Nr 755./1975

Given i Helsingfors den 26 september 1975.

Förordning angående ändring av förordningen om expeditionslösen och förrättningsarvode.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till finansministeriets verksamhetsområde ändras i förordningen den 17 oktober 1942 om expeditionslösen och förrättningsarvode (807/42) 2 §, sådan den lyder i förordning av den 23 februari 1973 (199/73) och den 29 mars 1974 (260/74), som följer:

2 §.

Expeditionslösen och förrättningsarvode samt ersättning erläggas till nedan utsatta belopp för följande expeditioner och tjänsteförrättringar:


Auktion:

Åt förrättningsmannen erlägges


3) för auktion av utmätt fast egendom eller fartyg samt för auktionens förberedande nödiga åtgärder, för varje i borgenärsförteckningen upptaget fordrings- eller annat anspråk, utsöknings- och auktionskostnaderna samt -utgifterna undantagna, arvode .. ???10,– likväl sålunda, att lägsta arvodet är 60 mark och högsta arvodet 150 mark samt att vid försäljning av flere fastigheter arvodet ökas för den andra och följande fastigheten med 60 mark för varje,

4) för sakägares underrättande om auktion, som i föregående punkt nämnts, utom portoavgift, för varje sänd underrättelse 2,50

5) för fördelning av köpeskilling för fast egendom eller fartyg samt för fördelning av köpeskilling för lösegendom, därest, särskilt fördelningsförfarande är nödvändigt, och för meddelande till domaren eller rätten angående utmätningens upphörande genom försäljningen, utöver dem tillkommande lösen, i arvode 30,–

6) för köpebrev, som utfärdas rörande genom auktion försåld fastighet eller försålt fartyg, lösen 15,–

7) om utlyst auktion å fast egendom eller fartyg, efter det handlingar rekvirerats för densamma, inställes, för de förberedande åtgärderna för auktionen samt, där utmätningen återgått, för meddelande därom till domaren eller rätten, arvode i ett för allt ... 30,–

8) om utlyst auktion å lösöre inställes, för de förberedande åtgärderna arvode i ett för allt .. 15,–


Avskrift, med vidimation, av vad slags handling som helst, då året för handlingens utfärdande uppgives:

utfärdad och vidimerad av myndighet, hörande till 1 gruppen, för det första

arkbladet 3,–

för varje följande arkblad 2,50

utfärdat och vidimerad av myndighet, hörande till 2 gruppen, för det första

arkbladet 2,80

för varje följande arkblad 2,20

Uppgives icke året för handlingens utfärdande, skall för dess uppsökande ytterligare erläggas 80 penni per år, dock högst 8 mark.


Utmätning av lön:

Utmätas på en gång hos samma gäldenär flere fordringar eller skatter och avgifter, skola ovan i 1 och 2 punkterna nämnda åtgärder anses såsom en förrättning. Detta gäller även då för betalning av samma fordran indrivas poster av utmätt lön, som förfalla vid olika tidpunkter, dock sålunda, att vid lyftande av influtna medel får såsom ersättning härför varje gång uppbäras 1 mark 85 penni, såframt indrivningsavgift icke erlägges, och i arvode för sådant skriftligt meddelande som avses i 4 kap. 18 b § 2 mom. utsökningslagen 2 mark.


Indrivningsavgift:

I lagen om indrivning av skatter och avgifter i utmätningsväg (367/61) avsedd indrivningsavgift utgör, då för varje gång indriven fordran eller del därav belöper sig till

högst 20 mark 3,–

mera än 20 mark och högst 50 mark 4,50

mera än 50 mark och högst 100 mark 6,–

mera än 100 mark och högst 300 mark 8, mera än 300 mark och högst 500 mark 10,–

mera än 500 mark och högst 750 mark 15,–

mera än 750 mark och högst 1 000 mark 24,–

mera än 1 000 mark och högst 2 000 mark 37,–

mera än 2 000 mark och högst 4 000 mark 58,–

mera än 4 000 mark 80,

Indrivningsavgift får uppbäras, om fordran eller del därav har indrivits i utsökningsväg inom sådan redovisningstid av sex månader eller därutöver förlängd redovisningstid som avses i 17 § 1 mom. förordningen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (368/61). Indrivningsavgift kan likväl även uppbäras senare, om redovisningstiden har överskridits av godtagbart skäl, varom anteckning, som har bestyrkts av utmätningsman, har gjorts i exekutionsbiträdets i form av kartotek förda räkenskapsbok.

Exekutiv myndighet äger rätt att uppbära indrivningsavgift även i sådant fall då fordran, som har inkommit till indrivning, eller del därav har betalats till annan än exekutiv myndighet medan utsökningen har varit anhängig.

Såvida den betalningsskyldige underlåtit att erlägga fordran i enlighet med den betalningsuppmaning, som avses i 6 § 2 mom. förordningen om indrivning av skatter och avgifter i utmätningsväg (368/61), må utöver vad ovan sagts erläggas indrivningsavgift 2 mark och, ifall fordran, som skall indrivas, överstiger 50 mark, ersättning för resa enligt resestadgan, likväl utan dagtraktamente.

Protokollsutdrag, med eller utan beslut, ävensom dom, så ock beslut, som åtecknas till myndighet inlämnad handling eller vidfogas den samma, utfärdat av myndighet, hörande till

1 gruppen

för det första arkbladet 5,–

för varje följande arkblad 4,–

utfärdat av myndighet, hörande till

2 gruppen

för det första arkbladet 4,50

för varje följande arkblad 3,30

Innefattar protokollsutdrag beslut, varigenom lagfartsärende eller fastighets-, lösöre- eller skogsinteckningsärende blivit slutligt prövat och avgjort, skall för sådant utdrag i stället för ovan avsedda avgift oavsett expeditionens bladantal erläggas lösen i lagfartsärende 30 mark och i inteckningsärende 20 mark.


Inregktrering

1) av beviljad lagfart, så ock av fastbrev, som utfärdats enligt tidigare lag 9,50

Har lagfart på samma gång beviljats å flere fastigheter, som tillhöra en och samma sökande, erlägges full avgift endast för en fastighet, men för envar av de övriga blott halv avgift.

2) av fastställd eller förnyad inteckning 9,50

Har inteckning för samma fordringsbelopp fastställts eller förnyats i flere fastigheter, erlägges full avgift endast för en fastighet, men för envar av de övriga blott halv avgift.


Betyg och bevis:


2) gravationsbevis över fastighetsinteckningar 12,50

Begäres samtidigt gravationsbevis över flere inom samma domkrets belägna fastigheter, som tillhöra samma ägare, beräknas full avgift blott för en fastighet, men endast halv avgift för envar av de övriga fastigheterna.

Åstundas gravationsbevis över såväl inteckningar som inregistrering av legokontrakt skall särskild avgift icke uppbäras för utredning med stöd av legoregistret.

3) gravationsbevis över lösöreinteckningar,

för högst ett år 4,–

för varje år därutöver 1,50

4) angående fastställande, förnyande eller dödande av inteckning, ändrande av förmånsrättsordning, lagfart, inregistrering och ändrande eller dödande därav, godkännande av försäljning eller intecknande av fastighet, som tillhör under förmynderskap stående person, intagande i rättens protokoll av äktenskapsförord eller annat avtal, som bör handläggas i samma ordning, eller bevakning av testamente 2,50


Utmätning:

1) för utmätning samt annan verkställighets- och handräckningsåtgärd, varom icke annorlunda är stadgat, då utmätningsmannen utför sådan på grund av dom eller utslag, för varje åtgärd eller om densamma innefattar till tid, arbete och kostnader klart särskilda förrättningar, för varje förrättning i arvode:

a) i stad och köping 5,–

b) på landet 7,–


2) för indrivning av fordran, som avses i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utmätningsväg, verkställd utmätning samt annan verkställighets- och handräckningsåtgärd, varom icke annorlunda är stadgat, likväl icke för indrivning eller för utmätning av penningar, utöver indrivningsavgift, för varje åtgärd eller om densamma innefattar till tid, arbete och kostnader klart särskilda förrättningar, för varje förrättning i arvode:

a) i stad och köping 3,–

b) på landet 4,–


Exekutionsutredning:

1) för exekutionsutredning vilken utmätningsman verkställer med stöd av dom eller utslag, i arvode jämte däri ingående lösen:

a) i stad och köping 15,–

b) på landet 20,–

2) för exekutionsutredning vilken enligt särskilt förordnande från utmätningsman verkställes för erläggande av fordran, som avses i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utmätningsvag, i arvode till förrättningsmannen jämte däri ingående lösen:

a) i stad och köping 8,–

b) på landet 11,–Denna förordning träder i kraft den 1 november 1975.

Dock får indrivningsavgift i indrivningsärenden, vilka har inkommit till utsökning före dagen för ikraftträdandet, uppbäras intill den 30 juni 1976 och i övrigt enligt vad ovan är stadgat om indrivningsavgift.

Helsingfors den 26 september 1975.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Ministeri
Teuvo Varjas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.