745/1975

Given i Helsingfors den 26 september 1975.

Förordning om ändring av byggnadsförordningen.

På föredragning av ministern för inrikesärendena ändras i byggnadsförordningen av den 26 juni 1959 (266/59) 5 § 4 mom., 51 § 5 mom., 52 § 1 mom., 63 § 1 mom., 123 § 3 mom., 124 § 1 mom., 129 § 1 mom., 149 § 1 mom. och 150 § 3 mom.,

av dessa lagrum 5 § 4 mom. sådant det lyder i förordning av den 31 oktober 1973 (791/73), 51 § 5 mom. sådant det lyder i förordning av den 14 februari 1975 (116/75) och 123 § 3 mom. sådant det lyder i förordning av den 11 juni 1965 (334/65), som följer:

5 §.

Magistraten eller byggnadsnämnden skall, innan den avgör ansökan som rör i 31 § 2 mom., 32 § 1 mom., 42 § 4 mom., 43 § 2 mom., 100 § 4 mom., 101 § 2 mom. eller 123 e § 2 mom. byggnadslagen avsedd åtgärd eller i 42 a § 1 mom. eller 100 a § 1 mom. av samma lag avsett tillstånd, inhämta utlåtande av kommunens styrelse eller av den kommunala myndighet, på vilken avgivandet av utlåtanden i dessa ärenden blivit överfört.

51 §.

Vad i denna paragraf är stadgat om ansökan om byggnadslov äger motsvarande tillämpning på sådant tillstånd av magistraten, som avses i 42 a § 1 mom. byggnadslagen och i 50 § av denna förordning.

52 §.

Innan ansökan om byggnadslov för uppförande av nybyggnad avgöres, skall syn på byggnadsplatsen vid behov förrättas av byggnadssynemän eller byggnadsinspektör. Närmare bestämmelser om synen och dess förrättare skall utfärdas i byggnadsordning. Stadgandena i detta moment äga tillämpning även på sådant tillstånd av magistraten, som avses i 42 a § 1 mom. byggnadslagen och i 50 § av denna förordning.


63 §.

Magistraten äger tillse, att byggande, rivning av byggnad eller del därav eller ändring av användningsändamål icke inledes utan tillstånd, då sådant fordras.


123 §.

Vad i 122 § och ovan i 1 mom. är föreskrivet angående ansökan om byggnadslov gäller i tillämpliga delar sådant tillstånd av byggnadsnämnden, som avses i 100 a § 1 mom. byggnadslagen och i 121 § av denna förordning.

124 §.

Innan ansökan om byggnadslov för uppförande av nybyggnad avgöres, skall syn på platsen vid behov förrättas av byggnadsnämnden, av nämnden förordnad medlem i nämnden eller av byggnadsinspektör. Närmare bestämmelser om synen och dess förrättare skall utfärdas i byggnadsordning. Syn kan förrättas även i ärende, som avses i 100 a § 1 mom. byggnadslagen och i 121 § av denna förordning.


129 §.

Byggnadsnämnd äger tillse, att byggande, rivning av byggnad eller del därav eller ändring av användningsändamål icke inledes utan tillstånd, då sådant fordras.


149 §.

Myndighet, som beviljar byggnadslov samt i 42 a § 1 mom. och 100 a § 1 mom. byggnadslagen avsett tillstånd, äger rätt att på ansökan av byggherren giva tillstånd till att byggnadsarbetet i sin helhet eller till någon del utföres, innan beslutet om byggnadslov eller tillstånd vunnit laga kraft, om byggherren ställer säkerhet för kostnad och skada som kunna förorsakas av att byggnadslov eller tillstånd upphäves eller förvägras.


150 §.

I 42 a § 1 mom. och 100 a § 1 mom. byggnadslagen samt i 50 och 121 §§ av denna förordning avsett tillstånd har förfallit, såframt icke den åtgärd tillståndet avser blivit utförd inom tre år.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1975.

Helsingfors den 26 september 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister för inrikesärendena
Heikki Koski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.