1086/1974

Given i Helsingfors den 31 december 1974.

Lag om finansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

Allmänna stadganden.
1 §.

För att trygga och förbättra tillgången till detaljhandelns service i glesbygder samt för att höja dess servicenivå kan finansieringsstöd beviljas för detaljhandelns investeringar i anläggningstillgångar såsom räntestöd och investeringsbidrag på sätt i denna lag stadgas.

I denna lag avsedd kredit för vilken räntestöd beviljas, benämnes räntestödskredit för handeln samt bidrag investeringsbidrag för handeln.

2 §.

I statsförslaget fastställes maximibeloppet av de räntestödskrediter för handeln som får beviljas under året.

3 §.

Finansieringsstöd kan beviljas för anskaffning av anläggningstillgångar, som är av nöden för livsmedels- eller dagligvarubutik eller för utförande av reparations-, ändrings- eller förbättringsarbeten för dylik butik eller för anskaffning av butiksbil eller -båt.

4 §.

Beviljandet av finansieringsstöd förutsätter,

1) att stödet anses vara av nöden för uppnående av den i 1 § avsedda målsättningen,

2) att den fasta butik eller den butiksbil eller -båt, för vilken finansieringsstöd sökes, beräknas ha förutsättningar för verksamhet under minst den tid för vilken finansieringsstöd beviljas, och

3) att stödet icke anses ha menlig inverkan på förutsättningarna för de butikers verksamhet, vilkas fortbestånd i huvudsak är beroende av samma konsumentunderlag.

Närmare stadganden om förutsättningarna och villkoren för beviljande av finansieringsstöd utfärdas genom förordning.

Räntestödskredit för handeln.
5 §.

Räntestödskredit för handeln kan utgöra högst 60 procent av totalbeloppet i det godtagbara kostnadsförslaget för i 3 § avsedd investering i anläggningstillgångar.

6 §.

Såsom räntestödskrediter för handeln kan godkännas inhemska krediter, som kreditinrättningar beviljar för i denna lag avsedda ändamål.

7 §.

Handels- och industriministeriet besluter om de räntestödskrediter för handeln för vilka räntestöd erlägges.

8 §.

I räntestödsbeslut avsett reparations-, ändrings- eller förbättringsarbete skall inledas eller däri avsedd anskaffning av anläggningstillgång ske inom ett år från den dag, då den som erhållit räntestödskredit fått del av beslutet.

Handels- och industriministeriet kan av särskilda skäl förlängd den i 1 mom. avsedda tidsfristen.

9 §.

Den ränta kreditinrättning uppbär för räntestödskredit för handeln får ej överstiga den ränta, som kreditinrättningar allmänt tillämpar i fråga om krediter för liknande ändamål.

10 §.

I räntestöd erlägges högst hela räntan på räntestödskredit för handeln för de två första låneåren efter det investeringen i livsmedels- eller dagligvarubutikens anläggningstillgångar blivit slutförd eller efter det butiksbil eller -båt anskaffats samt för de tre följande åren högst 50 procent av räntan på sagda räntestödskredit.

11 §.

Räntestödet betalas till den som beviljat krediten.

Till kreditinrättningar erlägges beträffande räntestödskrediter för handeln för ersättande av de tilläggskostnader, som krediten medfört, av statens medel i räntegottgörelse ett belopp varom handels- och industriministeriet besluter, dock årligen högst 0,4 procent av kreditens belopp för den tid, för vilken räntestöd erlägges.

Investeringsbidrag för handeln.
12 §.

Handels- och industriministeriet kan av särskilda skäl bevilja högst 30 procent av totalbeloppet i det i 5 § avsedda kostnadsförslaget såsom investeringsbidrag för handeln av statens medel inom ramen för statsförslaget, såframt bidraget är av nöden för fullgörande av en på livsmedels- eller dagligvarubutik vilande lagstadgad förpliktelse eller för förhindrande av en avsevärt försämrad tillgång till service. Investeringsbidrag kan ej beviljas för grundande av en fast butik eller för anskaffande av en butiksbil eller -båt.

Investeringsbidrag betalas till den som erhållit kredit, sedan det visats, att det i bidragsbeslutet avsedda projektet har förverkligats.

Särskilda stadganden.
13 §.

Tillsynen över räntestödskrediterna och investeringsbidragen för handeln utövas av handels- och industriministeriet.

Kreditgivaren övervakar, att räntestödskrediterna användes för de i kreditgivningsbesluten förutsatta ändamålen samt i enlighet med de i denna lag ingående eller med stöd av densamma utfärdade stadgandena och bestämmelserna.

Den som erhållit kredit är skyldig att till kreditinrättningen lämna de uppgifter, som är erforderliga för övervakningen. Kreditinrättningen och den som erhållit finansieringsstöd är skyldiga att lämna handels- och industriministeriet de uppgifter, som är av nöden för övervakande av att kreditvillkoren iakttages samt för konstaterande av de verkningar som de medelst finansieringsstöd utförda investeringarna haft. Handels- och industriministeriet kan för utredande av dessa omständigheter verkställa granskningar av verksamheten hos den som erhållit krediten.

14 §.

Överlåtes medelst finansieringsstöd anskaffade anläggningstillgånger helt eller delvis eller överlåtes företag eller väsentlig del av sådant till annan, kan handels- och industriministeriet på ansökan besluta att finansieringsstödet helt eller delvis överföres på den till vilken överlåtelsen skett.

15 §.

Handels- och industriministeriet kan bestämma att finansieringsstödet skall upphöra,

1) om fast butik, butiksbil eller -båt, för vilken finansieringsstöd beviljats, nedlägger sin verksamhet,

2) om företag, som erhållit finansieringsstöd, frångår den verksamhet för vilken finansieringsstöd beviljats, eller

3) om det ändamål, för vilket finansieringsstöd beviljats, annars icke uppnåtts.

Handels- och industriministeriet kan i de i 1 mom. avsedda fallen förplikta den som erhållit finansieringsstöd att helt eller delvis till staten återbetala finansieringsstödet jämte en årlig ränta om högst den ränta Finlands Bank uppbär av kreditinrättningarna i ränta på centralbankskredit.

16 §.

Den som lämnar på beslut om finansieringsstöd inverkande oriktig uppgift eller hemlighåller omständighet av väsentlig betydelse för beviljandet av stödet, eller som vägrar att lämna i 13 § avsedda uppgifter eller använder erhållet finansieringsstöd för annat än i finansieringsstödsbeslutet avsett ändamål, skall för överträdelse av stadgandena om finansieringsstöd för detalj handeln dömas till böter, om ej för gärningen annorstädes i lag är stadgat strängare straff.

Förordnande skall samtidigt givas om återbetalning till staten av beviljat finansieringsstöd jämte en ränta, som är sju procentenheter högre än den ränta Finlands Bank uppbär av kreditinrättningarna i ränta på centralbankskredit, räknat från den dag, från vilken stödet betalats.

17 §.

I handels- och industriministeriets beslut, som givits med stöd av denna lag, får lindring ej sökas genom besvär, förutom då saken gäller tillämpning av 15 §.

Oaktat besvär anförts kan i 15 § avsett beslut omedelbart bringas i verkställighet.

18 §.

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

19 §.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1975.

Denna lag tillämpas på krediter, vilka på basen av till handels- och industriministeriet under åren 1975―1979 inkomna ansökningar godkännes som räntestödskrediter för handeln, och på investeringsbidrag för handeln, vilka användes för finansiering av under åren 1975―1980 påbörjade investeringar.

Innan denna lag träder i kraft kan sådana åtgärder vidtagas, som erfordras för skapande av det i lagen förutsatta systemet med finansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder.

Helsingfors den 31 december 1974.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
]ermu Laine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.