593/1975

Given i Nådendal den 18 juli 1975.

Lag om ändring av lagen angående införande av folkhälsolagen.

I enlighet med riksdagens beslut

upphäves 11 § 6 och 7 mom. ävensom 16 § lagen den 28 januari 1972 angående införande av folkhälsolagen (67/72),

av dessa lagrum 11 § 7 mom. sådant det lyder i lag av den 24 mars 1972 (241/72), samt

ändras lagens 5 §, 6 § 1 mom., 7 och 8 §§, 9 § 2 mom. och 12 § 4 mom. som följer:

5 §.

Med avvikelse från vad i lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund (35/73) är stadgat skall till staten, med anledning av att i 4 § av denna lag avsett sjukhus upphör med sin verksamhet, ej erläggas den del av värdet av sjukhusets egendom vid sagda tidpunkt, som av anskaffningskostnaderna proportionellt motsvarar den med statens medel finansierade andelen.

Såframt i 1 mom. avsedd egendom icke längre användes för i folkhälsolagen avsedd verksamhet, skall iakttagas vad i 24 § lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund är stadgat.

6 §.

När i samband med att ett sjukhus på sätt som avses i 4 § upphör med sin verksamhet dess egendom eller andel däri överlåtes till annan kommun eller annat kommunalförbund, skall i fråga om den egendom, som överlåtelsen avser, stadgandena i 5 § iakttagas, och erlägges för anläggningskostnaderna för dess anskaffning ej statsandel enligt folkhälsolagen. Vid bestämmandet av överlåtelsepriset skall den med statens medel finansierade proportionella andelen av egendomens värde beaktas.


7 §.

Utan hinder av vad i 4 § är stadgat, kan statsrådet berättiga kommun eller kommunalförbund att i sin ägo behålla i 4 § 1 mom. avsett sjukhus under högst tio år, räknat från folkhälsolagens ikraftträdande, på villkor, att sjukhuset uthyres till kommunalförbund, vilket upprätthåller hälsovårdscentral och i vilket vederbörande kommun är medlem eller vars medlemskommuner utgöres av kommuner, som hör till kommunalförbund för lokalt sjukhus.

Vid bestämmandet av hyran skall den med statens medel finansierade proportionella andelen av egendomens värde beaktas. Under hyrestiden skall iakttagas vad i 5 § 1 mom. är stadgat.

8 §.

Har byggande, utvidgning eller grundförbättring av eller grundanskaffning till lokalt sjukhus, som godkänts att medtagas i den allmänna planen för erläggande av statsandel med stöd av lagen om kommunala allmänna sjukhus (561/65), ännu icke slutförts vid tidpunkten för upphörandet av ovan i 4 § avsedd verksamhet, erlägges statsbidraget, inberäknat även av godtagbara skäl förorsakade merkostnader, i enlighet med stadgandena i den förstnämnda lagen.

9 §.

Beträffande i 1 mom. avsedd egendom gäller vad i 5 och 6 §§ samt 7 § 2 mom. är stadgat.

12 §.

Såframt till kommuns eller kommunalförbunds tjänst överförd tjänsteinnehavare eller arbetstagare jämlikt 16 § 1 mom. lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (202/64) eller andra stadganden eller bestämmelser är berättigad till pension i enlighet med kommuns eller kommunalförbunds pensionsstadga, bibehåller han denna sin rätt till pension även i den kommuns eller det kommunalförbunds tjänst, som han överförts till. Sistnämnda kommun eller kommunalförbund äger rätt att erhålla statsandel, såvitt för pensionskostnaderna för vederbörande person skulle ha utgått statsandel till den kommun eller det kommunalförbund, från vars tjänst han överförts.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.

Nådendal den 18 juli 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Grels Teir

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.