1024/1974

Given i Helsingfors den 31 december 1974.

Lag om ändring av beskattningslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut upphäves 35 a § i beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58), sådant sagda lagrum lyder i lagen den 15 december 1967 (547/67), ändras 35 § 1 mom., 37, 38, 39, 40, 42, 43, 43 a, 47 och 82 §§, 82 a § 1 mom., 83 §, 93 § 1 mom., 114 och 130 §§, av dessa 37 §, sådant sagda lagrum lyder delvis ändrat genom lagen den 15 december 1967 (547/67), 39 §, sådant sagda lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 7 maj 1965 och lag av den 11 mars 1970 (260/65 och 186/70), 43 a §, sådant sagda lagrum lyder i lag av den 15 december 1967 (547/67), 82 a § 1 mom., sådant sagda lagrum lyder i lag av den 12 juni 1964 (321/64), och 93 § 1 mom., sådant sagda lagrum lyder i lagen den 15 december 1972 (800/72) och 130 §, sådant sagda lagrum lyder i lagen den 31 december 1974 (1023/74), samt fogas till 72 § ett nytt 4 mom. och till 80 § ett nytt 3 mom., som följer:

35 §.

I skattedeklaration, som på heder och samvete bör till riktigheten styrkas med egenhändig underskrift, skola den skattepliktiga inkomsten och förmögenheten samt de avdrag som göras på dessa tillräckligt specificerade uppgivas enligt vad som stadgas genom förordning.


37 §.

Den som enligt lag är bokföringsskyldig, samt samfund, sammanslutning och dödsbo även eljest ävensom skattskyldig som driver lantbruk skola i sina skattedeklarationer uppgiva och till dem foga sådana uppgifter och utredningar som stadgas genom förordning. Genom förordning kan även stadgas, hur ändringar rörande räkenskapsperioden och övriga ändringar i bokföringen skola anmälas.

Skattskyldig, som driver lantbruk, skall om sina inkomster och utgifter föra sådan kassabok som i förordning närmare stadgas.

Genom förordning kan stadgas, hurudana verifikationer bokföringsskyldig och skattskyldig, som driver lantbruk, skall använda för beskattningen och hurudana kvitton han skall giva annan skattskyldig för de betalningar han erhållit.

Genom förordning kan stadgas, att skattskyldig, som har inkomst av fastighet eller fiske eller av annan verksamhet än rörelse eller yrke och som icke enligt lag är bokföringsskyldig, skall föra bok, av vilken hans inkomster och de utgifter, som skola beaktas vid beskattningen, i tidsföljd och tillräckligt specificerade tillförlitligt framgå, samt utfärdas närmare bestämmelser om sagda bokföringsmetod och de verifikationer, som skola användas, liksom även därom, vad sådan skattskyldig i övrigt har att beakta i fråga om sin beskattning.

38 §.

Angående utredningar över avdrag som skola göras i skattedeklaration stadgas genom förordning.

39 §.

Skattedeklaration skall för varje skatteår ingivas senast den 31 januari påföljande år. Skattskyldig, som driver lantbruk eller utövar yrke, får likväl inlämna sin skattedeklaration senast den 1 mars. Annan skattskyldig, som enligt lag är bokföringsskyldig och vars räkenskapsperiod utgått efter den 1 oktober, äger rätt att inlämna sin skattedeklaration senast den 1 april. Sistnämnda rätt tillkommer även staten, kommun, kommunalförbund samt församling inom den evangelisk-lutherska kyrkan och det ortodoxa kyrkosamfundet.

Uppgifter och utredningar, som icke kunna fogas till skattedeklarationen då denna ingives, skola tillställas skattebyrån omedelbart efter det hindret upphört.

Skola makar vid statsbeskattningen sambeskattas och är tiden för inlämnande av skattedeklaration för den ena maken enligt 1 mom. längre än för den andra, får även den sistnämnda maken inlämna sin skattedeklaration inom den tid som gäller för den förra.

Med posten insänd skattedeklaration anses ingiven i rätt tid, om postförsändelsen med skattedeklarationen inom ovan i 1 mom. stadgad tid inlämnats till posten under skattebyråns adress.

40 §.

Förutom skattedeklaration skall skattskyldig efter erhållen anmaning av skattedirektör, ordförande i sektion i skattenämnd, ordförande i länsskattenämnd eller dess sektion eller stats- eller kommunalombud, beskattningsombud, prövningsombud, skatteinspektör eller vederbörande tjänsteman eller funktionär vid skattestyrelsen, länsskattebyrå eller skattebyrå under samma förpliktelse, som gäller skattedeklaration, avgiva de kompletterande uppgifter och utredningar, vilka vid hans beskattande, vid verkställande av skattegranskning eller vid handläggning av ansökan om ändring i hans beskattning kunna vara av nöden.

42 §.

Skattedirektör eller av denne utsedd tjänsteman eller funktionär vid skattebyrån äger rätt att på anhållan förlänga tiden för inlämnande av skattedeklaration eller av uppgifter och utredningar, som skola bifogas denna.

Den myndighet till vilken i 40 § nämnda uppgifter och utredningar skola ingivas, äger även rätt att förlänga av densamma utsatt tid.

Över inlämnande av skattedeklaration, uppgift och utredning äger den, som ingivit sådan, rätt att avgiftsfritt erhålla bevis.

43 §.

Skattskyldig, som enligt lag är bokföringsskyldig eller som på sätt i 37 § 4 mom. avses, bör föra bok över sina inkomster och utgifter, skall på uppmaning av ovan i 40 § avsedd myndighet i Finland för granskning förete sagda myndighet eller av denna förordnad sakkunnig och oj ojävig person sina affärs- och räkenskapsböcker, sina inventarier och specifikationer till balansräkningen med bilagor såsom även verifikationsmaterialet och allt annat material, som hör till redo visnings verksamheten, kontrakt och skuldsedlar, protokoll, korrespondens, metodbeskrivning över maskinell bokföring samt andra handlingar, vilka kunna vara av nöden vid hans beskattande, vid verkställande av skattegranskning eller vid handläggning av ansökan om ändring i hans beskattning, samt uppvisa de till näringsverksamheten hörande lagren och den övriga egendomen. Granskningen kan verkställas redan under skatteåret.

Handlingarna böra såvitt möjligt granskas i den skattskyldiges affärslokal eller i den räkenskaps- eller servicebyrå han anlitar. Verkställes granskningen i ovan nämnd lokal eller byrå, bör den skattskyldige ställa ändamålsenliga utrymmen samt nödiga hjälpmedel och biträden till granskarens förfogande. Kan granskningen icke utan förfång verkställas på ovan avsedd plats, kan den verkställas i länsskattebyrån eller skattebyrån. Granskning, som sker på åtgärd av skattebyrån, kan likväl alltid verkställas i vederbörande skattebyrå. Handlingarna skola företes för granskning på eller insändas till den plats, där granskningen utföres. Av handlingar, som skola förvaras i form av avskrifter, framställda genom fotografering eller på annat motsvarande sätt, bör på anmaning av myndighet som avses i 40 § framställas avskrifter, som ställs till den persons förfogande som utför granskningen, om detta är nödvändigt för granskningen. Över verkställd granskning bör berättelse uppgöras.

43 a §.

Skattskyldig, som driver gårdsbruk, skall på uppmaning av ovan i 40 § avsedd myndighet eller för detta ändamål förordnad inspektör på lägenheten för granskning förete eller till skattebyrå insända sin kassabok, verifikat över försäljningar av lantbruksprodukter och inköp av lantbruksförnödenheter ävensom alla andra handlingar, som kunna vara av nöden vid hans beskattning, vid verkställandet av skattegranskning eller vid handläggningen av ansökan om ändring i hans beskattning, samt på lägenheten tillåta inspektion av lantbrukslager och övrig lantbruksegendom. Över verkställd granskning bör berättelse uppgöras.

47 §.

Envar åligger att utöver ovan i detta kapitel avsedda uppgifter på uppmaning av skattestyrelsen eller länsskattebyrå för annan berörande beskattning, skattegranskning eller ärende föranlett av ansökan om ändring i beskattning lämna oundgängliga andra uppgifter, vilka framgå av handlingar han har i sin besittning eller eljest äro honom veterliga, såvida han icke enligt lag äger rätt att vägra avgiva vittnesmål i saken. Vederbörande får likväl icke vägra att lämna uppgifter, som påverka beskattning av annan och som beröra dennes ekonomiska ställning.

72 §.

Skattskyldig, som i sin skattedeklaration uppgivit, att han icke behöver höras med anledning av beskattning enligt prövning, behöver likväl icke beredas ovan i 1 mom. 4 punkten avsett tillfälle att förete utredning.

80 §.

Skattskyldig kan tillställas beskattningsintyg såsom utredning över verkställd beskattning. Skattestyrelsen utfärdar närmare bestämmelser om beskattningsintyg.

82 §.

Har skattskyldig utan egen förskyllan på grund av räknefel eller därmed jämförligt misstag eller på grund av att skattenämnden till någon del icke prövat saken, undgått stadgad skatt eller del därav, eller har skattskyldig av nämnda orsak eller på grund av bristfällig eller felaktig utredning eller annat uppenbart fel påförts för mycket i skatt, skall beskattning rättas, om ärendet icke avgjorts genom beslut på skatteanmärkning eller besvär (skatterättelse).

Skatterättelse till den skattskyldiges nackdel skall ske inom två år efter det år, då beskattningen verkställts, och skatterättelse till den skattskyldiges förmån senast inom fem år efter det år, då beskattningen verkställts. Göres skatterättelse till den skatsskyldiges nackdel skall honom, såvitt möjligt innan rättelse sker, beredas tillfälle att bli hörd i saken.

Skatterättelse anhängiggöres på skriftligt yrkande av den skattskyldige eller av annan jämlikt 91 § 1 mom. till ändringssökande berättigad eller på myndighets initiativ. Ärende som rör skatterättelse skall såvitt möjligt slutbehandlas inom sex månader efter den tidpunkt, då skrivelse innehållande yrkande på rättelse inkommit till skattebyrån.

82 a §.

Finner skattedirektör, att vid debitering gjorts räknefel eller därmed jämförligt misstag, skall han rätta debiteringen. Rättelse till den skattskyldiges nackdel skall ske inom två år, räknat från början av det kalenderår, som följer på det år, under vilket debiteringen verkställts, och rättelse till den skattskyldiges förmån inom fem år räknat från början av det kalenderår, som följer på det år, under vilket debiteringen verkställts. Göres rättelse av debitering till den skattskyldiges nackdel, skall honom, såvitt möjligt innan rättelse sker, beredas tillfälle att bli hörd i saken.


83 §.

Har skattskyldig på grund av att han underlåtit att inlämna skattedeklaration eller inlämnat bristfällig, vilseledande eller oriktig deklaration eller annan uppgift eller handling, vid verkställd ordinarie beskattning helt eller delvis undgått skatt, skola honom under något av de fem år, som följa efter året för verkställande av den ordinarie beskattningen, påföras den skatt, vilken han av förenämnda orsak undgått, jämte sådan ränta därå, som motsvarar stadgat skattetillägg för försummad skattebetalning, samt stadgad skatteförhöjning (efterbeskattning). Innan efterbeskattning verkställes skall skattskyldig, såvitt möjligt, beredas tillfälle att bli hörd i saken. Den skattskyldige behöver likväl icke beredas tillfälle att bli hörd, om det är uppenbart att detta icke är av betydelse för avgörandet av saken.

93 §.

Skattskyldig eller annan jämlikt 91 § till ändringssökande berättigad kan, vare sig skatteanmärkning framställts eller icke, söka ändring hos länsrätten i det län, inom vilket den skattskyldiges hemkommun är belägen eller där han beskattats för personliga inkomster, eller, om han icke har hemkommun i riket eller icke beskattats för personliga inkomster, hos länsrätten i Nylands län. Då makar, som sambeskattas i statsbeskattningen, ha olika hemkommun, sökes ändring hos länsrätten i det län inom vilket mannens hemkommun är belägen. Ändring skall sökas skriftligen och besvärsskriften tillställas skattedistriktets skattebyrå eller länsrätten inom trettio dagar från den dag, då prövningsnämndens meddelande om besvärstidens begynnelse anslagits på sätt kommunala tillkännagivanden i kommunen offentliggöras (ordinarie besvär). Framställer skattskyldig eller annan jämlikt 91 § 1 mom. till ändringssökande berättigad inom besvärstiden till skattenämnden i 82 § 3 mom. avsett yrkande på rättelse, räknas hans besvärstid likväl från det skattenämndens beslut med anledning av yrkandet på rättelse delgivits i enlighet med 87 §.


114 §.

Då till skattskyldig på grund av skatterättelse eller rättelse av debitering återbetalas skatt, erlägges till honom på det överbetalda beloppet ränta, beräknad på sätt i 113 § 2 mom. stadgas.

Har någon i annat än i 113 § eller ovan i 1 mom. nämnt fall i skatt erlagt mera än honom påförts, äger han rätt att av skatteuppbördsmyndigheten återfå det överbetalda beloppet jämte ränta, beräknad på sätt i 113 § 2 mom. stadgas.

130 §.

Sakägare, som avses i 91 § 1 mom., äger rätt att erhålla utdrag ur skatte- och prövningsnämnds protokoll samt avskrift av länsrättens utslag, så ock avskrift av utlåtanden och bemötanden i ärendet samt av berättelser, som uppgjorts vid granskning i enlighet med 43 och 43 a §§. Samma rätt tillkommer den, som ansökt om ovan i 69 § avsett förhandsbesked.

Helsingfors den 31 december 1974.

Republikens President
Urho Kekkonen

FinansMinister
Johannes Virolaincn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.