674/1975

Given i Helsingfors den 25 augusti 1975.

Lag om ändring av byggnadslagen.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 141 § 2 mom. byggnadslagen av den 16 augusti 1958 (370/58) samt

fogas till lagen nya 42 a och 100 a §§, till lagens 124 § ett nytt 3 mom., till 130 § nya 2 och 3 mom. samt till lagen en ny 145 a § som följer:

42 a §.

På område, för vilket i 42 § 2 mom. 3, 4 eller 5 punkten avsett byggnadsförbud är gällande på grund av att för området uppgöres stadsplan eller stadsplanen ändras, får ej byggnad eller del av byggnad utan magistratens tillstånd rivas eller användas för väsentligen annat ändamål än det, för vilket den använts eller vilket byggnadslovet angiver.

Magistraten kan bevilja tillstånd till rivning av byggnad eller del därav eller till ändring av dess användningsändamål, försåvitt åtgärden icke befinnes medföra avsevärd olägenhet för genomförande av planläggning eller annan reglering av bosättningen.

100 a §.

På område, för vilket i 100 § 2 mom. avsett byggnadsförbud är gällande, får ej byggnad eller del av byggnad utan byggnadsnämndens tillstånd rivas eller användas för väsentligen annat ändamål än det, för vilket den använts eller vilket byggnadslovet angiver.

Byggnadsnämnden kan bevilja tillstånd till rivning av byggnad eller del därav eller till ändring av dess användningsändamål, försåvitt åtgärden icke befinnes medföra avsevärd olägenhet för genomförande av planläggning eller annan reglering av bosättningen.

124 §.

Om byggnad, som användes för boende, med beaktande av byggnadssättet icke underhålles såsom skäliga krav förutsätta, får i 2 mom. nämnd myndighet förordna om iståndsättning av byggnaden, såvida det alltjämt är meningen att använda byggnaden för boende.

130 §.

I fråga om tillbyggnad och ombyggnad samt sådana ändringar av konstruktion, vilka kunna jämföras med ombyggnad, få magistraten och byggnadsnämnden underlåta att tillämpa stadgandena och bestämmelserna om nybyggnad i övrigt förutom i fråga om sådan del av byggnad som beröres av byggandet eller ändringen. Tillbyggnad och ombyggnad få likväl icke innebära att den tillåtna våningsytan på tomten eller byggnadsplatsen överskrides.

Genom förordning kunna stadgas lättnader i stadganden, bestämmelser och begränsningar beträffande byggande, då fråga är om iståndsättning av byggnad på sätt som är jämförligt med nybyggnad.

141 §.

Detsamma gäller i fråga om ovan i 124 § 2 mom. och 145 a § avsett beslut samt sådant i 144 § nämnt beslut som syftar till att förhindra från hygienisk, hållfasthets- och brandsäkerhetssynpunkt farlig tredska.

145 a §.

Myndighet, som utövar byggnadstillsyn, äger vid fullgörandet av detta uppdrag, om grundad anledning föreligger att befara att stadganden, bestämmelser eller förbud angående byggande eller underhåll av byggnad överträtts, rätt att få tillträde till byggnader och lokaliteter. Om förrättandet av granskning skall byggnadens eller lokaliteternas ägare och Innehavare underrättas minst ett dygn i förväg. Förvägras tillsynsmyndighet tillträde till byggnad eller lokalitet, skall saken hänskjutas till ovan i 144 § avsedd myndighet för avgörande.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1975.

Helsingfors den 25 augusti 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Aarno Strömmer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.