62/1975

Given i Helsingfors den 31 januari 1975.

Förordning om ändring av förordningen angående tillämpning av värnpliktslagen.

På föredragning av försvarsministern upphäves 87 § förordningen den 26 januari 1951 angående tillämpning av värnpliktslagen (63/51), sådan den lyder i förordning av den 20 maj 1966 (309/66), ändras 12, 13, 15, 86 och 107 §§, av dessa 12 och 107 §§ sådana de lyder i förordning av den 20 maj 1966 (309/66) och 15 § sådan den lyder i förordning av den 19 september 1969 (597/69), samt fogas till förordningen en ny 74 a § som följer:

12 §.

Befolkningsregistercentralen skall före kalenderårets utgång för upprättande av uppbådslängder giva huvudstaben på centrala befolkningsregistret baserade uppgifter om de värnpliktiga, vilka under följande år fylla nitton år.

Huvudstaben skall tillställa staben för varje militärdistrikt motsvarande uppgifter om de värnpliktiga, vilkas hemort ligger inom militärdistriktets område.

13 §.

De i 12 § avsedda uppgifterna äro:

1) släktnamn och förnamn;

2) personbeteckning;

3) födelsehemkommun;

4) befolkningsregister samt kyrkosamfund eller annat religionssamfund och dess församling;

5) modersmål;

6) civilstånd;

7) befattning eller yrke;

8) hemort och adress;

9) medborgarskap;

10) straffregisternummer och nummer i lösdrivarregistret;

11) huruvida vederbörande förvaras i straffanstalt, arbetsinrättning eller annan liknande inrättning eller intagits på sjukhus, sanatorium eller vårdanstalt för vård;

12) förmynderskap på grund av förordnande;

13) faderns namn; samt

14) närmaste anhörigs namn och adress.

15 §.

Då person, som icke har medborgarskap i någon stat, förklarats värnpliktig i Finland, skall länsstyrelsen meddela staben för vederbörande militärdistrikt detta.

74 a §.

Befolkningsregistercentralen skall månatligen meddela huvudstaben ändringarna i de uppgifter rörande kontroll underkastade värnpliktiga som nämnts i 13 §, samt vid dödsfall dödstiden.

I 1 mom. nämnda uppgifter skall huvudstaben tillställa staben för varje militärdistrikt i fråga om de värnpliktiga som äro underkastade dess kontroll.

Staben för militärdistriktet kan vid behov inhämta tilläggsutredningar hos de lokala folkbokförarna.

86 §.

Staben för militärdistriktet för i enlighet med huvudstabens direktiv ett kartotek över de värnpliktiga som äro underkastade dess kontroll.

107 §.

Angående givande och beviljande av i 16 § värnpliktslagen nämnda permissioner meddelar huvudstaben närmare föreskrifter.

Helsingfors den 31 januari 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Försvarsminister
Carl-Olaf Homén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.