569/1975

Given i Nådendal den 18 juli 1975.

Lag angående ändring av lagen om statens familjepensioner.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 § 1 och 3 mom. och 18 § lagen den 31 december 1968 om statens familjepensioner (774/68) samt

fogas till 7 § ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 17 a § som följer:

5 §.

Familjepension till efterlevande make och barn utgör för varje månad, som skall räknas såsom pensionstid för förmånslåtarens pension, av den pensionsgrundande lönen:

1) om förmånslåtaren var berättigad till pension med tillämpning av 10 § 1 mom. lagen om statens pensioner,

för pensionstiden före den 1 juli 1962

2/48 procent, om en förmånstagare finnes,

3/48 procent, om förmånstagarna är två, samt

4/48 procent, om förmånstagarna är tre eller flera;

för pensionstiden efter den 1 juli 1962

6/96 procent, om en förmånstagare finnes,

9/96 procent, om förmånstagarna är två, samt

12/96 procent, om förmånstagarna är tre eller flera;

2) om förmånslåtaren var berättigad till pension med tillämpning av 10 § 2 mom. lagen om statens pensioner, 1/12 procent, vartill, om flera förmånstagare finnes, lägges 1/36 procent för den andra förmånstagaren och för varje förmånstagare därutöver 1/72 procent, dock så, att såsom pensionstid beaktas högst 360 månader; samt

3) om förmånslåtaren var berättigad till pension med tillämpning av 10 § 3 mom. lagen om statens pensioner, 1/10 procent, vartill, om flera förmånstagare finnes, lägges 1/30 procent för den andra förmånstagaren och för varje förmånstagare därutöver 1/60 procent, dock så, att såsom pensionstid beaktas högst 300 månader.


Åtnjöt förmånslåtare vid sin död icke pension, bestämmes hans rätt till pension, den pensionsgrundande lönen och pensionstiden, såframt förmånstagaren icke utreder annat, på samma sätt som om förmånslåtaren vid dödsfallet hade blivit arbetsoförmögen.


7 §.

Pension, som utgår enligt lagen om familjepensioner, beaktas vid tillämpningen av 1 mom. till det belopp som den uppgår till den 1 januari ettvart år.

17 a §.

På anhållan av socialnämnd kan familjepension eller del därav betalas till nämnden för att användas för vård av pensionstagaren eller av sådan person i vars försörjning pensionstagaren enligt 5 § lagen om socialhjälp (116/ 56) är skyldig att deltaga. Om betalning av familjepension till socialnämnd kan beslutas även till den del pensionen skall betalas retroaktivt, men socialnämnden får använda pen- sionen till ersättning för redan given socialhjälp endast i det fall att fråga är om förskott, som avses i 34 § lagen om socialhjälp.

18 §.

Kan utredning om förmånslåtarens död icke förebringas, ehuru det är sannolikt att han är död, kan familjepension beviljas för viss tid.


Denna lag tillämpas om dödsfallet har inträffat efter den 30 juni 1975, dock så, att lagens 5 § 1 mom. 1) punkten tillämpas sådant detta lagrum lyder i lag av den 31 december 1968 (774/68), då förmånslåtaren har varit berättigad till pension, som grundar sig på pensionsfall, vilket har inträffat före den 1 juli 1975.

Nådendal den 18 juli 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Heikki Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.