1027/1974

Given i Helsingfors den 31 december 1974.

Lag angående ändring av lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras i lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/63) 17 § 1―3 mom. och 17 a § 4 mom., sådana de lyder i lagen den 28 juni 1968 (392/68), som följer:

17 §.

Nöjes vederbörande eller statsombudet icke åt skattedirektörs med stöd av denna lag givna beslut, får han skriftligen söka ändring däri hos länsrätten i det län till vilket den betalningsskyldiges hemkommun hör. Besvären skola tillställas skattebyrån i skattedistriktet eller länsrätten inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Statsombudets besvärstid räknas från den dag, då beslutet fattades. I beslut, som med stöd av denna lag givits av sjömansskattenämnden, sökes ändring hos länsrätten i Nylands län i enlighet med vad i lagen om sjömansskatt är stadgat.

Över skattedirektörs och sjömansskattenämndens beslut får vederbörande anföra besvär hos länsrätten även efter utgången av den i 1 mom. nämnda tiden på den grund att socialskyddsavgiften fastställts med oriktig tillämpning av lag eller att vid ärendets behandling inträffat sådant misstag eller fel i förfarandet, som kan antagas ha inverkat på sakens avgörande. Dylika besvär få dock icke anföras senare än under det sjätte året från ingången av kalenderåret närmast efter det då beslutet gavs.

Över länsrätts beslut på besvär som avses i denna lag få besvär anföras endast såframt vederbörande beviljas i 17 a § avsett besvärstillstånd.


17 a §.

Tillstånds ansökan skall tillställas länsrätten eller högsta förvaltningsdomstolen senast den sextionde dagen från delfåendet av beslutet.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1975.

Helsingfors den 31 december 1974.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister för inrikesärendena
Heikki Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.