568/1975

Given i Nådendal den 18 juli 1975.

Lag angående ändring av lagen om statens pensioner.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/66) 2 § 1 mom., 5 § 5 mom., 6 § 1 mom., 8 § 4 mom., 10 § 1 och 3 mom., 10 a § 1 och 2 mom., 12 §, 13 § och 28 § 2 mom., av dessa lagrum 10 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 31 december 1968 (793/68), 2 § 1 mom., 6 § 1 mom., 10 § 3 mom. och 10 a § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag av den 10 december 1971 (851/71), 12 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 4 januari 1974 (12/74), 12 § 3 mom. och 13 § sådana de lyder i lag av den 20 juni 1974 (498/74), samt

fogas till 7 § nya 6 och 7 mom., till 8 § ett nytt 5 mom., till 17 § ett nytt 3 mom. samt till lagen nya 8 a och 16 a §§ som följer:

2 §.

Denna lag gäller icke

anställning, som begynt efter det förmånstagaren fyllt 65 år;

anställning under den tid, för vilken förmånstagaren uppbär ålderspension enligt denna lag eller ålderspension enligt annan lag eller förordning på grund av tjänste- eller arbetsförhållande eller företagarverksamhet;

anställning, som beaktas för pension enligt lagen om sjömanspensioner; ej heller

anställning, i vilken förmånstagarens arbetsförtjänst i anställningen eller, om han samtidigt innehar två eller flera anställningar, i dessa sammanlagt i medeltal understiger 90 mark i månaden.


5 §.

Innehavare av officers- eller befattningsofficerstjänst vid luftstridskrafterna, vilken under minst 5 år innehaft tjänst, för vilken såsom kompetensvillkor kräves flygarexamen, är berättigad att, då han pensioneras från sådan tjänst, såsom pensionstid tillgodoräkna sig sagda tjänstgöringstid en och en halv gång.


6 §.

Utan hinder av vad ovan är stadgat räknas till pensionstiden dock icke

tid i anställning, om tiden i denna anställning skall räknas förmånstagaren till godo för pension med stöd av annan lag;

tid under vilken förmånstagare varit uppförd på indragningsstat, såframt hans lön på indragningsstat under denna tid med stöd av lag helt eller delvis innehållits; samt

tid under vilken arbete eller tjänstgöring under fortgående anställning i en följd varit avbrutna under mer än 30 dagar, såframt lön för denna tid icke erlagts och orsaken härtill icke varit riksdagsmannavärv eller offentligt uppdrag, beträffande vilket avsägelse ej är tillåten, eller medlemskap i statsrådet, avtjänande av värnplikt med stöd av värnpliktslagen eller verksamhet inom Förenta Nationerna eller i sådant uppdrag inom internationellt utvecklingssamarbete vari Finland medverkar, eller erläggande av sådan invalid- eller arbetslöshetspension, som har beviljats med tillämpning av 5 § 2 mom., eller sådan tjänstledighet eller semester, som har beviljats på grund av havandeskap och förlossning, till den del moderskapspenning, som utgår enligt sjukförsäkringslagen (364/63), hänför sig till denna.


7 §.

Lön, som ligger till grund för pension, vilken utgår till sådan förmånstagare som uppförts på indragningsstat, bestämmes i enlighet med 1 mom., med undantag av att den bestämmes för de 4 sista kalenderår under vilka anställningen fortgått före uppförandet på indragningsstat, dock så, att den pensionsgrundande lönen bestämmes intill anställningens upphörande, såvida pensionen, beräknad på detta sätt, är större.

Har förmånstagare med stöd av lagen den 6 juli 1925 angående i utrikesförvaltningens tjänst anställda innehavares av tjänst eller fast befattning skyldighet att övergå till annan tjänst eller befattning (245/25) förflyttats från tjänst eller befattning i högre avlöningsklass till tjänst eller befattning i lägre avlöningsklass, anses, när den pensionsgrundande lönen bestämmes, såsom arbetsförtjänst avlöning i den avlöningsklass till vilken hans tidigare tjänst eller befattning hör eller, om tjänsten eller befattningen icke längre finnes, till vilken den på grund av sin beskaffenhet borde höra, såvida pensionen, beräknad på detta sätt, är större än den vore om den skulle beräknas i enlighet med 1―3 mom.

8 §.

Uppnådd pensionsålder är dock icke förutsättning för erhållande av ålderspension,

a) om förmånstagaren entledigats med stöd av 2 § 1 eller 3 mom. lagen den 29 juni 1926 angående utnämningsbrev för innehavare av statens tjänster och fasta befattningar samt om deras rätt att kvarstå i sin tjänst eller befattning; eller

b) om med innehavare av tjänst med avtalslön för det fall att avtalet uppsäges eller tjänsteförhållandet upphör så överenskommits; eller

c) om innehavare av officers- eller befattningsofficerstjänst, för vilken såsom ovillkorligt kompetensvillkor fastställts examen för officerstjänst eller tjänsteexamen för befattningsofficer, innehar militär grad och i sådan tjänst, då avgångsåldern är högst 50 år, förvärvat en pensionstid av minst 20 år eller då avgångsåldern är högre än 50 år minst 25 år och av denna pensionstid minst 6 månader omedelbart före anställningens upphörande;

samt om förmånstagaren under de 5 år vilka omedelbart föregått tidpunkten för hans entledigande, avtalets utlöpande eller anställningens upphörande förvärvat en pensionstid av sammanlagt minst 3 år.

Om förmånstagare samtidigt innehaft två eller flera tjänster eller arbeten, för vilka olika pensionsåldrar är stadgade, har han nått pensionsålder i fråga om dem alla när han nått pensionsåldern för den tjänst eller det arbete vari den pensionsgrundande lönen är högst.

8 a §.

Förmånstagare är berättigad till ålderspension vid särskild pensionsålder även om han, sedan han uppnått 40 års ålder, under sammanlagt minst 12 år innehaft tjänst eller arbete, vari särskild pensionsålder är gällande, såvida han, när han avgår från anställningen, uppnått den pensionsålder som är gällande i den tjänst eller det arbete vari han var anställd när nämnda tid av 12 år blev uppnådd.

10 §.

Pensionens belopp utgör i fråga om varje till pensionstiden hänförd hel månad 1/12 procent av den pensionsgrundande lönen för tiden före den 1 juli 1962 och 1/8 procent för tiden därefter, ökat med 1/33 procent av den pensionsgrundande lönen för varje hel månad, varmed den sammanlagda pensionstiden överstiger 282 månader.


Pensionsbeloppet för innehavare av sådan officers- eller befattningsofficerstjänst, för vilken såsom ovillkorligt kompetensvillkor fastställts examen för officerstjänst eller tjänsteexamen för befattningsofficer, utgör, förutsatt att innehavaren har militär grad, för varje till pensionstiden hänförd hel månad 11/50 procent av den pensionsgrundande lönen,

a) om han under de 6 månader som omedelbart föregick anställningens upphörande varit i oavbrutet fortgående tjänstgöring och under de 5 år som omedelbart föregick uppnåendet av den för tjänsten stadgade pensionsåldern eller anställningens upphörande förvärvat en pensionstid av sammanlagt minst 3 år i sådan tjänst; eller

b) om invalid- eller arbetslöshetspension beviljas med tillämpning av 5 § 2 mom. eller ålderspension med stöd av 8 § 3 eller 4 mom.


10 a §.

Om mottagare av pension, beviljad med tillämpning av 10 § 1 mom., är född före den 1 januari 1939 och har barn som icke fyllt 18 år, fogas till pensionen barntillägg, dock icke, om barnet givits som adoptivbarn åt tredje person.

Är pensionstagaren född före den 1 januari 1920, utgör barntillägget för ett barn 20 procent av pensionens belopp. Är pensionstagaren född efter ovan sagda tidpunkt, minskas procenttalet 20 med ett för vart år, med vilket pensionstagarens födelseår överstiger år 1919. För två eller flera barn utgår barntillägget med dubbelt belopp.


12 §.

När pension beviljas med tillämpning av 10 § 2 eller 3 mom. i denna lag, bestämmes för beräkning av pensionens maximibelopp den lön som ligger till grund för pensionens maximibelopp och samordningsgränsen.

Den lön som ligger till grund för pensionens maximibelopp är den högsta lön som utgör grund för i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare nämnd grundpension, med de undantag om vilka stadgas i samma paragrafs 3 mom., dock så, att pension, som utgår enligt denna lag beaktas oförändrad.

Samordningsgränsen är 66 procent av den lön som ligger till grund för pensionens maximibelopp, minskad med folkpensionens grunddel.

Pensionens maximibelopp beräknas så, att till pension, som utgår enligt denna lag, fogas

för varje i 10 a § avsett barn, som icke fyllt 16 år, i 30 b § folkpensionslagen stadgat barntillägg enligt den i 27 § folkpensionslagen avsedda tredje kommungruppen,

i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare nämnd grundpension, med beaktande av det avdrag som skall göras från pensionen på grund av andra pensioner och betalningar som tillkomma förmånstagaren, pension i enlighet med denna lag likväl oförändrad, om den beviljats med tillämpning av 10 § 2 eller 3 mom. och

i 8 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare nämnd pension, livränta eller ersättning, med de undantag som äro stadgade i nämnda paragrafs 6 mom.,

och om dessa tillsammans eller, såframt sådana betalningar icke finnas, pension som utgår enligt denna lag överstiger samordningsgränsen, avdrages den överskjutande delen från pension som utgår enligt denna lag.

Den del av pension i enlighet med denna lag som med stöd av 4 mom. avdragits från pensionen på grund av barntillägg, varom är stadgat i 30 b § folkpensionslagen, lägges till pensionen då barnet fyllt 16 år.

Till ålderspensions tagare utgår, till dess han uppnår den ålder som utgör förutsättning för erhållande av i folkpensionslagen förutsatt ålderdomspension, och till invalidpensionstagare intill utgången av den kalendermånad som följer näst efter förloppet av ett år, räknat från den tid då pensionen börjat utfalla, såsom kompletteringsdel vad som med stöd av 4 mom. avdragits från hans pension i enlighet med denna lag, likväl icke mera än folkpensionens grunddel jämte barntillägg.

Folkpensionens grunddel och i 30 b § folkpensionslagen stadgat barntillägg till folkpension beaktas vid tillämpningen av 3 och 4 mom. till de belopp som de uppgå till den 1 januari respektive år.

13 §.

Pensionsbeloppet skall beräknas ånyo,

om förmånstagare, sedan pensionen beräknats på ovan stadgat sätt, befinnes ha rätt till pension, livränta eller ersättning, som skall beaktas då pensionsbeloppet beräknas; eller

om beloppet av dylik pension, livränta eller ersättning ändras till följd av självrättelse eller sökande av ändring; samt

på ansökan av förmånstagare, om pensionens, livräntans eller ersättningens belopp väsentligt förändrats.

16 a §.

Äger förmånstagare rätt att uppbära på stadgandena i lagen om olycksfallsförsäkring grundad livränta, på stadgandena i trafikförsäkringslagen grundad fortlöpande ersättning för egen skada eller på lagen om skada, ådragen i militärtjänst grundad livränta, kan pension, som utgår enligt denna lag, utan hinder av vad i 11 och 12 §§ är stadgat, utgå till fullt belopp till dess livräntans eller ersättningens belopp är slutligt fastställt. Förmånstagares rätt till nämnd livränta eller ersättning övergår på statskontoret till den del som motsvarar det belopp som på grund av livräntan eller ersättningen skall avdragas från pensionen.

17 §.

På anhållan av socialnämnd kan pension eller del därav betalas till nämnden för att användas för vård av pensionstagaren eller av sådan person i vars försörjning pensionstagaren enligt 3 § lagen om socialhjälp (116/56) är skyldig att deltaga. Om betalning av pension till socialnämnd kan beslutas även till den del pensionen skall betalas retroaktivt, men socialnämnden får använda pensionen till ersättning för redan given socialhjälp endast i det fall att fråga är om förskott, som avses i 34 § lagen om socialhjälp.

28 §.

Genom förordning kan stadgas om sådana undantag från stadgandena i denna lag som föranledas av ömsesidigt avtal med främmande stat.


Denna lag tillämpas, om pensionsfallet har inträffat efter den 30 juni 1975, dock så, att lagens 7 § 6 och 7 mom. också tillämpas på pensioner, vilka grundar sig på pensionsfall som inträffat innan lagen trädde i kraft, lagens 8 a § med beaktande jämväl av anställningstid som har infallit innan lagen trädde i kraft men efter den 30 juni 1962, medan stadgandet i lagens 12 § 6 mom. om maximibelopp för kompletteringsdel tillämpas på pensioner, vilka grundar sig på pensionsfall som inträffat innan lagen trädde i kraft men efter den 30 juni 1974, sålunda att ärenden rörande dem kan behandlas ånyo på grund av ansökan utan hinder av laga kraft vunnet beslut.

Det belopp i mark varom är stadgat i lagens 2 § 1 mom. motsvarar det löneindextal som har fastställts för år 1966 och uppgår, räknat från den 1 juli 1975, då lagen börjar tillämpas, i motsvarighet till löneindex talet 383 till 242,75.

Lagens 10 § 1 mom. tillämpas sådant detta lagrum lyder i lag av den 31 december 1968 (793/68) om pensionen, beräknad på detta sätt, är större.

Såvida ålders- eller invalidpension med tillämpning av 10 § 2 eller 3 mom. lagen om statens pensioner beviljas den som är berättigad till pension av statsmedel och som har uppnått pensionsålder efter den 30 juni 1975 eller som efter nämnda dag har förvärvat rätt till ålderspension oberoende av pensionsålder eller som efter sagda dag har blivit arbetsoförmögen på sätt som berättigar till pension, fogas till pensionen ett specialtillägg på sätt nedan stadgas.

Förutsättningen för att specialtillägg skall utgå är att den pensionsgrundande lönen är över 950 mark och under 2 600 mark och att pensions tiden överstiger 300 månader, om pension beviljas med tillämpning av 10 § 2 mom. lagen om statens pensioner, eller överstiger 250 månader, om pension beviljas med tillämpning av 10 § 3 mom. sagda lag.

Såvida pensionstiden utgör 360 månader då 10 § 2 mom. lagen om statens pensioner tillämpas eller 300 månader då 3 mom. i samma paragraf tillämpas, uppgår specialtillägget till 0,012 procent av varje hel mark, varmed den pensionsgrundande lönen understiger 2 600 mark, dock högst till 66 procent av den del av den pensionsgrundande lönen som överstiger 950 mark. Från specialtillägg avdrages vid tillämpning av 10 § 2 mom. lagen om statens pensioner 1/60 för varje månad, varmed pensionstiden understiger 360 månader, och vid tillämpning av 3 mom. i samma paragraf 1/50 för varje månad, varmed pensionstiden understiger 300 månader.

Specialtillägg till invalidpension beräknas när pensionen beviljas och fogas till pensionen, räknat från den tidpunkt intill vilken sådan kompletteringsdel till invalidpension, som avses i 12 § 6 mom. denna lag kan betalas. Specialtillägg till ålderspension beräknas när pensionstagaren uppnår den ålder som utgör förutsättning för erhållande av sådan ålderdomspension varom är stadgat i folkpensionslagen. Specialtillägget fogas till pensionen räknat från början av den kalendermånad som följer näst efter den under vilken nämnda ålder har uppnåtts.

Ovan nämnda belopp av 950 mark motsvarar det löneindextal som har fastställts för år 1975. Detta markbelopp justeras på sätt som i 16 § lagen om statens pensioner är stadgat om justering av pensionsgrundande lön.

Specialtillägg till invalidpension samt pensionsgrundande lön vid beräkning av specialtillägg till ålderspension justeras så, att de motsvarar löneindextalet för det kalenderår då specialtillägget fogas till pensionen.

Nådendal den 18 juli 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Heikki Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.