31/1975

Given i Helsingfors den 17 januari 1975.

Lag om statsunderstöd för kriminalvårdsarbete.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

För kriminalvårdsarbete utges statsunderstöd i enlighet med vad i denna lag stadgas.

2 §.

För utförande av kriminalvårdsarbete grundas Kriminaalihuoltoyhdistys, på svenska benämnd Kriminalvårdsföreningen, om vars organisationsform stadgas genom förordning. Föreningen erhåller statsunderstöd såsom i 3 § stadgas.

Statsunderstöd för kriminalvårdsarbete kan tilldelas även kommun eller annat samfund samt stiftelse, på sätt i 4 § stadgas.

3 §.

I statsförslaget anvisas anslag såsom statsunderstöd för sådana kostnader för Kriminalvårdsföreningen, som föranleds av åligganden vilka med stöd av lag eller förordning ombetrotts föreningen.

För andra uppgifter i anslutning till kriminalvården kan statsunderstöd beviljas inom ramen för anslag som upptages i statsförslaget.

För grundläggningskostnader och grundförbättringar i fråga om verksamhetsutrymmen kan statsunderstöd beviljas inom ramen för statsförslaget.

Statsunderstöd för värdeminskningar samt av krediter orsakade kostnader och för avkortning av krediter kan endast av särskilda skäl beviljas inom ramen för statsförslaget.

4 §.

Kommun kan inom ramen för statsförslaget på ansökan beviljas statsunderstöd för kostnader, föranledda av handhavandet av ovan i 3 § 1 mom. avsedda uppgifter, i enlighet med av justitieministeriet fastställda grunder.

Även kommun och annat samfund än Kriminalvårdsföreningen samt stiftelse kan för ovan i 3 § 2 och 3 mom. avsedda kostnader på villkor, som justitieministeriet fastställer på ansökan beviljas statsunderstöd inom ramen för statsförslaget.

5 §.

Förutsättning för beviljande av statsunderstöd är:

1) att justitieministeriet har godkänt den verksamhetsplan och den budget som utgör grund för beviljande av statsunderstödet;

2) att kostnaderna bör anses vara nödvändiga för kriminalvårdsarbete; samt

3) att den med statsunderstöd avlönade personalens avlönings- och andra förmåner icke överstiger den nivå, enligt vilken avlönings- och andra förmåner reglerats för personal i motsvarande uppgifter i statlig tjänst, såvida icke annat föranleds av tjänste- och arbetskollektivavtal som godkänts av riksdagens lönedelegation.

Medel vilka erhållits såsom statsunderstöd skall användas för de ändamål för vilka de beviljats. Outnyttjat understöd skall återbäras till staten.

För erhållande av statsunderstöd som avses i 3 § 2 mom. kan justitieministeriet uppställa även andra villkor.

6 §.

Förutsättning för erhållande av statsunderstöd för ovan i 3 § 3 mom. avsedda grundläggningskostnader och väsentliga grundförbättringar är, att justitieministeriet har godkänt planen för byggnadsarbetet innan grundläggningsarbeten inledes eller grundanskaffningar företas.

7 §.

Statsunderstöd till Kriminalvårdsföreningen för ovan i 3 § 1 mom. avsedda kostnader beviljas under det år som följer efter verksamhetsåret, sedan sökanden till justitieministeriet har inlämnat utredning rörande sina kostnader för verksamheten. Statsunderstöd kan dock på ansökan beviljas och månatligen utbetalas på förhand.

8 §.

Statsunderstöd för godkända grundläggningskostnader samt grundförbättringar och -anskaffningar utbetalas enligt en av justitieministeriet godkänd betalningsplan.

9 §.

Donationsmedel och Understöd som Kriminalvårdsföreningen erhåller skall användas för ändamål, söm donatorn eller den som givit understödet har bestämt. Har någon föreskrift om användningssyftet ej givits, skall medlen användas för täckande av utgifter som är nödvändiga för verksamheten.

Kriminalvårdsföreningen äger rätt att i enlighet med den godkända verksamhetsplanen bedriva verksamhet, för vilken den ej omedelbart erhåller statsunderstöd.

10 §.

Justitieministeriet beviljar statsunderstöd och övervakar användningen därav.

11 §.

Justitieministeriet kan bestämma, att beviljat statsunderstöd helt eller delvis skall återbäras och samtidigt förplikta mottagaren att erlägga 12 procents ränta från dagen för dess lyftande:

1) om oriktiga eller vilseledande uppgifter har givits för erläggande av statsunderstödet;

2) om det i samband med revision eller slutredovisning eller annars framgår, att statsunderstödet har erlagts utan grund; eller

3) om villkoren för erläggandet av statsunderstödet ej har uppfyllts.

Förordnande om återbäring av statsunderstöd skall icke meddelas, om detta med hänsyn till omständigheterna vore oskäligt. Justitieministeriet kan av ovan i 1 mom. nämnd orsak vid behov tillsvidare avbryta utbetalning av statsunderstöd.

12 §.

Om fast eller lös egendom, vars grundläggnings-, anskaffnings- eller grundreparationskostnader helt eller delvis har finansierats med statsmedel, överlåtes till annan ägare eller om användningen av egendomen för verksamhet som avses i denna lag upphör eller dess användningssyfte ändras så, att justitieministeriet ej kan anse det nya användningssyftet vara överensstämmande med denna lag, skall den proportionella del av sagda egendoms värde, som motsvarar statsunderstödet, återbäras till staten inom sex månader efter det ovan avsedd förändring i förhållandena inträffade, såvida statsrådet icke annorlunda besluter.

13 §.

Närmare stadganden om tillämpningen och verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

14 §.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1975.

Helsingfors den 17 januari 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.