746/1975

Given i Helsingfors den 26 september 1975.

Förordning angående ändring av förordningen om skifte.

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras 9 § förordningen den 28 november 1952 om skifte (407/52), sådant sagda lagrum lyder i förordning av den 19 maj 1972 (399/72), samt

fogas till förordningen en ny 8 a § och till 20 §, sådan den lyder i sistnämnda förordning, ett nytt 2 mom. som följer:

8 a §.

Med avvikelse från vad i denna förordning eljest är stadgat behöver till ansökningshandlingarna icke fogas sådan handling, som i original eller avskrift finnes i handlingarna för annan lantmäteriförrättning, såframt lantmäteribyrån icke finner det nödvändigt.

9 §.

Uppfyller ansökan ovan i detta kapitel stadgade krav och föreligger icke uppenbart hinder för förrättningens eller uppdragets verkställande, skall lantmäteribyrån meddela förordnande om verkställande av förrättningen eller uppdraget.

Äro ansökningshandlingarna bristfälliga, kan lantmäteribyrån på sökandens begäran anskaffa de handlingar som fattas, såframt det är sannolikt, att förordnande till förrättning efter kompletteringen av ansökningshandlingarna kan givas.

Kompletterar lantmäteribyrån icke de bristfälliga ansökningshandlingarna eller förbliva de bristfälliga, oaktat komplettering som avses i 2 mom., kan lantmäteribyrån bereda sökanden tillfälle att komplettera dem.

I avgörande, som lantmäteribyrån fattat med stöd av 1―3 mom., får ändring q sökas.

Vad i 1―4 mom. är stadgat om lantmäteri- byrå, äger motsvarande tillämpning på lantmäterikontor, när ansökan om förordnande till förrättning hänskjutits till dess avgörande. Meddelar lantmäterikontoret icke förordnande till förrättning, skall kontoret utfärda beslut i anledning av ansökan. Beslutet skall tillsändas sökanden i tjänsteväg och ansökningshandlingarna samtidigt återställas.

Hava ansökningshandlingarna genom lantmäteribyrås eller lantmäterikontors försorg kompletterats, men återtager sökanden sin ansökan innan förordnande till förrättning meddelats, skall lantmäteribyrån eller lantmäterikontoret utfärda beslut i anledning av återtagandet. I detta beslut, ävensom i sådant lantmäterikontorets beslut som avses i 5 mom., skall sökanden förpliktas att till staten för av kompletteringen föranledda kostnader erlägga en ersättning, lika stor som den i 2 § 3 mom. lagen om lantmäteriavgift (531/75) avsedda kompletteringsersättningen. De anskaffade handlingarna skola överlämnas till sökanden.

20 §.

Befinnes under förrättningens gång anskaffande av annan handling nödvändig, kan förättningsingenjören på parts begäran anskaffa den.

Helsingfors den 26 september 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Jord- och skogsbruksminister
Veikko Ihamuotila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.