704/1975

Given i Helsingfors den 5 september 1975.

Lag om underhåll för barn.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Rätt till underhåll samt underhållsansvar.

1 §.

Barn äger rätt till tillräckligt underhåll. Underhåll innebär tillgodoseende av de materiella och andliga behov som motsvarar barnets utvecklingsnivå, den vård och utbildning barnet behöver samt härav föranledda kostnader.

2 §.

Föräldrarna svarar efter sin förmåga för barnets underhåll. Vid bedömandet av föräldrarnas förmåga att underhålla barnet beaktas deras ålder, arbetsförmåga och möjligheter att deltaga i förvärvsarbete, beloppet av tillbudsstående medel samt deras övriga, på lag grundade underhållsansvar.

Vid bedömande av omfattningen av föräldrarnas underhållsansvar beaktas även barnets förmåga och möjligheter att självt svara för sitt underhåll samt sådana omständigheter som gör att barnets underhåll icke medför kostnader för föräldrarna eller att dessa kostnader är ringa.

3 §.

Barns rätt att erhålla underhåll av föräldrarna upphör när barnet fyller aderton år.

Föräldrarna svarar för kostnaderna för barnets utbildning även efter det barnet fyllt aderton år, om detta prövas skäligt. Härvid beaktas särskilt barnets anlag, utbildningstiden och kostnaderna för utbildningen samt barnets möjligheter att efter avslutad utbildning självt svara för kostnaderna för denna.

2 kap.

Allmänna stadganden angående underhållsbidrag.

4 §.

Föräldrar, vilka icke på annat sätt sörjer rör barnets underhåll, deltager i kostnaderna för underhållet genom att erlägga underhållsbidrag till barnet.

Underhållsbidragets belopp och sättet för dess erläggande fastställes genom avtal eller dom.

5 §.

I angelägenhet rörande underhållsbidrag företrädes barn, som är minderårigt, av den av föräldrarna som har vårdnaden om barnet eller för barnet förordnad förmyndare eller god man. Är den ena av barnets föräldrar på grund av minderårighet omyndig, äger han rätt att företräda barnet, om detta skötes av honom.

Om barnatillsyningsmans skyldighet att bistå barnet i ärenden angående underhållsbidrag är stadgat särskilt.

6 §.

Underhållsbidrag skall betalas månatligen i förskott, såframt icke annorledes är avtalat eller bestämt. Underhållsbidrag kan fastställas att utgå med olika belopp för skilda tidsperioder.

Skyldighet att betala underhållsbidrag upphör då barnet fyller aderton år, om icke annorledes är avtalat eller bestämt.

Underhållsbidrag kan fastställas att utgå en gång för alla, om detta är påkallat för tryg- gande av barnets framtida underhåll och om det med hänsyn till betalningsförmågan hos den som betalar underhållsbidraget bör anses skäligt.

3 kap.

Fastställande av underhållsbidrag genom avtal.

7 §.

Avtal om underhållsbidrag skall ingås skriftligen. Av avtalet skall tydligt framgå:

1) personuppgifter rörande barnet och dess föräldrar;

2) underhållsbidragets belopp;

3) tidpunkten från vilken underhållsbidraget skall erläggas;

4) när betalningen av underhållsbidrag upphör;

5) när underhållsbidragsposterna förfaller till betalning; samt

6) till vem underhållsbidraget skall utgå.

Avtal om underhållsbidrag undertecknas av den av barnets föräldrar, som förbinder sig att betala underhållsbidraget samt på minderårigt barns vägnar, av barnets i 5 § 1 mom. avsedda företrädare. Är barnet myndigt, skall det självt underteckna avtalet. Då den av föräldrarna som förbinder sig att betala underhållsbidrag är omyndig, skall hans förmyndare godkänna och underteckna avtalet.

Avtal, varigenom på barns vägnar rör framtiden avståtts från rätt att erhålla underhållsbidrag, är ogiltigt.

8 §.

Avtal om underhållsbidrag skall för fastställelse föreläggas socialnämnden i den kommun, där barnets i 5 § 1 mom. avsedda företrädare har sin hemvist.

Socialnämnden skall fastställa avtal om underhållsbidrag, om innehållet i avtalet överensstämmer med denna lag och avtalet ingåtts i stadgad form samt i övrigt med iakttagande av stadgandena i denna lag. Innan socialnämnden fastställer avtalet skall den särskilt pröva, huruvida avtalet kan anses skäligt med hänsyn till barnets rätt att erhålla tillräckligt underhåll, föräldrarnas betalningsförmåga samt övriga på sak verkande omständigheter, i enlighet med vad i 1―3 och 6 §§ är stadgat.

Avtal om underhållsbidrag, som fastställts av socialnämnden, kan verkställas såsom laga kraft vunnen dom.

4 kap.

Fastställande av underhållsbidrag genom dom.

9 §.

Domstol kan fastställa underhållsbidragets belopp och sättet för dess betalning med iakttagande av vad ovan i 1―3 och 6 §§ är stadgat.

10 §.

Domstol skall fastställa att underhållsbidraget skall utgå från talans anhängiggörande eller från en i domen angiven senare tidpunkt.

Domstol kan förordna, att underhållsbidrag skall betalas från en tidigare tidpunkt än tiden för talans anhängiggörande, om särskilt vägande skäl härtill föreligger. Underhållsbidrag kan dock förordnas att utgå högst för det år som närmast föregått året för anhängiggörandet av talan.

Har talan om underhållsbidrag anhängiggjorts inom ett år efter den tidpunkt då faderskapet fastställts genom erkännande eller laga kraft vunnen dom, kan barnets fader åläggas att betala underhållsbidrag från tiden för barnets födelse, såvida detta enligt i 1―3 §§ stadgade grunder prövas skäligt. Underhållsbidrag kan dock icke förordnas att utgå för längre tid än för de fem år som närmast föregår talans anhängiggörande.

5 kap.

Ändring och återbäring av underhållsbidrag.

11 §.

Fastställt underhållsbidrags belopp och sättet för dess betalning kan ändras genom avtal eller dom, om så väsentliga förändringar skett i de förhållanden som enligt 1―3 §§ skall beaktas när underhållsbidrag fastställes, att fastställt underhållsbidrag icke förslår för barnets underhåll eller att det är oskäligt med hänsyn till betalningsförmågan hos den som erlägger underhållsbidraget.

Vid prövning av frågan om ändring av fastställt underhållsbidrag kan, såvida särskild orsak härtill föreligger, hänsyn tagas även till förhållandena under det år som närmast föregått talans anhängiggörande.

Vad i 1 mom. är stadgat skall äga motsva- rande tillämpning, om avtal angående underhållsbidrag prövas vara uppenbart oskäligt.

12 §.

Domstol skall, när den förordnar att tidigare genom avtal eller dom fastställd skyldighet att betala underhållsbidrag skall upphöra eller att underhållsbidragets belopp skall sänkas, samtidigt pröva, huruvida underhållsbidrag som betalats efter talans anhängiggörande, eller någon del av dem, skall återbäras.

Då talan om upphävande av faderskap godkänts genom laga kraft vunnen dom, erkännande av faderskap befunnits vara ogiltigt eller laga kraft vunnen dom om fastställande av faderskap återbrutits, kan domstolen ålägga barnets i 5 § 1 mom. avsedda företrädare att återbära erlagda underhållsbidrag eller en del av dem, såframt barnets företrädare vid fastställandet eller mottagandet av underhållsbidrag har haft kännedom om att mannen icke är barnets fader, och såframt återbäring med hänsyn till barnets, dess företrädares samt den mans förhållanden, vilken betalat underhållsbidraget, bör anses skälig.

6 kap.

Rättegångsförfarande och verkställande av dom.

13 §.

Rätt att på barnets vägnar föra talan om underhållsbidrag äger envar som enligt 5 § 1 mom. företräder barnet.

I samband med talan om fastställande av faderskap äger i 24 § 1 mom. lagen om faderskap nämnd företrädare för barnet även rätt att yrka på fastställande av underhållsbidrag till barnet.

Om socialnämndens rätt att på barnets vägnar föra talan om Fastställande av underhållsbidrag är stadgat särskilt.

14 §.

Talan om underhållsbidrag till minderårigt barn skall föras vid den domstol, inom vars domkrets barnets i 5 § 1 mom. avsedda företrädare har sitt hemvist eller, om han saknar hemvist i Finland, där han senast hade sitt hemvist.

Framställes yrkande på underhållsbidrag i samband med talan angående vårdnaden om barnet eller fastställande av faderskapet, kan talan om underhållsbidrag även handläggas vid den domstol, där talan i förstnämnda sak skall anhängiggöras.

15 §.

I samband med talan om fastställande av faderskap kan frågan om underhållsbidrag till barnet icke avgöras förrän faderskapet har fastställts genom laga kraft vunnen dom, försåvitt talan angående fastställande av faderskap föres mot flera än en man.

16 §.

Dom, varigenom någon ålagts att betala underhållsbidrag eller underhållsbidrag höjts, kan, utan hinder av att ändring däri sökes, genast verkställas som om den skulle ha vunnit laga kraft.

Har dom om fastställande av underhållsbidrag givits i rättegång om fastställande av faderskap, kan domen icke verkställas innan faderskapet fastställts genom laga kraft vunnen dom.

7 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden.

17 §.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1976.

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

Om i lag eller förordning förekommer hänvisning till lagrum, som ersatts av stadgande i denna lag, skall detta i stället tillämpas.

18 §.

Stadgandena i denna lag skall äga tillämpning på barns rätt till underhåll av sina föräldrar även när barnet fötts före denna lags ikraftträdande.

Vad i denna lag är stadgat om föräldrar skall även äga tillämpning på man, som enligt Stadgandena i lagen om barn utom äktenskap (173/22) förbundit sig eller blivit ålagd att betala underhållsbidrag för barn utom äktenskap.

19 §.

Stadgandena i denna lag befriar icke föräldrar från att till barnet erlägga underhållsbidrag, vilket före denna lags ikraftträdande har fastställts genom avtal eller laga kraft vunnen dom.

Underhållsbidrag, som före denna lags ikraftträdande har fastställts att utgå för minderårigt barns underhåll, skall efter det lagen trätt i kraft erläggas till barnet, som representeras av sin i 5 § 1 mom. avsedda företrädare.

Helsingfors den 5 september 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. justitieminister
Erkki Huurtamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.