530/1975

Given i Nådendal den 4 juli 1975.

Lag om ersättande av skördeskador.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §.

För skador, som till följd av frost, hagel, störtregn, oväder, osedvanlig torka eller annan liknande, av odlaren oberoende, onormalt stor växling i naturförhållandena tillskyndas växande gröda, kan utgivas ersättning av statens medel i enlighet med vad nedan stadgas.

2 §.

Ersättning kan utgivas till enskild odlare eller till sådan av enskilda odlare bestående sammanslutning som har till ändamål att bedriva samarbete inom lantbruket, för skördeskada på brukningsenhet av vars areal minst en hektar har använts för produktion av spannmål, rotfrukter och potatis eller minst två hektar för vallproduktion.

3 §.

För utgivandet av ersättningar upptages i statsförslaget årligen ett reservationsanslag om 12 miljoner mark, vilket i systemet för utvecklande av inkomst av lantbruk betraktas såsom inkomst av lantbruk. Om någon del av anslaget för ersättningar förblir oanvänt, skall vid förhandlingar om utvecklande av lantbruksinkomsten ingås överenskommelse om hur den oanvända delen skall beaktas vid bestämmande av inkomsten av lantbruk.

Om i 1 mom. nämnda anslag visar sig otillräckligt, kan i tilläggsbudget för finansåret upptagas tillägg för ersättande av skador, vilket tillägg anses såsom inkomst av lantbruk. Vid ovan i 1 moment avsedda förhandlingar kan överenskommelse ingås om, huruvida förenämnda tillägg i de beräkningar som avses i systemet för utvecklande av lantbruksinkomsten skall delas upp på flera, dock högst tre prissättningsperioder.

När särskilt stora skördeskador inträffar, kan vid förhandlingar som avses i 1 mom. överenskommelse ingås om, huruvida det därvid erforderliga tillägget helt eller delvis skall anses såsom inkomst av lantbruk och huruvida det skall delas upp på flera, dock högst tre prissättningsperioder.

4 §.

Angående de grunder enligt vilka skördeskador och ersättningar för skördeskador bestämmes samt om hur ersättningarna skall bestämmas och utbetalas stadgas genom förordning. I förordning stadgas även om de växtarter beträffande vilka skördeskador skall beaktas när skördeskadorna på brukningsenhet bestämmes. Vid bestämmandet av grunder och växtarter beaktas olika växtarters odlingssäkerhet, skadans inverkan på brukningsenhetens totalskörd samt enskild odlares och i 2 § avsedd sammanslutnings självrisk.

Utgivandet av ersättningar grundar sig antingen på skadeuppskattningar på den brukningsenhet som drabbats av skada (lägenhetsbestämda ersättningar) eller, om skador har inträffat på ett större geografiskt klart avgränsat område, på uppskattningar vilka har företagits på grundvalen av skördestatistiken för landet (allmänna ersättningar). Beslut om huruvida allmänna ersättningar skall utgivas inom något område fattas av statsrådet, sedan den i 5 § avsedda delegation för skördeskador hörts, eller på framställning av delegationen. Vid utgivandet av allmänna ersättningar kan avvikelse ske från ovan i 2 § stadgade förutsättningar.

Lägenhetsbestämd uppskattning av skördeskada verkställes på anhållan av enskild odlare eller i 2 § avsedd sammanslutning. För verkställande av uppskattning kan vederbörande kommun uppbära i förordning stadgad avgift.

5 §.

Verkställigheten av denna lag ombesörjes av jord- och skogsbruksministeriet, jordbruksstyrelsen, lantbruksbyråerna och de kommunala lantbruksnämnderna. Om ej annat är föreskrivet i denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden, skall dessutom vad i lagen den 27 januari 1971 om handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet (88/71) är stadgat i tillämpliga delar landa till efterrättelse.

I ärenden som avses i denna lag biträdes jord- och skogsbruksministeriet av en delegation för skördeskador, bestående av ordförande och sex andra medlemmar, av vilka fyra företräder jordbrukarbefolkningen, en jordbruksstyrelsen och en finansministeriet. Angående delegationen och dess uppgifter stadgas närmare genom förordning.

6 §.

Närmare bestämmelser angående verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

7 §.

Denna lag träder i kraft den 15 juli 1975.

Nådendal den 4 juli 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Jord- och skogsbruksminister
Veikko Ihamuotila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.