327/1975

Given i Helsingfors den 16 maj 1975.

Förordning angående ändring av förordningen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg.

På föredragning av justitieministern ändras 2 § 2 mom. och 4 § 3 mom. förordningen den 29 juni 1961 om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (368/61), av dessa lagrum 2 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 11 april 1974 (304/74), som följer:

2 §.

Ansökan skall i tre exemplar avfattas på blankett, vartill justitieministeriet fastställer formulär och som mot avgift skall finnas att få hos statens tryckericentral och genom utmätningsmans förmedling. Justitieministeriet må likväl meddela sökanden tillstånd att begagna annan blankett.


4 §.

Då utmätningsman överför indrivningsärende, skall han till sitt brev foga verkställighetshandling eller utdrag ur restlängd samt, om lön utmätts, utdrag ur utmätningsprotokollet i två exemplar. Kopia av brevet skall samtidigt såsom slutredovisning tillsändas sökanden.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1975.

Helsingfors den 16 maj 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.