748/1975

Given i Helsingfors den 26 september 1975.

Förordning angående ändring av förordningen om skifte inom planläggningsområde.

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

upphäves 71 § 1 mom. 6 punkten förordningen den 11 juli 1960 om skifte inom planläggningsområde (353/60), varvid de tidigare 7, 8 och 9 punkterna blir 6, 7 och 8 punkter samt

ändras 15 § 1 mom. och 29 § 2 mom. 3 punkten som följer:

15 §.

Fastighetsingenjör, som avlagt diplomingenjörsexamen vid teknisk högskolas lantmäteriavdelning och äger förtrogenhet med utförandet av lantmäteriförrättningar eller med på fastighetsingenjör ankommande fastighetsbildningsuppgifter, må med stadens samtycke inom stadsområdet förrätta styckning, frivilligt ägobyte, rågång, servitutsförrättning samt förrättning, som avses i 19 § 1 mom. lagen den 14 juli

1898 om expropriation av fast egendom för allmänt behov (27/98).


29 §.

I protokollet göres vidare anteckning om:


3) tomts eller allmänt områdes areal;

Helsingfors den 26 september 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Jord- och skogsbruksminister
Veikko Ihamuotila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.