588/1975

Given i Nådendal den 18 juli 1975.

Lag angående ändring av lagen om barndagvård.

I enlighet med riksdagens beslut

upphäves 16 § 1 och 3 mom., 25 § och 26 § 2 mom. lagen den 19 januari 1973 om barndagvård (36/73) samt

ändras lagens 15 § 2 mom. ävensom 24 och 31 §§ som följer:

15 §.

Till driftsutgifter vid daghem, vilka berättigar till statsandel, räknas:

1) i 5 § 4 punkten lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund (35/73) avsedda kostnader för avlöning av i dagvårdsplanen förutsatt personal; samt

2) de godtagbara hyresutgifterna för lokalitet eller ock hyresvärdet av egen lokalitet.


24 §.

Utöver vad i denna lag är stadgat skall i fråga om statsandelar och -understöd i tillämpliga delar iakttagas vad i 8 § 1 och 2 mom., 14, 15 och 18―21 §§ samt i 7―9 kap. lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund är stadgat.

Statsrådet kan utfärda allmänna anvisningar om, när driftskostnader, föranledda av i denna lag stadgad verksamhet, skall, på sätt som avses i 8 § 1 mom. lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund, anses vara av nöden för att uppgiften skall bli behörigen skött.

I lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund avsedd vederbörande statsmyndighet är i ärenden, som gäller statsandelar för kostnader, förorsakade av i denna lag stadgad verksamhet, social- och hälsovårdsministeriet, likväl så, att i lagens 15 § 2 och 3 mom. avsedd vederbörande statsmyndighet är finansministeriet.

Genom förordning kan dock ärenden, vilkas avgörande enligt 3 mom. ankommer på social- och hälsovårdsministeriet, överföras på socialstyrelsen eller länsstyrelserna, vilka vid avgörandet av dessa ärenden skall följa av social- och hälsovårdsministeriet utfärdade allmänna anvisningar.

31 §.

I social- och hälsovårdsministeriets med stöd av 13 § 2 mom. fattade beslut får ändring icke sökas medelst besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976, likväl så, att den tillämpas på kostnader, som uppkommit först efter lagens ikraftträdande, såframt ej annat följer av 34 § lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund.

Nådendal den 18 juli 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Grels Teir

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.