710/1975

Given i Helsingfors den 5 september 1975.

Lag om ändring av ärvdabalken.

I enlighet med riksdagens beslut

upphäves i ärvdabalken av den 5 februari 1965 (40/65) 2 kap. 4 § samt

ändras 8 kap. 8 § som följer:

8 kap.

Om bidrag åt arvlåtarens barn, make och föräldrar.

8 §.

Vad i detta kapitel är stadgat om barns rätt till bidrag skall äga tillämpning jämväl på arvlåtarens adoptivbarn.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1976.

På arv efter den som avlidit före lagens ikraftträdande samt på testamente och dödsbo efter honom skall tidigare lag tillämpas. Har barn utom äktenskap, när denna lag träder i kraft, rätt att taga arv efter sin fader, gäller angående barnets rätt till arv efter fadern och skyldemännen på fädernet samt angående dessas rätt till arv efter barnet och dess avkomlingar vad i tidigare lag är stadgat. Har en man före denna lags ikraftträdande i enlighet med lagen om barn utom äktenskap (173/22) förbundit sig eller genom laga kraft vunnet utslag blivit ålagd att erlägga underhållsbidrag för barn utom äktenskap, vilket icke har erkänt barns ställning, gäller i fråga om barnets rätt till bidrag i tillämpliga delar vad i 8 kap. ärvdabalken är stadgat om arvlåtarens barn.

Helsingfors den 5 september 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. justitieminister
Erkki Huurtamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.