1025/1974

Given i Helsingfors den 31 december 1974.

Lag om ändring av beskattningslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras i beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58) 3 § 1 mom., 13 § 2 mom., rubriken över IV avdelningens 1 kap., 34 § 4 mom. sådant det lyder i lagen den 15 december 1972 (800/72), 51 § 3 mom., 64 § 1 mom., 64 a § sådan den lyder i lagen den 20 december 1968 (684/68), den inledande satsen i 72 § 1 mom., 75 § sådan den delvis ändrad lyder i lagen den 4 januari 1974 (4/74), 91 §, 93 § 1 mom., sådant det lyder i lagen den 31 december 1974 (1024/74), 94 § 2 mom. och 126 § 1 mom. samt fogas till 33 § ett nytt 4 mom., till 35 § ett nytt 4 mom., till 45 § 1 mom. en ny punkt 3 a, till 59 § ett nytt 2 mom., till själva lagen en ny 63 a §, till 69 § ett nytt 3 mom. och till själva lagen en ny 100 a §, som följer:

3 §.

För skatt på dödsbos inkomst och förmögenhet ansvarar boets delägare såsom för egen skatt. För hemmavarande minderårigt barns inkomst och förmögenhet, för vilken barnets föräldrar beskattas, ansvarar även barnet.


13 §.

Medlem av nämnd må ej närvara vid handläggningen av ärende som rör honom själv, hans make, barn, hans egna eller makens föräldrar, syskon eller dessas makar eller barn eller och samfund, sammanslutning, inrättning, stiftelse eller dödsbo, vars styrelse eller förvaltning han tillhör eller av vilken han åtnjuter kännbar förmån.

IV avdelningen.

Deklarationsskyldighet.

1 kap.

Skattskyldigs och sammanslutnings uppgifter.
33 §.

Vad i denna avdelning stadgas angående skattskyldig, gäller i tillämpliga delar sammanslutning.

34 §.

Som skattskyldigs hemkommun betraktas den kommun, där den skattskyldige i början av skatteåret hade bort mantalsskrivas. Hemkommun för skattskyldigt samfund är den kommun, som vid skatteårets början var samfundets hemort. Sammanslutnings hemkommun är den kommun, där dess hemort vid skatteårets ingång bör anses ha varit.


35 §.

Delägare i sammanslutning skall i sin egen skattedeklaration uppgiva sammanslutningens namn och adress samt sin andel i sammanslutningens inkomster och förmögenhet.

45 §.

För beskattningen åligger det nedan nämnda myndigheter, personer och samfund att inom januari månad tillställa vederbörande skattebyrå följande handlingar och uppgifter för föregående kalenderår:


3 a) den som utdelat stipendium, studiebidrag eller annat understöd för studier eller vetenskaplig forskning och den som utdelat pris såsom erkänsla för vetenskaplig, konstnärlig eller annan allmännyttig verksamhet, angående det belopp som erlagts till envar, såvida det under det föregående året uppgått till minst 5 000 mark.


51 §.

Fullgörandet av sammanslutnings uppgiftsskyldighet ankommer på delägare i sammanslutningen. Förvaltningsnämnd för samfälld skogsmark ansvarar för fullgörandet av uppgiftsskyldighet som gäller samfälld skogsmark.


59 §.

Delägare i sammanslutning skall erlägga kommunalskatt för sin andel i sammanslutningens inkomst till den kommun, till vilken sammanslutningen hade bort erlägga sagda skatt, om den skulle ha varit särskild skattskyldig.

63 a §.

Skattenämnden i sammanslutnings hemkommun fastställer sammanslutningens beskattningsbara inkomst och förmögenhet samt sammanslutningens förlust och uppdelningen av dess gäld på delägarna och meddelar detta de skattenämnder, vilka fastställa delägarnas skatter.

64 §.

Har rörelse eller yrke bedrivits så, att skatt på grund därav bör erläggas till två eller flera kommuner, skall länsskattenämnden i det län, där den skattskyldiges hemkommun är belägen, med avvikelse från stadgandena i 63 och 63 a §§ fastställa den beskattningsbara inkomsten för dylik skattskyldig och dess fördelning mellan vederbörande kommuner samt det antal skattören, som tillkommer dessa kommuner, ävensom uppdelningen av sammanslutnings beskattningsbara inkomst och förmögenhet samt förlust och gäld på sammanslutningens delägare. Skattenämnderna i dessa kommuner skola förelägga länsskattenämnderna förslag angående det antal skattören som tillkommer vederbörande kommun.


64 a §.

Har gårdsbruk som bör anses såsom en enda inkomstkälla, bedrivits så, att skatt för det bör erläggas till två eller flera kommuner, skall skattenämnden i den skattskyldiges eller om fråga är om sammanslutning, dennas hemkommun vid verkställandet av beskattningen uppgöra förslag om hur inkomstkällans beskattningsbara inkomst vid kommunalbeskattningen skall fördelas mellan de olika kommunerna. Skattenämnden bör ofördröjligen delgiva skattenämnderna i övriga vederbörande kommuner sitt förslag, vilka, om de godkänna förslaget, för sin del böra verkställa beskattningen i enlighet därmed. Godkänner någon av dessa skattenämnder icke förslaget, skall länsskattenämnden i det län, där den skattskyldiges eller sammanslutningens hemkommun är belägen med avvikelse från stadgandet i 63 a §, fastställa den vid kommunalbeskattningen beskattningsbara inkomsten samt inkomstens fördelning mellan vederbörande kommuner och det antal skattören, som tillkommer varje kommun, samt den skattskyldiges inkomst och förmögenhet vid statsbeskattningen. Skattenämnderna i kommunerna böra härvid till länsskattenämnden inkomma med förslag angående det antal skattören, som tillkommer vederbörande kommun.

69 §.

Förhandsbesked angående skatt, som skall påföras delägare i sammanslutning på grund av deras andel i sammanslutningens inkomst eller förmögenhet, kan även sökas av sammanslutningen.

72 §.

Vid verkställandet av beskattningen skall skattenämnden, innan andra än naturliga avdrag och räntor på gäld samt index- och kursförluster avdragas, för varje inkomstkälla och förmögenhetsgrupp;


75 §.

Efter det skattenämnden fastställt nettoinkomsten från varje förvärvskälla och totalbeloppet av de skattepliktiga tillgångarna samt bestämt de avdrag, som skola göras från den skattskyldiges totalinkomst och skattepliktiga tillgångar, skall skattenämnden fastställa den vid statsbeskattningen beskattningsbara inkomsten och förmögenheten samt den skattskyldiges inkomstskatteskala jämte de belopp, vilka på stadgade grunder skola avdragas från hans skatt, liksom även den vid kommunalbeskattningen beskattningsbara inkomsten och antalet skattören, som med anledning därav skola påföras.

91 §.

Ändring i fastställande och debitering av skatt och follkpensionsförsäkringpremie kan sökas av den skattskyldige själv samt av envar annan, vars egen skatt direkt kan beröras av beskattningen eller som på grund av offentligt- eller privaträttsligt rättsförhållande är ansvarig för skattens erläggande. Även sammanslutning kan söka ändring i fastställandet av sammanslutningens beskattningsbara inkomst och förmögenhet samt deras fördelning.

Stats- och kommunalombud, beskattningsombud, skatteinspektör samt kommuns styrelse äga likaså rätt att söka ändring i beskattning och fastställandet av sammanslutnings beskattningsbara inkomst och förmögenhet samt deras fördelning. Församling är berättigad att söka ändring i sådan debitering av kyrkoskatt, som avses i 79 § 2 mom., samt kommunalombud och folkpensionsanstalten i fastställande och debitering av folkpensionsförsäkringspremie, som nämnes i 79 § 3 mom.

93 §.

Skattskydig eller annan enligt 91 § till ändringssökande berättigad får, vare sig skatteanmärkning framställts eller icke, söka ändring hos länsrätten i det län, inom vilket den skattskyldiges hemkommun är belägen eller där han beskattats för personliga inkomster, eller, om han icke har hemkommun i riket eller icke här beskattats för sina personliga inkomster, hos länsrätten i Nylands län. Har vid statsbeskattning sambeskattade makar olika hemkommun, sökes ändring hos länsrätten i det län, inom vars område mannens hemkommun är belägen. Ändring i fastställandet av sammanslutnings inkomst och förmögenhet samt dessas fördelning sökes likväl hos länsrätten i det län, inom vilket sammanslutningens hemkommun är belägen, eller om sammanslutningen icke har hemkommun i riket, hos länsrätten i Nylands län. Ändring skall sökas skriftligen och besvärsskriften tillställas skattedistriktets skattebyrå eller länsrätten inom trettio dagar från den dag, då prövningsnämndens meddelande om besvärstidens begynnande anslagits på sätt kommunala tillkännagivanden i kommunen offentliggöras (ordinarie besvär). Har skattskyldig eller annan enligt 91 § 1 mom. till ändringssökande berättigad person inom besvärstiden till skattenämnden framställt i 82 § 3 mom. avsett rättelseyrkande, räknas likväl hans besvärstid från det i 87 § avsedda delgivandet av skattenämndens beslut med anledning av rättelseyrkandet.


94 §.

Har skattskyldig påförts statsskatt eller för egen personlig inkomst kommunalskatt i annan kommun än den till vars skattenämnd han inlämnat sin skattedeklaration kan, om någon annan kommun än sistnämnda kommun är den skattskyldiges rätta beskattningsort, ändring medelst grundbesvär sökas även i skattebeloppet. Lag samma vare, då kommunalskatt för viss inkomst av rörelse, yrke eller fastighet eller andel i sammanslutnings personliga inkomst påförts i annan kommun än den, där den skattskyldige uppgivit sig ha åtnjutit inkomsten.


100 a §.

Har besvärsinstans förklarat, att två eller flera skattskyldiga för viss inkomst eller förmögenhet skall beskattas såsom sammanslutning, eller höjt eller sänkt sammanslutnings beskattningsbara inkomst eller förmögenhet eller ändrat deras fördelning, skall vederbörande skattenämnd göra motsvarande rättelse i beskattningen av sammanslutningens delägare. Avskrift av länsrättens eller högsta förvaltningsdomstolens ovan avsedda beslut skall sändas till vederbörande länsstyrelse och skattenämnd. I övrigt länder i tillämpliga delar till efterrättelse vad i 113 § är stadgat.

126 §.

Har i riket bosatt person, i riket bosatt persons dödsbo eller inhemskt samfund eller inhemsk sammanslutning i utlandet nödgats erlägga skatt för sådan utomlands förvärvad inkomst eller där befintlig förmögenhet, för vilken han även här beskattats, kan finansministeriet i ömmande fall eller då särskilda skäl därtill eljest föreligga, till förhindrande eller lindrande av dubbelbeskattning helt eller delvis medgiva befrielse från statsskatt och, efter vederbörande kommuns och församlings hörande, även från kommunal- och kyrkoskatt, försåvitt de hänföra sig till sagda inkomst eller förmögenhet. I sådant beslut må ändring icke sökas.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975, och tillämpas första gången vid beskattningen för det skatteår, som först utgår efter lagens ikraftträdande.

På beskattningen av sammanslutning som enligt 18 § 4 mom. lagen om skatt på inkomst och förmögenhet skall beskattas såsom en skild skattskyldig tillämpas stadgandena i denna lag, sådana de lydde före lagens ikraftträdande.

Tills i landskapslagstiftningen för Åland annorlunda stadgas, tillämpas vid kommunalbeskattningen i landskapet de genom denna lag ändrade 3, 13, 34, 51, 64, 64 a, 91, 93, 94 och 126 §§, sådana de lydde före denna lags ikraftträdande. Likaså tillämpas vid kommunalbeskattningen i landskapet de till denna lag fogade nya 4 mom. i 33 § och 35 §, det nya 2 mom. i 59 §, den nya 63 a §, det nya 3 mom. i 69 § och den nya 100 a § sedan nödiga stadganden utfärdats i landskapslagstiftningen för Åland.

Helsingfors den 31 december 1974.

Republikens President
Urho Kekkonen

FinansMinister
Johannes Virolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.