304/1975

Given i Helsingfors den 9 maj 1975.

Lag angående ändring av lagen om skada, ådragen i militärtjänst.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 10 § 1 mom. 1, 3 och 4 punkterna lagen den 28 maj 1948 om skada, ådragen i militärtjänst (404/48), sådana de lyder i lag av den 19 februari 1971 (180/71), 14 § 1 mom., sådant det lyder i lag av den 3 december 1965 (622/65), 14 § 3 mom., sådant det lyder i nämnda lag av den 19 februari 1971, 18 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 19 december 1969 (809/69), 29 § 2 mom., sådant det lyder i nämnda lag av den 3 december 1965, samt 30 § 2 och 3 mom., av dessa lagrum det sistnämnda sådant det lyder i lag av den 23 november 1973 (1047/73), samt

fogas till lagen en ny 16 a § som följer:

10 §.

Såsom tilläggsdel till dagpenning eller livränta må utgivas:

1) åt den, som till följd av kroppsskada eller sjukdom råkat i ett så hjälplöst läge, att han icke kan reda sig utan annans hjälp, eller vars svåra skada eller sjukdom eljest åsamkar honom osedvanligt men, högst 20 mark per dag så länge sagda förutsättningar äro för handen, dock ej för den tid, under vilken honom lämnas vård på sjukhus eller annan anstalt under en längre tid än två månader;


3) åt den, som har motordriven invalidcykel eller i dess ställe annat motordrivet - fordon, för drifts- och servicekostnader 400 mark om året, likväl så, att för drifts- och servicekostnader för bil erlägges 800 mark om året;

4) åt blind, som har utbildad ledarhund, 3 mark 20 penni per dag; samt


14 §.

Har skada eller sjukdom, som drabbat i 1 § avsedd person, lett till döden eller har sådan person utan eget förvållande försvunnit under omständigheter, på grund av vilka ersättning borde utgå vid dödsfall, erlägges försörjningspension till dem, som vid dödsfallet eller försvinnandet voro hans i 5 § avsedda anhöriga, till förälder även då han senare kan bli sådan anhörig. Vad ovan är sagt skall likaså äga tillämpning, om den skadade eller insjuknade vid sin död åtnjöt för minst ett år fastställd livränta enligt en till minst 80 procent uppskattad invaliditetsgrad. Om det kan beräknas, att ovan avsedd invaliditet skulle ha varat minst ett år, erlägges försörjningspension även om invaliditetsgraden på grund av dödsfallet icke kunnat fastställas för sagda tid.


I annat än i 1 mom. nämnt fall erlägges, om den skadade eller insjuknade vid sin död åtnjöt en för minst ett år fastställd livränta enligt en till minst 30 procent uppskattad invaliditetsgrad, till hans i 5 § 1 mom. 1 punkten avsedda anhöriga i försörjningspension tre fjärdedelar av pensionens i 2 mom. nämnda årliga belopp, om invaliditetsgraden var minst 60 procent, hälften av det årliga beloppet, om invaliditetsgraden var mindre än 60 men minst 50 procent, och en tredjedel av det årliga beloppet, om invaliditetsgraden var mindre än den sistnämnda. Skall med anledning av dödsfallet utgivas ersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring eller enligt däri stadgade grunder, erlägges i detta moment stadgad försörjningspension endast såframt och till den del den överstiger för samma tid enligt lagen om olycksfallsförsäkring utgående ersättning. Om det kan beräknas, att ovan avsedd invaliditet skulle ha varat minst ett år, erlägges försörjningspension även om invaliditetsgraden på grund av dödsfallet icke kunnat fastställas för sagda tid.

16 a §.

Är i 5 § 1 mom. 1 punkten nämnd anhörig icke berättigad till ovan i 14 § avsedd försörjningspension på grund av att den skadades eller insjuknades invaliditetsgrad vid hans död var mindre än 30 procent men likväl 10 procent, erlägges på ansökan till anhörig en engångsersättning, såframt denne saknar skälig utkomst. Såsom ersättning erlägges till efterlevande make ett belopp motsvarande full försörjningspension för ett år och till barn, med beaktande av barnets ålder och övriga omständigheter, högst detta belopp.

Ovan avsedd ersättning i enlighet med 1 mom. må erläggas även då beslut angående däri nämnd försörjningspension icke vunnit laga kraft. Om vederbörande person senare konstateras vara berättigad till försörjningspension, avdrages från denna den åt honom erlagda engångsersättningen.

18 §.

Till skadad eller insjuknad, som icke har fast årsinkomst, erlägges tilläggsränta till fullt belopp. Har han fast årsinkomst, minskas tilläggsräntan med hälften av den årsinkomst, som överstiger 2 500 mark. Såsom fast årsinkomst, vartill ej räknas enligt denna lag utgående ersättning, anses enligt prövning den sannolika regelbundna inkomsten per år under den tid, för vilken tilläggsräntan fastställes.


29 §.

I försäkringsdomstolens utslag, försåvitt fråga är om huruvida kroppsskada, sjukdom, dödsfall eller försvinnande berättigar till ersättning enligt denna lag, må ändring sökas hos högsta domstolen senast den sextionde dagen efter den dag, då besväranden fått del av försäkringsdomstolens utslag, före klockan 12. Försäkringsdomstolens utslag är slutligt i de fall, som avses i 12 §, i de i 14 § avsedda fall, som gälla på invaliditetsgrad baserad försörjningspension, samt i dem som avses i 15 § 4 mom. och 16, 16 a, 18 och 42 §§, så ock dess utslag angående i 5 § 1 mom. 2 och 3 punkterna avsedda personers rätt att erhålla försörjningspension, dock icke till den del fråga är om ovan i 1, 2 eller 3 § stadgade förutsättningar för ersättning.


30 §.

Har skadad eller insjuknad, vars invaliditetsgrad är minst 30 procent, beviljats i 24 § avsedd, för viss tid gällande livränta och har beslut om fortsatt ersättning icke fattats vid utgången av den utsatta tiden, utbetalas till honom, försåvitt den för erhållande av fortsatt ersättning erforderliga nya utredningen företetts inom den tid, som utsatts för densamma, i förskott ett belopp, motsvarande den livränta han erhåller, till utgången av den betalningsperiod under vilken beslutet om fortsatt ersättning gives. Är förskottet större än den livränta, som senare måhända bestämts för honom, må det överskjutande beloppet icke återindrivas.

Har beslut om livränta eller om försörjningspension med anledning av ändringssökande undanröjts och ärendet återförvisats till olycksfalls verket för ny behandling, erlägges till sökanden ersättning i förskott i enlighet med det undanröjda beslutet eller i enlighet med andra därpå grundade beslut angående ersättning, likväl högst till utgången av den betalningsperiod, under vilken nytt beslut om livräntan gives. I förskott måhända överbetalt belopp återindrives icke.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1975, likväl så, att lagens 18 § 2 mom. tillämpas redan från den 1 januari 1975. Lagen tillämpas likaså såframt för skada eller sjukdom. som inträffat före lagens ikraftträdande, skall utgå ersättning enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst.

Vid justeringen av de ersättningar, som avses i 10 § 1 mom. 1, 3 och 4 punkterna samt 18 § 2 mom. lagen om skada, ådragen i militärtjänst, i den ordning som stadgas i lagens 43 a § motsvarar deras markbelopp det för år 1971 fastställda löneindextalet.

Beträffande rätt till i 14 § lagen om skada, ådragen i militärtjänst avsedd, på invaliditetsgrad baserad försörjningspension skall, försåvitt dödsfallet inträffat före ikraftträdandet av denna lag, därom ansökas inom ett år från det lagen träder i kraft och ansökan upptagas till prövning utan hinder av tidigare beslut. Vid fastställandet av invaliditetsgraden efter skadad eller insjuknad persons död kan i 2 § 5 mom. lagen om skada, ådragen i militärtjänst nämnd skada eller sjukdom beaktas, även om för skadan eller sjukdomen icke tidigare ansökts om ersättning.

Vid ansökan och erläggande av ersättning skall i övrigt stadgandena i lagen om skada, ådragen i militärtjänst tillämpas.

Helsingfors den 9 maj 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Reino Karpola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.