705/1975

Given i Helsingfors den 5 september 1975.

Lag om ändring av äktenskapslagen.

I enlighet med riksdagens beslut

upphäves i äktenskapslagen av den 13 juni 1929 (234/29) 109, 110, 111, 112 och 113 §§, det sistnämnda lagrummet sådant det lyder i lag av den 20 augusti 1948 (616/48),

ändras 46 §, 51 §, 80 § 2 mom., 100 §, 108 §, 114 § 1 mom., 115 § 1 mom. och 116 §, av dessa lagrum 46 och 51 §§, 80 § 2 mom. och 114 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 23 september 1948 (681/48), samt

fogas till 103 §, sådan den lyder i lag av den 5 februari 1965 (42/65), ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

II AVDELNINGEN.

Makars rättsförhållanden.

4 kap.

Familjens underhåll.

46 §.

Makar skola i mån av förmåga och enligt sina ekonomiska förhållanden med penningar, genom verksamhet i hemmet eller annorledes bidraga till familjens underhåll. Till familjens underhåll skall räknas vad som erfordras för den gemensamma hushållningen och barnens uppfostran samt för tillgodoseende av vardera makens särskilda behov.

Make är skyldig att även bidraga till underhållet av andra makens barn, såvida detta fötts före makarnas äktenskap och omhändertagits att i deras gemensamma hem eller på annat sätt gemensamt underhållas. Underhållsskyldigheten fortgår även sedan den ena maken avlidit, så länge barnet bor i den efterlevande makens hem. Vad här är sagt skall dock icke medföra ändring i den underhållsskyldighet som kan åligga den andra av barnets föräldrar.

Vad i 2 mom. är sagt om andra makens barn skall äga motsvarande tillämpning även på dennes adoptivbarn, försåvitt detta adopterats före makarnas äktenskap.

Vid bedömande av makars skyldighet att svara för underhåll av barn skall därjämte lända till efterrättelse vad i 1―3 §§ lagen om underhåll för barn är stadgat.

51 §.

Jämväl i det fall, att makar på grund av söndring leva åtskilda, skall make i enlighet med de i 46 § stadgade grunderna bidraga till andra makens och de barns underhåll, vilkas vårdnad åligger denne; dock skall, om ena maken huvudsakligen bär skulden till samlevnadens hävande, andra maken ej vara skyldig att utgiva bidrag till hans underhåll, med mindre synnerliga skäl därtill äro.

När underhållsbidrag till barn fastställes i fall som avses i 1 mom., skall vad i lagen om underhåll för barn är stadgat lända till efterrättelse.

Leva makar åtskilda, såsom i 1 mom. är sagt, kan rätten, såvida detta med hänsyn till makarna levnadsvillkor och övriga förhållanden befinnes skäligt, förplikta make att till andra makens begagnande överlämna egendom, som ingår i det för makarnas gemensamma begagnande avsedda bohaget eller utgör andra makens arbetsredskap eller är avsedd för barnens personliga bruk. Har ena maken tillhörig egendom sålunda överlämnats till den andra maken, skall avtal, som ägaren med tredje man kan träffa om egendomen, ej lända till inskränkning i andra makens nyttjanderätt.

III AVDELNINGEN.

Äktenskaps upplösning.

3 kap.

Särskilda stadganden.

80 §.

Makar äro efter äktenskapets upplösning fortfarande, enligt samma grunder som därförinnan, skyldiga att bidraga till sina gemensamma barns underhåll; och äger rätten, på yrkande av endera maken, bestämma beloppet av det underhållsbidrag, som skall utgivas av make, vilken icke ombetrotts vårdnaden om barnen. Angående barnens rätt till underhållsbidrag, fastställande av underhållsbidrag samt ändring av avtal eller dom, som angår detta, är stadgat i lagen om underhåll för barn.


IV AVDELNINGEN.

Avvittring.

2 kap.

Verkställande av avvittring.

100 §.

Sedan så förfarits som i 99 § sägs och det i 91 § medgivna avdraget på makes yrkande ägt rum, tillägges vardera parten, utöver densamma på grund av 93, 94 eller 95 § måhända tillkommande vederlag, hälften av återstoden av den egendoms värde, vari giftorätt äger rum, såvida ej annat föranledes av stadgandena i 59 §, 78 § 3 mom. eller 103 § 2 mom. eller endera parten på grund av 101 eller 102 § bör erhålla något tillskott.

103 §.

Vid avvittring, som sker efter den först avlidna makens död, är efterlevande maken likväl icke skyldig att överlåta sin egendom till den först avlidna makens arvingar.


V AVDELNINGEN.

Gemensamma stadganden.

1 kap.

Tryggande av rätt till underhåll.

108 §.

Av makar upprättat skriftligt avtal, vari make förbundit sig att till andra makens förfogande ställa medel för dennes underhåll och som fastställts av socialnämnden, kan verkställas såsom laga kraft vunnen dom.

Innan avtalet fastställes skall socialnämnden pröva, huruvida avtalet kan anses skäligt med hänsyn till makens behov av underhåll, andra makens betalningsförmåga och övriga omständigheter såsom i 79 § är stadgat.

2 kap.

Särskilda stadganden.

114 §.

Utan hinder av vad rätten beslutit angående vårdnaden om barnen eller makes underhåll eller makes rätt att begagna andra maken tillhörigt lösöre, kan på någondera makens talan i saken annorlunda förordnas, när väsentligen ändrade förhållanden det påkalla.


115 §.

Avtal, som makar ingått angående familjens eller ena makens underhåll eller om rätt för make att begagna andra maken tillhörigt lösöre, kan på makes yrkande av rätten jämkas, om avtalet befinnes uppenbart obilligt eller väsentligen ändrade förhållanden föranleda jämkning.


116 §.

Rättens beslut angående vårdnaden om barn och makes underhåll kan, även om ändring däri sökes, omedelbart gå i verkställighet såsom om det vunnit laga kraft. Detsamma gäller om beslut angående makes rätt att begagna andra maken tillhörigt lösöre samt om förlust för make av behörighet att göra gäld med förpliktande verkan för andra maken.

Om beslut angående makes underhåll sedermera ändras eller upphäves, skall rätten pröva, huruvida maken är berättigad att återfå det han redan erlagt eller någon del därav.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1976.

Då ena maken har avlidit innan denna lag träder i kraft, tillämpas tidigare lag i fråga om 100 och 103 §§.

Har för uppbärande av underhållsbidrag som skall utbetalas till make eller barn utfärdats förordnande om innehållande av avlöning innan denna lag trätt i kraft, skall därpå tillämpas tidigare lag.

Helsingfors den 5 september 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. justitieminister
Erkki Huurtamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.