201/1975

Given i Helsingfors den 20 mars 1975.

Lag angående ändring av lagen om begränsning av nyttjande av åker.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras i lagen den 11 april 1969 om begränsning av nyttjande av åker (216/69) 14 b §, sådan den lyder i lagen den 24 maj 1974 (380/74), och fogas till lagen en ny 2 a § som följer:

2 a §.

Åkerreserveringsavtal, vilkas avtalsperiod skulle börja den 1 maj 1975 eller senare, ingås icke.

14 b §.

Med avvikelse från vad i denna lag är stadgat kan odlare före utgången av avtalsperioden avstå från åkerreserveringsavtal. Avtalet anses härvid vara hävt från den första dagen i den kalendermånad, vilken odlaren meddelat lantbruksnämnden eller lantbruksbyrån. Då avtal häves, tillämpas icke vad ill § är stadgat om underlåtenhet att iakttaga i avtalet nämnda villkor, önskar odlare, som i enlighet med 7 § beskogat en del av brukningsenhetens åkrar, avstå från åkerreserveringsavtalet till den del det gäller brukningsenhetens övriga åker, kan avtalet hävas och med odlaren i stället ingås nytt avtal, enligt vilket åkerreserveringsersättning för den beskogade åkern betalas till odlaren under högst nio år från den i 5 § avsedda första avtalsperiodens början.

Helsingfors den 20 mars 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Jord- och skogsbruksminister
Heimo Linna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.