527/1975

Given i Nådendal den 4 juli 1975.

Lag om ändring av beskattningslagen.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 69 § 1 och 2 mom. och 70 § beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/ 58), av dessa lagrum 70 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 5 december 1969 (740/69), samt

fogas till 56 § ett nytt 2 mom. som följer:

56 §.

Såvida det är uppenbart att vid beskattningen borde förfaras på det sätt som avses i 1 mom., skall skattenämnden omsorgsfullt pröva alla omständigheter, som kunna utgöra vägledning för sakens bedömning, samt bereda den skattskyldige möjlighet att förete utredning om de konstaterade sakförhållandena. Företer den skattskyldige icke härvid utredning om att den rättsliga form, som har givits förhållande eller åtgärd, motsvarar sakens egentliga natur eller syftemål eller att åtgärden icke uppenbarligen har vidtagits i syfte att ernå befrielse från skatt, skall skattenämnden, då den verkställer beskattningen, förfara på sätt som avses i 1 mom.

69 §.

För meddelande av förhandsbesked i fråga, som berör den stats- eller kommunalskatt, som skall påföras skattskyldig, eller innehållning eller erläggande av förskott i enlighet med gällande stadganden om förskottsuppbörd, finnes vid skattestyrelsen en centralskattenämnd.

Centralskattenämnden kan, om det anses vara av synnerlig vikt för den skattskyldige eller för den som är skyldig att verkställa förskottsinnehållning eller såvida det med tanke på lagens tillämpning i andra likartade fall eller med hänsyn till enhetligheten i beskattningspraxis är viktigt att få saken avgjord, på ansökan meddela i 1 mom. avsett förhandsbesked medelst skriftligt beslut, vilket, om sökanden det påyrkar, med bindande verkan skall tillämpas vid den beskattning eller förskottsuppbörd, för vilken förhandsbeskedet meddelats.


70 §.

Centralskattenämnden består av en ordförande och åtta ledamöter, vilka jämte suppleanter förordnas av statsrådet för perioder av fem år. Av ledamöterna skall en förordnas bland tjänstemännen vid finansministeriet, en bland tjänstemännen vid skattestyrelsen och två bland personer, som föreslagits av de kommunala centralorganisationerna.

Ordföranden i Centralskattenämnden skall ha avlagt examen, som berättigar till handhavande av domarämbete, samt vara förtrogen med domarvärv. Minst hälften av centralskattenämndens övriga medlemmar skall ha avlagt examen, som berättigar till handhavande av domarämbete. Därjämte skola centralskattenämndens alla medlemmar vara förtrogna med skatteärenden och, såvitt möjligt, äga kännedom om olika områden av det ekonomiska livet. Inom centralskattenämnden skola, såvitt möjligt, olika grupper av skattebetalare vara företrädda.


Det genom denna lag till 56 § fogade nya 2 mom. tillämpas första gången vid beskattningen för år 1975.

Nådendal den 4 juli 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Heikki Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.