408/1975

Given i Helsingfors den 4 juni 1975.

Lag om bostadsbidrag.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Bostadsbidragstagare.

1 §.

För nedbringande av boendeutgifterna kan åt familjer, som bor såsom huvudhyresgäster i hyresbostad, och åt familjer, som bor i egen bostad, beviljats bostadsbidrag av statens medel på sätt nedan stadgas.

Bostadsbidrag kan dessutom beviljas åt studerande, som bor i sådan bostad för studerande, för vars byggande, utvidgande eller grundreparation beviljats lån av statens eller kommuns medel eller som upprätthålles av kommun eller av samfund eller stiftelse av allmännyttig natur.

2 §.

Som familj, vilken kan erhålla i denna lag avsett bostadsbidrag, anses:

1) i gemensamt hushåll boende personer, vilka inbegriper minst ett eget eller ock adoptiv- eller fosterbarn, som ej fyllt sexton år och vars underhåll åligger den som besitter bostaden eller person, som på annat sätt än tillfälligt bor tillsammans med denne, eller dylikt barn, som fyllt sexton, men ej tjugo år och som fortsätter sin skolgång eller sina studier eller som är berättigad till invalidpension enligt folkpensionslagen eller annan lag; samt

2) i gemensamt hushåll boende barnlösa äkta makar under högst två efter äktenskapets ingående närmast följande kalenderår, försåvitt ingendera av makarna vid äktenskapets ingående hade fyllt trettio år.

Till ovan i 1 mom. avsedd familj kan jämväl höra bostadsinnehavarens eller dennes makes föräldrar, barn jämte familj samt, av särskild orsak, även annan nära anhörig.

2 kap.

Förutsättningarna för erhållande av bostadsbidrag.

3 §.

Förutsättning för erhållande av bostadsbidrag som betalas till familj är:

1) att den bostad, som familjen förfogar över, är duglig att användas såsom bostad;

2) att i den bostad, som familjen förfogar över, icke bor personer, som ej hör till familjen;

3) att det sammanlagda antalet skattören, som vid senast verkställd kommunalbeskattning påförts de till familjen hörande personerna, icke överstiger av statsrådet årligen fastställt antal; samt

4) att de som hör till familjen vid senast verkställd beskattning icke påförts skatt för förmögenhet.

Hinder för erhållande av bostadsbidrag utgör dock icke, att i bostaden bor person, som är erforderlig för vården av hemmet, barnen eller sjuk familjemedlem, eller barn till dylik person.

Angående förutsättningarna för erhållande av bostadsbidrag för studerande gäller i tillämpliga delar vad i 1 mom. är stadgat.

4 §.

Utan hinder av vad i 3 § 1 mom. 3 punkten är stadgat kan bostadsbidrag beviljas, om de till familjen hörande personernas inkomster vid ansökan om eller justering av bostadsbidrag efter den senast verkställda beskattningen varaktigt nedgått sålunda, att de icke kan uppskattas överstiga de inkomster, som det med stöd av nämnda lagrum fastställda antalet skattören förutsätter.

3 kap.

Bostadsbidragets storlek.

5 §.

Storleken av bostadsbidrag åt familj, som bor i hyresbostad, utgör, beroende på familjens storlek och på det sammanlagda antalet skattören, som påförts dem vilka hör till familjen, 55―90 procent av det belopp av boendeutgifterna, som överstiger den i markbelopp uttryckta bassjälvriskandelen av sagda kostnader.

Statsrådet fastställer årligen de i 1 mom. avsedda markbeloppen för bassjälvriskandelarna samt procenttalen för bostadsbidraget, vilka kan bestämmas till olika storlek för bostäder, som blivit färdiga under olika tider.

6 §.

Bostadsbidrag åt familj, som bor i hyresbostad, bestämmes på grundvalen av de faktiska boendeutgifterna. Till boendeutgifterna räknas hyra samt eventuella särskilt erlagda uppvärmningskostnader och vattenavgifter för bostaden. Bostadsbidrag beviljas likväl högst på grundvalen av beloppet av skäliga bostadsutgifter.

Statsrådet fastställer årligen de i 1 mom. avsedda skäliga boendeutgifterna per kvadratmeter, med beaktande av bostadens läge, ålder, storlek och utrustningsstandard.

7 §.

Grunderna för bestämmandet av storleken av bostadsbidrag åt familj, som bor i egen bostad, fastställes av statsrådet med iakttagande i tillämpliga delar av vad i 6 § om bestämmandet av grunderna för bostadsbidrag åt familj, som bor i hyresbostad, är stadgat, likväl med beaktande av skatteavdragsrätt för räntor. Bostadsbidrag kan även fastställas att bestämmas på basen av uppskattade utgifter. Statsrådet kan även bestämma, att bostadsbidrag endast erlägges till familjer, som bor i ägarbostäder, vilka blivit färdiga eller anskaffats under en bestämd tidsperiod.

8 §.

Vid bestämmandet av storleken av bostadsbidrag åt familj beaktas, beroende på familjens storlek, högst ett av statsrådet fastställt antal kvadratmeter av bostadens areal.

9 §.

Grunderna för bestämmandet av storleken av det bostadsbidrag, som betalas till en i 1 § 2 mom. avsedd studerande, som bor i bostad för studerande, fastställes av statsrådet.

10 §.

Bostadsbidrag kan förvägras eller indragas eller ock beviljas eller fastställas till ett nedsatt belopp, såframt de till familjen hörande personernas eller studerandenas inkomster eller ekonomiska förhållanden tydligt är bättre än vad det antal skattören, som påförts dem, förutsätter eller försåvitt någon annan särskild orsak ger anledning därtill.

4 kap.

Förvaltning.

11 §.

Den allmänna ledningen, styrningen och övervakningen av bostadsbidragsverksamheten ankommer på ministeriet för inrikesärendena och den ministeriet underställda bostadsstyrelsen.

12 §.

Inom läns område ledes och övervakas bostadsbidragsverksamheten av länsstyrelsen, som härvid är underställd bostadsstyrelsen.

13 §.

I kommun omhänderhas i denna lag avsedda åligganden av socialnämnden. Kommunens fullmäktige kan dock besluta, att dessa åligganden omhänderhas av annan nämnd. Vad i denna lag är stadgat om socialnämnd iakttages därvid i tillämpliga delar i fråga om annan nämnd.

5 kap.

Sökande och beviljande av bostadsbidrag.

14 §.

Bostadsbidrag beviljas, på ansökan, av socialnämnden i den kommun, där bostaden är belägen.

I kommuns socialstadga kan bestämmas, att socialdirektören, socialsekreteraren eller annan socialnämnden underlydande tjänsteinnehavare är berättigad att, enligt grunder och allmänna föreskrifter, som socialnämnden fastställt, på nämndens vägnar besluta om beviljande av bostadsbidrag samt att handlägga och avgöra i 15 § 1 mom. avsedda ärenden, som ansluter sig till den årliga kontrollen av förutsättningarna för bostadsbidrag och dess förnyade fastställelse.

Bostadsbidrag beviljas tillsvidare från ingången av dep månad då ansökan inlämnats till socialnämnden.

15 §.

Socialnämnd skall minst en gång om året kontrollera, att förutsättningarna för erhållande av bostadsbidrag föreligger, samt fastställa bidragets belopp.

När familjen flyttar från bostaden, upphör likväl det bostadsbidrag, som hänför sig till denna bostad, från ingången av den månad som närmast följer efter bortflyttningen. Bostadsbidrag, som utgår till en i ägarbostad boende familj, upphör vid ingången av den månad som närmast följer efter det att bostaden överlåtits till person utom familjen.

16 §.

Bostadsbidrag utbetalas på åtgärd av socialnämnden genom postgirorörelsens förmedling den första eller andra vardagen i varje månad. Bidraget utgår i belopp av fulla mark så, att överstigande pennibelopp icke beaktas, Bostadsbidrag som till beloppet understiger tjugo mark utbetalas dock icke.

6 kap.

Ersättning åt kommun.

17 §.

Till kommun erlägges av statens medel i ersättning för handhavandet av ärenden som angår bostadsbidrag ett genom förordning stadgat belopp för varje beslut om bostadsbidrag, justeringsbesluten inbegripna. Ersättningen skall stadgas att utgå med ett belopp som motsvarar de av ärendets handläggning förorsakade genomsnittliga faktiska kostnaderna, med undantag av arvoden och ersättningar som erlägges till nämndens medlemmar. För handläggning av nedan i 21 § av denna lag avsett ärende i socialnämnden utgår likväl icke ovan nämnd ersättning.

18 §.

De i 17 § avsedda ersättningarna erlägges till kommun i efterskott kvartalsvis inom 15 dagar räknat från den tidpunkt, då de för fastställande av ersättningen erforderliga uppgifterna erhållits från kommunen.

Genom förordning kan dock ärenden, vilkas avgörande enligt 1 mom. ankommer på bostadsstyrelsen, överföras på länsstyrelserna som, när dessa ärenden avgöres, skall följa av bostadsstyrelsen utfärdade allmänna anvisningar.

7 kap.

Rättelseförfarande.

19 §.

Den som lyft bostadsbidrag är skyldig att till kommunen återbetala bostadsbidraget eller del därav:

1) om han erhållit bidrag genom att vilseleda socialnämnden, eller

2) om nämnden annars felaktigt utbetalat bidrag till honom.

Kan i 1 mom. avsett bostadsbidrag eller del därav icke indrivas genom att bidraget eller delen avdras från bostadsbidragsrater, som senare erlägges till samma familj, och är icke den som lyft bidraget villig att återbetala det belopp som han erhållit utan rättslig grund, skall socialnämnden, såframt mot den som lyft bidrag icke för gärningen väckes åtal vid domstol, hos länsstyrelse yrka på dennes förpliktigande att betala bostadsbidragets belopp till nämnden.

Länsstyrelsen kan av särskilt skäl på ansökan av den som lyft bostadsbidraget eller av socialnämnden eller ock i samband med handläggningen av ovan i 2 mom. avsett yrkande besluta, att hos den som lyft bostadsbidraget helt eller delvis kan lämnas oindrivet det bostadsbidragsbelopp, som lyfts utan rättslig grund.

20 §.

Angående rättelseförfarandet gäller i övrigt vad i 7 kap. lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund (35/73) är stadgat. Rättelseyrkande skall göras hos länsstyrelsen.

8 kap.

Ändringssökande.

21 §.

I sådant beslut av socialnämnd underlydande tjänsteinnehavare, som avses i 14 § 2 mom., får ändring icke sökas genom besvär.

Nöjes ej sakägare åt ovan i 1 mom. avsett beslut, har han, på sätt genom förordning närmare stadgas, rätt att bringa ärendet till behandling i socialnämnden, såframt han inom fjorton dagar efter att ha fått del av beslutet yrkar därpå.

22 §.

Ändring i socialnämnds beslut som rör bostadsbidrag sökes hos länsrätten i den ordning som är stadgad i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Besvärsskriften kan likväl inom besvärstiden tillställas även socialnämnden, som ofördröjligen skall insända densamma jämte eget utlåtande till länsrätten.

I beslut av länsrätt med anledning av besvär får ändring icke sökas genom besvär.

9 kap.

Särskilda stadganden.

23 §.

Den som i ärende, som rör i bostadsbidrag, uppsåtligen lämnar myndighet oriktig uppgift eller som lyfter bostadsbidrag medveten om att han icke är berättigad till bostadsbidrag kan, såframt för gärningen icke annorstädes i lag är stadgat strängare straff, dömas till böter eller till fängelse i högst sex månader.

24 §.

Bostadsbidrag får ej utmätas.

25 §.

Angående socialnämnds rätt att av statens och kommuns myndigheter samt av övriga samfund och anstalter erhålla för handhavandet av i denna lag avsedda åligganden nödiga uppgifter och utredningar ävensom angående tystnadsplikt rörande angelägenheter och uppgifter som avses i denna lag, gäller vad i 21 och 21 a §§ lagen om förvaltningen av socialvården är stadgat.

26 §.

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

10 kap.

Ikraftträdelsestadganden.

27 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1975. Samtidigt upphäves lagen den 30 december 1961 angående bostadsbidrag för familjer med barn (586/61) jämte däri senare företagna ändringar.

28 §.

Utbetalandet av bostadsbidrag, som beviljats genom beslut som fattats före denna lags ikraftträdande med stöd av lagen angående bostadsbidrag för familjer med barn, fortsattes likväl efter ikraftträdandet av denna lag i överensstämmelse med beslutet till dess att vederbörande socialnämnd med stöd av denna lag behandlat ärendet, såframt i lagen angående bostadsbidrag för familjer med barn stadgade förutsättningar i övrigt föreligger.

Bostadsbidrag, som avses i lagen angående bostadsbidrag för familjer med barn, utbetalas dock högst till den 31 december 1975.

29 §.

Socialnämnd skall före utgången av år 1975 utan ansökan upptaga till behandling frågan om bostadsbidrag enligt denna lag för de barnfamiljer, till vilka enligt 28 § utbetalats bostadsbidrag enligt lagen angående bostadsbidrag för familjer med barn.

Skulle den, som erhållit bostadsbidrag med stöd av lagen angående bostadsbidrag for familjer med barn, enligt denna lag för tiden efter den 1 juli 1975 kunnat få ett större bostadsbidrag än vad som med stöd av socialstyrelsens tidigare beslut erlagts, skall socialnämnden till bidragets mottagare betala skillnaden retroaktivt, räknat från sagda tidpunkt.

Skulle barnfamilj, till vilken med stöd av 28 § erlagts bostadsbidrag för tiden efter ikraftträdandet av denna lag, icke alls ha varit berättigad till bostadsbidrag enligt denna lag, skall nämnden omedelbart upphöra att betala bostadsbidrag och meddela bostadsstyrelsen detta. Bostadsstyrelsen åligger att besluta huruvida bostadsbidrag, som med stöd av 28 § erlagts för tiden efter denna lags ikraftträdande, skall återindrivas helt eller delvis. Därvid skall tillämpas lagen angående bostadsbidrag för familjer med barn och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser.

Skulle barnfamilj ha kunnat få bostadsbidrag även enligt denna lag för tiden efter lagens ikraftträdande, men bostadsbidraget till sitt belopp varit mindre an vad som till familjen med stöd av 28 § har erlagts, skall nämnden fortsätta att betala bostadsbidraget i den omfattning som denna lag förutsätter och meddela bostadsstyrelsen detta. Bostadsstyrelsen åligger att avgöra, huruvida bostadsbidrag, som erlagts med stöd av 28 §, det bostadsbidrag, som skall utgivas enligt skall, till den del det överstiger beloppet av denna lag, helt eller delvis återindrivas eller senare avdragas från bostadsbidrag som månatligen erlägges enligt denna lag. Bostadsstyrelsen skall även därvid tillämpa lagen angående bostadsbidrag för familjer med barn och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser.

30 §.

I socialstyrelsen skall ärende, som är anhängigt vid ikraftträdandet av denna lag och som rör upphörandet av ovan i 28 § avsett bostadsbidrag eller ändring av dess belopp, överföras på bostadsstyrelsen och slutbehandlas i enlighet med lagen angående bostadsbidrag för familjer med barn samt med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser. Bostadsstyrelsens beslut, varigenom utbetalningen av bostadsbidrag upphör eller dess belopp ändras, får dock endast beröra tiden före ikraftträdandet av denna lag, såframt av stadgandena i 29 § icke annat följer.

Vid socialstyrelsen vid ikraftträdandet av denna lag anhängig ansökan, som gäller erhållande av bostadsbidrag enligt lagen angående bostadsbidrag för familjer med barn, för sådan barnfamilj, som icke erhåller bostadsbidrag när denna lag träder i kraft, överföres till behandling i bostadsstyrelsen och handlägges och avgöres i enlighet med de stadganden och bestämmelser som var gällande före ikraftträdandet av denna lag. Med stöd av bostadsstyrelsens beslut beviljas bostadsbidrag likväl högst till den 30 juni 1975. Vederbörande socialnämnd skall, försåvitt den har tillräckliga uppgifter om den ansökan, som är anhängig i socialstyrelsen, snarast möjligt på tjänstens vägnar upptaga till behandling frågan om familjens möjlighet att få i denna lag avsett bostadsbidrag och, såframt förutsättningarna härför föreligger, utbetala bostadsbidrag, räknat från denna lags ikraftträdande. Föreligger icke tillräckliga uppgifter för ärendets avgörande och kan sådana icke erhållas på tjänstens vägnar, skall socialnämnden uppmana familjen att komplettera sin ansökan för erhållande av även i denna lag avsett bostadsbidrag.

Ärende anses vid tillämpningen av stadgandena i 1 och 2 mom. vara anhängigt i socialstyrelsen även när ansökan, som avses i 5 § förordningen angående bostadsbidrag åt familjer med barn (34/62), eller i samma lagrum avsett meddelande om ändring, som kan förorsaka upphörande av bostadsbidrag eller ändring av dess belopp, före ikraftträdandet av denna lag inkommit till kommunen.

31 §.

Socialnämnden kan tillsvidare och till dess ärendet har behandlats i den ordning varom stadgas i 14 § 2 mom., likväl högst till den 31 december 1976, bestämma att tjänsteinnehavare som lyder under nämnden har rätt att i enlighet med nämnda lagrum besluta om beviljande av bostadsbidrag samt att handlägga och avgöra i lagrummet åsyftade ärenden.

32 §.

Av verkställigheten av denna lag förutsatta åtgärder kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 4 juni 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Reino Karpola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.