520/1975

Given i Nådendal den 4 juli 1975.

Lag om ändring av 11 och 17 kap. rättegångsbalken.

I enlighet med riksdagens beslut fogas till lag av den 12 augusti 1960 (362/60) med till 17 kap., sådant det lyder i lag av den ändringar, en ny 26 a § som följer:

11 kap.

Om stämning och dess delgivning.

22 a §.

Skall i brottmål stämning på svarande eller kallelse av målsägande delgivas utom landet, utfärdas stämningen eller kallelsen av häradshövdingen eller rådstuvurättens ordförande. I stämning eller kallelse skall angivas den dag, då den senast skall delgivas, samt erinras om eventuella påföljder för förfallolös utevaro.

Angående begäran om stämning eller kallelse och dess sändande till utländsk myndighet gäller i tillämpliga delar vad om stämning i tvistemål är stadgat.

Justitieministeriet utfärdar närmare föreskrifter om stämningens eller kallelsens innehåll.

11 kap. rättegångsbalken, sådant det lyder i däri senare gjorda ändringar, en ny 22 a § och 29 juli 1948 (571/48) med däri senare gjorda

17 kap.

Om bevisning. Vittnen.

26 a §.

Skall vittneskallelse delgivas utom landet, utfärdas den av häradshövdingen eller rådstuvurättens ordförande. I kallelsen skall angivas den dag, då den senast skall delgivas.

Kallelse skall begäras genom till rättens kansli ingiven ansökan. Kallelsen skall på domarens försorg för delgivning sändas till myndighet i det land där vittnet vistas, såsom därom särskilt är överenskommet.

Mot vittne, som efter i utlandet delgiven kallelse uteblir från finsk domstol, få tvångsmedel tillgripas endast, såframt därom särskilt stadgats eller överenskommits eller vittnet befinner sig i Finland.

Justitieministeriet utfärdar närmare föreskrifter om kallelsens innehåll.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1975.

Nådendal den 4 juli 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Inkeri Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.