1029/1974

Given i Helsingfors den 31 december 1974.

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) tredje gruppen av de myndigheter som anges i 4 §, sådan den är i lagen den 29 december 1973 (998/73), samt 92 § 1 och 3 mom., sådana de lyder i lagen den 26 juni 1959 (271/59), som följer:

4 §.

Myndigheter, för vilkas expeditioner stämpelskatt skall erläggas, hänföras i avseende å stämpelns belopp till sex grupper på följande sätt:


3 gruppen:

Länsstyrelse jämte länsrätt, befolkningsregistercentralen, centralkriminalpolisen, skyddspolisen, krigsarkivet, statskontoret, statens revisionsverk, skattestyrelsen, tullstyrelsen, bankinspektionen, byggnadsstyrelsen, domkapitel, ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse, skolstyrelsen, yrkesutbildningsstyrelsen, riksarkivet, landsarkiv, jordbruksstyrelsen, vattenstyrelsen, forststyrelsen, lantmäteristyrelsen, skogsforskningsinstituitet, väg- och vattenibyggnadsstyrelsen, bilregistercentralen, luftfartsstyrelsen, meteorologiska institutet, järnvägsstyrelsen, post- och telegraftstyrelsen, sjöfartsstyrelsen, näringsstyrelsen, patent- och registerstyrelsen, tryck kärlsinpektoratet, arbetarskyddsstyrelsen, olycksfallverket, socialstyrelsen och medicinalstyrelsen.


92 §.

Den som icke nöjes åt myndighets, domstols eller tjänstemans åtgärd, till den del denna gäller skyldighet att erlägga stämpelskatt eller beloppet av den stämpelskatt, som skall erläggas, får däröver anföra besvär hos länsrätten, därest icke i fråga om besvärsmyndighet nedan eller annorstädes i lag annat är stadgat.


Den som icke nöjes åt länsrätts utslag med anledning av besvär, som avses i 1 mom., eller åt beslut, varigenom länsstyrelse fastställt stämpelskatt, får däröver anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen inom trettio dagar, räknat från den dag, då han fick del av utslaget eller beslutet, sagda dag oräknad.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1975.

Helsingfors den 31 december 1974.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister för inrikesärendena
Heikki Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.