524/1975

Given i Nådendal den 4 juli 1975.

Lag om bestraffning av lämnande av oriktig uppgift rörande exportvaras ursprung.

I enlighet i riksdagens beslut stadgas:

1 §

Den som till finsk myndighet eller annat organ, som har rätt att utfärda certifikat rörande exportvaras ursprung, anmäler eller låter anmäla oriktig uppgift om varas ursprung i syfte att av myndigheten eller organet utverka certifikat över varans ursprung, som erfordras för erhållande av tullförmånsbehandling eller annan motsvarande förmånsbehandling, eller som vid utförsel av vara från Finland till främmande stat till denna stats myndighet anmäler eller låter anmäla oriktig uppgift om varans ursprung i syfte att erhålla tull- eller annan motsvarande förmånsbehandling i sagda stat skall för lämnande av oriktig uppgift rörande exportvaras ursprung dömas till böter eller till fängelse i högst två år.

2 §

I denna lag avsedda brott handlägges såsom tullförbrytelser. Laga domstol i mål rörande dem är Helsingfors rådstuvurätt.

3 §

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1975. Genom densamma upphäves lagen den 29 december 1973 om bestraffning i vissa fall av lämnande av oriktiga uppgifter rörande exportvaras ursprung (977/73).

Nådendal den 4 juli 1975

Republikens President
URHO KEKKONEN

Justitieminister
Inkeri Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.