533/1975

Given i Nådendal den 4 juli 1975.

Lag om ändring av 12 § lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 12 § 1 mom. 25 punkten lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt, sådant sagda lagrum lyder i lag av den 30 mars 1973 (273/73), som följer:

12 §.

Befriad från stämpelskatt är expedition:


i ärende, som berör:


så ock


25) utdrag eller avskrift, som erfordras för ovan i 8 punkten avsedd delning av lägenhet, eller för ärenden, vilka nämnts i 10 punkten, ävensom av lantmäteristyrelsen, lantmäterikontor eller lantmäteribyrå utfärdade intyg, utdrag eller avskrifter, som lantmäteribyrå eller förrättningsingenjör i lantmäteribyrås tjänst anskaffat för lantmäteriförrättning;


Nådendal den 4 juli 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Jord- och skogsbruksminister
Veikko Ihamuotila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.