675/1975

Given i Helsingfors den 25 augusti 1975.

Lag om lantbruksstatistik.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Officiell lantbruksstatistik utarbetas och publiceras av jordbruksstyrelsen, som för ändamålet skall införskaffa uppgifter från brukningsenheter, mejerier och slakterier samt av andra företag, som bedriver lantbruk, skogsbruk eller till dem ansluten annan näringsverksamhet, i enlighet med vad i denna lag stadgas.

För den officiella lantbruksstatistiken för jordbruksstyrelsen ett lantbrukssregister, för vilket erforderliga uppgifter årligen bör inhämtas från brukningsenheterna.

2 §.

Envar som bedriver i 1 § 1 mom. avsedd verksamhet eller äger brukningsenhet är skyldig att därom på begäran lämna de uppgifter som förutsattes på fastställd blankett.

Begäran om uppgifter skall ordnas så, att uppgifterna kan lämnas med minsta möjliga kostnader och olägenhet.

3 §.

För planering av lantbruksstatistiken och för övervakning av dess förverkligande finns i anslutning till jordbruksstyrelsen en delegation för lantbruksstatistik, som tillsättes av jord- och skogsbruksministeriet för tre år i sänder.

4 §.

De frågeformulär som skall användas vid insamlingen av uppgifter för lantbruksstatistiken fastställes av jord- och skogsbruksministeriet, som därförinnan skall höra den i 3 § nämnda delegationen.

5 §.

Med stöd av denna lag lämnade uppgifter om uppgiftsskyldigs brukningsenhet och näringsverksamhet skall behandlas konfidentiellt. De får utnyttjas endast för statistiska ändamål eller för sådana undersökningar, av vilka uppgiftsgivaren ej åsamkas skada eller olägenhet. Uppgifter rörande enskild uppgiftsgivare får dock lämnas endast av särskilda skäl.

På dessa uppgifter tillämpas icke vad i lagen den 2 februari 1951 om allmänna handlingars offentlighet (83/51) är stadgat.

6 §.

Den som utan giltigt skäl försummar i denna lag stadgad eller i stadganden och bestämmelser, som utfärdats med stöd av lagen, avsedd skyldighet att lämna uppgifter skall dömas till böter. Den som uppsåtligen har lämnat oriktig uppgift eller oriktigt meddelande skall, om brottet ej är ringa, dömas till böter, såvida ej annorstädes i lag är stadgat strängare straff.

Om någon försummar sin skyldighet att under föreskriven tid lämna uppgifter, kan länsstyrelsen, såframt icke vid domstol med stöd av 1 mom. har yrkats straff på honom och hans åläggande att lämna uppgifter, vid vite förplikta vederbörande därtill.

7 §.

Den som i vinningssyfte utlämnar eller på annat sätt yppar uppgifter, som enligt 5 § skall hemlighållas, eller uppgiftsmaterial eller del därav, som utarbetats för statistiska eller andra ändamål, eller automatiskt databehandlingsprogram eller -system, som upgjorts för åstadkommande av uppgiftsmaterial och genom vilket olika uppgifter rörande enskild uppgiftsgivare kan sammanställas, skall, om brottet ej är ringa, dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Den som uppsåtligen eller med ådagaläggande av grov ouppmärksamhet utan vinningssyfte utlämnar till eller eljest yppar i 1 mom. avsedda uppgifter för sådan person, som ej är berättigad att erhålla dessa uppgifter, skall, om brottet ej är ringa, dömas till böter.

8 §.

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

9 §.

Genom denna lag upphäves lagen den 13 januari 1950 om lantbruksstatistik (7/50).

Helsingfors den 25 augusti 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Jord- och skogsbruksminister
Veikko Ihamuotila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.