116/1975

Given i Helsingfors den 14 februari 1975.

Förordning om ändring av byggnadsförordningen.

På föredragning av ministern för inrikesärendena

upphäves i byggnadsförordningen av den 26 juni 1959 (266/59) 32 § 2 mom. 16 punkten,

ändras 44 § 1 punkten, 61 § 3 mom. och 127 § samt

fogas till 1 §, sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 9 januari 1970 (12/ 70), ett nytt 3 mom., varvid nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., till 1 a §, sådan den lyder ändrad genom förordningar av den 28 juli 1972 och 2 februari 1973 (596/72 och 101/73), nya 3 och 4 mom., till 34 § en ny 3 a punkt, till 51 §, sådan den lyder delvis ändrad genom förordningar av den 11 juni 1965, 10 oktober 1969 och 31 oktober 1973 (334/65, 628/69 och 791/73), ett nytt 3 mom., varvid nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., till 122 § ett nytt 3 mom., varvid nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom. och till förordningen nya 87 a och 150 a §§ som följer:

1 §.

Ministeriet för inrikesärendena må utfärda bestämmelser om typgodkännande av byggnad, konstruktion, byggnadsdel, byggnadsförnödenhet eller annan till byggnad hörande fast anordning samt fastighets vatten- och avloppsanordning eller -anläggning samt om därtill ansluten kvalitetskontroll. Ministeriet må även utfärda bestämmelser om märkning av typgodkänd byggnadsprodukt.


1 a §.

Ministeriet för inrikesärendena biträdes i ärenden som gälla typgodkännande och därtill ansluten kvalitetskontroll av en delegation för kvalitetskontroll inom byggnadsbranschen. Till delegationen kallar statsrådet för tre år i sänder en ordförande och en viceordförande samt högst 12 andra medlemmar och lika många suppleanter bland personer, vilka företräda myndigheter, begagnare av byggnader och tillverkare av byggnader och byggnadsdelar.

Ministeriet för inrikesärendena biträdes i ärenden som gälla koordinering av forskningen inom planläggnings- och byggnadsbranschen av en delegation för planläggnings- och byggnadsforskning. Till delegationen kallar statsrådet för tre år i sänder en ordförande och en viceordförande samt högst 12 andra medlemmar och för envar en suppleant bland personer, vilka företräda myndigheter och sammanslutningar samt annan sakkännedom på områden som anknyter till planläggnings- och byggnadsforskningen.

34 §.

Stadsplanebestämmelser må utfärdas om användningen även av andra områden än byggnadskvarter, såsom bestämmelser om:


3 a) reservering av gatumark för ett eller flera särskilda trafikändamål, såsom för gång-, cykel-, service- eller kollektivtrafik eller för annat särskilt behov;


44 §.

Vid indelning av kvarter i byggnadstomter skall tillses:

1) att varje tomt gränsar till gatumark, torg eller öppen plats; av särskilda skäl må tomt dock gränsa till rekreations- eller trafikområde, genom vilket körbar förbindelseled till tomten kan anordnas;


51 §.

Ministeriets för inrikesärendena beslut om typgodkännande ersätter dock, för byggnadsarbetet erforderlig utredning, frånsett i 2 mom. avsedd tilläggsutredning till den del det är fråga om typgodkänd byggnadsprodukt.


61 §.

Medan byggnadsarbete pågår må magistraten bestämma, att hållfasthetsberäkningar jämte ritningar samt andra specialritningar skola inlämnas till granskning. Detaljerade bestämmelser härom må utfärdas i byggnadsordning. Ministeriets för inrikesärendena beslut om typgodkännande ersätter dock, frånsett för byggnadsarbetet erforderliga ritningar, ovan nämnda beräkningar och ritningar till den del det är fråga om typgodkänd byggnadsprodukt.

87 a §.

Fastighets vatten- och avloppsanordningar skall vara anpassade till det ändamål byggnaden användes för och de må ej medföra sanitär eller annan motsvarande olägenhet.

122 §.

Ministeriets för inrikesärendena beslut om typgodkännande ersätter dock, frånsett för byggnadsarbetet erforderlig utredning, i 2 mom. avsedd tilläggsutredning till den del det är fråga om typgodkänd byggnadsprodukt.


127 §.

Medan byggnadsarbete pågår må byggnadsnämnden bestämma, att hållfasthetsberäkningar jämte ritningar samt andra specialritningar skola inlämnas till granskning. Ministeriets för inrikesärendena beslut om typgodkännande ersätter dock, frånsett för byggnadsarbetet erforderliga ritningar, ovannämnda beräkningar och ritningar till den del det är fråga om typgodkänd byggnadsprodukt.

150 a §.

Ministeriets för inrikesärendena beslut om typgodkännande må återkallas, då ministeriet finner skäl därtill.

Beslut, genom vilket ministeriet avslagit ansökan om typgodkännande på grund av att byggnad, konstruktion, byggnadsdel, byggnadsfömödenhet eller annan till byggnad hörande fast anordning eller fastighets vatten- och avloppsanordning eller -anläggning, som avses i ansökan, ej uppfyller kraven i gällande stadganden eller bestämmelser, skall av ministeriet omedelbart bringas till de myndigheters kännedom som bevilja byggnadslov.

Helsingfors den 14 februari 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister för inrikesärendena
Heikki Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.