676/1975

Given i Helsingfors den 25 augusti 1975.

Förordning om meddelanden angående vissa familje- och personrättsliga avgöranden av domstol.

På föredragning av justitieministern stadgas:

1 §.

Domstol skall till befolkningsregistercentralen lämna meddelande om sina avgöranden i ärenden, som gäller

1) äktenskapsskillnad;

2) ogiltigförklarande av vigsel;

3) återgång av äktenskap;

4) hemskillnad;

5) vårdnaden om barn;

6) fastställande och upphävande av faderskap;

7) adoption och hävande av adoptivförhållande;

8) omyndigförklarande och upphävande av omyndighet;

9) förordnande av förmyndare för minderårig och förlängning av omyndighet;

10) ombyte av förmyndare och förordnande av annan förmyndare; samt

11) dödförklaring.

Domstol behöver likväl icke lämna i 1 mom. nämnt meddelande, då käromålet eller yrkandet förkastats eller avvisats.

2 §.

Domstol skall till vederbörande förmyndarnämnd och till den kommunala nämnd, som handlägger barnskyddsärenden, lämna meddelande om sitt avgörande i ärende som gäller vårdnaden om barn och förmynderskapet över minderårigt barn samt fastställande och upphävande av faderskap. Rättsmedelsdomstol behöver likväl icke lämna meddelande angående vårdnaden om barn, såvida den i detta avseende låter saken bero vid den lägre domstolens avgörande.

3 §.

Underdomstol skall till vederbörande kommunala nämnd, som handlägger barnskyddsärenden, lämna meddelande om sitt utslag, vilket gäller adoption av barn under sexton år.

4 §.

I denna förordning avsedda meddelanden skall lämnas på blanketter, vilka jämte direktiv angående deras användning fastställes av befolkningsregistercentralen efter utlåtande av justitieministeriet.

5 §.

Domstol skall insända sina meddelanden senast den femtonde och sista dagen i varje månad angående de avgöranden, för vilkas del riden för anmälan av missnöje eller vad utlöpt. Då hovrätt ändrat lägre domstols förordnande angående vårdnaden om barn, skall meddelande därom likväl insändas senast fyra veckor efter den dag hovrätten avgjort målet.

Till meddelande skall även alltid fogas omnämnande av huruvida avgörandet vunnit laga kraft.

Om domstols avgörande enligt meddelandet icke vunnit laga kraft, skall befolkningsregistercentralen av rättsmedelsdomstolen införskaffa utredning om avgörandets innehåll och huruvida avgörandet vunnit laga kraft.

6 §.

Befolkningsregistercentralen tillhandahåller domstolarna erforderliga blanketter och direktiv avgiftsfritt.

7 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1976. Genom denna förordning upphäves:

1) 30, 30 a, 32 och 36 §§ samt 37 § 3 mom. förordningen den 22 november 1929 angående tillämpning av äktenskapslagen och lagen om dess införande (368/29), av dessa lagrum 30, 30 a och 32 §§ sådana de lyder i förordning av den 21 november 1969 (708/69) och 37 § 3 mom. sådant det lyder i förordning av den 6 mars 1970 (172/70);

2) förordningen den 5 juni 1925 angående anmälan om adoption och om hävande av adoptionsförhållande (209/25);

3) 18 § förordningen den 23 december 1970 om registrering av födelser och dödsfall (824/ 70);

4) 11 § förordningen den 22 juli 1948 angående verkställigheten av lagen om barnbidrag (547/48); samt;

5) statsrådets beslut av den 23 november 1950 angående insändande av uppgifter om hemskillnad och upplösta äktenskap till statistiska centralbyrån (581/50).

Helsingfors den 25 augusti 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Inkeri Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.