263/1975

Given i Helsingfors den 18 april 1975.

Förordning angående ändring av förordningen om parkeringsbot.

På föredragning av inrikesministern

upphäves 4 § 4 mom. och 11―14 §§ förordningen den 5 augusti 1970 om parkeringsbot (545/70) samt

ändras 4 § 3 mom., 5 §, 6 § 1 mom. samt 7―9 §§ som följer:

4 §.

Till betalningsanmaningen och betalningsföreläggandet skall fogas ett inbetalningskort att användas vid betalningen av parkeringsboten.

5 §.

Staten tillkommande parkeringsbot skall inbetalas på postgirokonto till postanstalt eller till Postbanken eller ock, i enlighet med vad finansministeriet bestämmer, till annan bank.

Kommun tillkommande motsvarande avgift skall inbetalas på kommunens postgirokonto till postanstalt eller till Postbanken eller ock på annat kommunens konto i bank som bestämmes av kommunens styrelse.

6 §.

Parkeringsövervakare skall över parkeringsbotsbeloppen föra bok, som även må vara upplagd i form av ett kortregister.


7 §.

De medel som inflyter till staten i parkeringsbot redovisas till länstyrelse på postgirokonto enligt anvisningar som meddelas särskilt.

Har parkeringsövervakare med anledning av protest eller av annan orsak förordnat att parkeringsbot eller del därav skall återbäras till vederbörande, skall han tillställa länsstyrelsen restitutionsuträkning för utanordning av beloppet. Länstyrelsen må rätta uträkningen, om den befinnes oriktig.

Om föreläggandena att betala parkeringsbot, som lämnats obetald, skall parkeringsövervakare, enligt anvisningar, som meddelas särskilt, varannan månad insända anmälan för de två föregående månaderna till länsstyrelsen för restuppbörd i utsökningsväg.

8 §.

Angående redovisningen, återbäringen och restuppbörden av kommun tillkommande parkeringsbot gäller vad om dem i fråga om kommunala avgifter är stadgat särskilt.

9 §.

Avlyfter eller nedsätter länsstyrelsen med anledning av besvär parkeringsbot, skall en avskrift av beslutet sändas till parkeringsövervakaren för uppgörande av restitutionsuträkning. Angående utanordningen av återbäring gäller vad därom är stadgat i 7 § 2 mom. och 8 §. Har parkeringsbot redan redovisats till länsstyrelsen, må denna utbetala återbäring utan att översända avskrift.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1975.

Helsingfors den 18 april 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister för inrikesärendena
Heikki Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.