlad jord, skogsmarker och impediment samt vattenområden.

Vid grupperingen av vattenägor i hävdebeskrivning särskiljas strömfall samt fångstplatser och övriga vattenområden till särskilda grupper.

Även en mera detaljerad gruppering av mark- och vattenägor än ovan har nämnts är tillåten, såframt förrättningsingenjören finner det påkallat.

Vid skiftesförrättning, vars område omfattar minst fem kartdelar, skall hävdebeskrivning uppgöras för varje kartdel. Finner förrättningsingenjören det påkallat, kan hävdebeskrivning även vid mindre förrättning uppgöras för varje kartdel.

69 §.

För utläggningen av ägorna skola förrättningsmännen undersöka:

1) huruvida lägenheterna på sina gamla platser har tillräckligt med odlad jord, huruvida tomtplatsens trånghet bereder dem svårigheter, hur ett ändamålsenligt utnyttjande av ägorna bäst kan främjas samt vilken nytta utflyttningar av lägenheterna skulle medföra,

2) huruvida lämpliga platser för utflyttning av lägenheterna finns samt vilka möjligheterna skulle vara att på de nya platserna bedriva gårdsbruk utan att ny åker uppröjes, samt

3) vilka lägenheter eller lägenhetsdelar, som bäst lämpa sig för utflyttning och vart utflyttningarna borde ske.

71 §.

I 125 a § lagen om skifte avsedd vägran att mottaga i sagda lagrum avsedda ägor skall framställas vid förrättningssammanträdet samt antecknas i protokollet.

76 §.

Tillträdet av nya ägor skall vid nyskifte såvitt möjligt fastställas till en sådan tidpunkt, att för likviderna erforderliga värderingar hinna uppgöras innan ägorna övergå till de nya ägarna.

78 §.

I 153 § lagen om skifte avsedda likvider skola uppgöras så, att av likviden framgår vilka figurer den berör samt hur grunderna för likviden tillämpats i fråga om varje figur. I nämnda paragrafs 1―3 mom. nämnda likvider skola uppgöras med beaktande av tiden för tillträdet av de nya ägorna.

82 §.

Vid behandling av likvider, som förorsakas av skifte, skola särskilda värderingsinstrument uppgöras i frågor, som beröra bland annat:

1) ersättning för överlåtande av ägor före tidpunkten för det allmänna tillträdet av ägorna för i enlighet med 98 § lagen om skifte påbörjade vägarbeten;

2) ersättningar som med stöd av 117 och 119 §§ lagen om skifte skola bestämmas för servitut;

3) penningersättning som skall bestämmas med stöd av 152 § lagen om skifte;

4) penningersättning som skall bestämmas med stöd av 156 § 4 mom. lagen om skifte;

5) i 163 § lagen om skifte stadgade, av reglerandet av legotagares ställning föranledda ersättningar till den del dessa kostnader icke hänföras till utflyttningskostnaderna;

6) ersättning för växande gröda, som enligt 169 § lagen om skifte skall inlösas av annan;

7) ersättning för att område före det allmänna tillträdet av ägorna antingen i enlighet med 177 § lagen om skifte utan fastställande av vederlagsägor eller årlig penningersättning, eller i enlighet med 168 a § lagen om skifte överlåtits i annans bruk; samt

8) penningersättningar, som skola fastställas enligt 31 kap. lagen om skifte.


83 §.

För likvid över trädbeståndet skall, såframt sakägarna icke annorlunda överenskomma, beståndet av grova träd räknas och sorteras i ändamålsenliga klasser enligt trädslag, tjocklek samt vid behov enligt längd och kvalitet. Det övriga trädbeståndet, förutom plantbeståndet, grupperas enligt trädslag och vid behov även enligt växtplatsens art, värderas med tillämpning av ett approximativt värderingssätt eller, där det befinnes nödigt, räknas såsom ovan är sagt.

86 §.

Finna förrättningsmännen, att beloppet av den likvidersättning, varom sakägarna överenskommit, uppenbarligen i så hög grad avviker från det belopp, vartill det skulle ha fastställts av förrättningsmännen, att avtalet uppenbarligen skulle kunna kränka inteckningshavares rätt, skola förrättningsmännen av den sakägare, för vars lägenhet den avtalsenliga likvidersättningen anses oförmånlig, fördra utredning om huruvida lägenheten belastas av inteckning. Belastas lägenhet av inteckning, skall vad i 159 § 3 mom. lagen om skifte är stadgat lända till efterrättelse.


101 §.

Meddelande om att skifte antecknats i jordregistret delgives delägarna i skifte sålunda, att lantmäterikontoret översänder skriftligt meddelande om saken till en vid förrättningen utsedd delägare i skiftet, vars adress för detta ändamål skall antecknas i förrättningsprotokollet.

Ill §.

I styckningsinstrument skola angivas de fång som förrättningen baserar sig på samt de genom styckningen bildade lägenheternas och de till samfällda avskiljda områdenas ägor och dessas arealer ägoslagsvis eller figurvis, gradtalen och graderingsvärdena samt lägenheternas andelstal och mantal.

114 §.

Slutföres i anslutning till styckningen verkställd annan förrättning, såsom omkretsrågång eller ägobyte, på samma gång som styckningen, skall för dessa meddelas gemensam besvärsundervisning.

115 §.

Av utdrag som skall utgivas angående genom styckning avskiljda lägenheter skall framgå lägenhetens namn, registernummer, andelstal och mantal, ägare eller innehavare, arealen av de olika ägoslag som avskiljts för lägenheten samt den tidpunkt, då förrättningen antecknats i jordregistret, ävensom omnämnande om de åtkomsthandlingar, på grund av vilka avskiljandet av lägenheten har skett. I det utdrag som skall tillställas ägaren eller innehavaren av den lägenhet som återstår efter styckningen skall för alla de bildade lägenheternas del ingå nämnda uppgifter, med undantag av anteckning om äganderätts- eller åtkomsthandlingar.

118 §.

Ägobytesinstrument skall utvisa, vilka ägor varje lägenhet vid ägobytet erhållit samt graderingsvärdet för de ägor, som skola ersättas i penningar.

136 §.

Vid skifteskomplettering som avser reglering av vägfrågor skall uppgöras beskrivning, i vilken för varje lägenhet skall nämnas de ägor lägenheten överlåtit eller mottagit såsom i jord- eller vattenområde utgående vederlag för hävande, överflyttning eller stiftande av servitut samt de ägor lägenheten överlåtit eller erhållit vid ägobyte, ävensom de ägor lägenheten erhållit på grund av indragning av samfälld väg.

141 §.

Vad i 115 § är stadgat angående utskrivning av utdrag ur styckningsinstrument och dess övers ty rande till den styckade lägenhetens ägare, äger motsvarande tillämpning i fråga om beskrivning eller delningsbok, som uppgjorts vid i 240, 256, 257 och 262 §§ lagen om skifte nämnda förrättningar. Detsamma galler överstyrande av utdrag ur beskrivning eller delningsbok, som uppgjorts vid i 241 och 243 §§ lagen om skifte nämnda förrättningar till ägarna av de lägenheter, vilkas mantal höjts.

149 §.

De anteckningar om lägenheternas arealer, som gjorts i jordregistret efter det att förslaget till nyskifte godkänts vid granskningen, justeras i samband med att nyskiftesförrättningen såsom slutförd antecknas i jordregistret.

151 §.

Skifte av tillandning och vattenområde antecknas i jordregistret vid envar av de i det skiftade området delaktiga lägenheterna. I kolumnen för anmärkningar göres vid behov en kort anteckning om vilken tillandning eller vilket vattenområde förrättningen berört samt om andra på saken inverkande omständigheter.

På samma sätt skall förfaras då skifte av fristående samfällt område antecknas i jordregistret.

156 §.

Angående samfälld skog skall i slutet av kommunens jordregister intagas ett särskilt folium. Hör till samfälld skog områden från flera kommuner skall sagda folium intagas i den kommuns jordregister, på vars område den samfällda skogen huvudsakligen är belägen, och i de övriga kommunernas jordregister införs en anteckning om, i vilken kommun detta folium finns. I foliets ovanskrift antecknas den samfällda skogens namn. Uppgifter om den samfällda skogens ägoområden antecknas kommunvis och byvis särskilt för envar fastighet eller sådant område vilket anslutits från jord som icke bildats till lägenhet. Vidare antecknas siffror, som utvisa de sammanlagda antalen ägoslag, som höra till den samfällda skogen. I foliet införes kommunvis, byvis eller gårdsnummervis grupperade anteckningar om sådana jordregisterlägenheter och andelar i samfälld skog, vilka erhållit andel i samfälld skog.

157 §.

I 284 § 3 mom. 4 punkten lagen om skifte nämnda områden antecknas i en särskild förteckning i slutet av jordregistret för varje kommun. I denna förteckning, i vilken bland annat skola antecknas de kronofisken, som omfatta till gränserna bestämda områden, skola områden av olika slag avskiljas till egna grupper.

161 §.

Är bristfällighet eller felaktighet av sådan art, att lantmäteristyrelsen icke kan avlägsna densamma, kan lantmäteristyrelsen förordna om verkställande av i 231 a § lagen om skifte nämnd skifteskomplettering.

162 §.

Lantmäteristyrelsen kan förordna, att kostnaderna för ovan i 147 § 2 mom. avsedd undersökning och i 161 § 3 mom. nämnd skifteskomplettering erläggas av statens medel som slutlig utgift.

213 §.

I 63 § 3 mom. lagen om skifte avsedd ansökan om tillstånd att under pågående skifte få använda trädbestånd till avsalu eller eljest för bortförande från lägenheten skall göras skriftligen och lämnas till förrättningsingenjören. Har försäljningens skogsekonomiska betydelse icke utretts, skall förrättningsmännen vid behov före ärendets avgörande anskaffa ett utlåtande av vederbörande distriktsskogsnämnd.

Vad som ovan i 1 mom. är stadgat skall i tillämpliga delar landa till efterrättelse även då någon under pågående skifte önskar till avsalu använda i 63 § 1 mom. lagen om skifte avsedda material.

217 §.

Vid förrättning stiftade servitut skola i fråga om sin belägenhet och omfattning fastställas och antecknas i kartan. De skola beskrivas i protokollet. Vid behov skola de även bestående utmärkas i terrängen med sådana gränsmärken, varom stadgas i 124 § 5 mom., utan att märkena numreras.

220 §.

Är det vid förrättning påkallat att som sakkunnig anlita fackman inom skogsbruket skall i mån av möjlighet som sådan främst anlitas i distriktsskogsnämnds eller skogsvårdsförenings tjänst anställd fackman. Som byggnadsfackman skall om möjligt i första hand anlitas i rådgivningsorganisations på lantbruksområdet tjänst anställd fackman.

229 §.

Innehavares av statens tjänst eller befattning deltagande i lantmäteriförrättning såsom verkställare av i 97, 98 eller 98 a §§ lagen om skifte nämnda åtgärder anses höra till hans tjänsteåligganden. Hans resor för förrättningen ersättas enligt samma grunder som hans övriga tjänsteresor, och han är icke berättigad att för sitt arbete uppbära arvode av de i förrättningen delaktiga.

230 §.

Vad i 1 mom. är stadgat skall äga motsvarande tillämpning när avvägning eller kartläggning och beskrivning av ägor verkställes separat från annan lantmäteriförrättning.


232 §.

Då förrättningen antecknats i jordregistret skall lantmäterikontoret av förrättningens handlingar och karta sända utdrag, i vilka gjorts anteckningar om att förrättningen godkänts och antecknats i jordregistret, ifråga om annat län till dettas lantmäterikontor. Det sistnämnda skall göra anteckningar om saken i jordregistret samt uppbevara utdragen.

Helsingfors den 10 oktober 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Jord- och skogsbruksminister
Veikko Ihamuotila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.