1023/1974

Given i Helsingfors den 31 december 1974.

Lag om ändring av beskattningslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut upphäves 27 § beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58) samt ändras lagens 31 §, 90 § 1 och 4 mom, 93 § 2-4 mom., 94 § 1 mom., 95 och 96 §§, 96 a § den inledande satsen, 96 b § 1 mom. den inledande satsen samt 2 och 3 mom., 96 d § 1 mom., 98 och 102 §§, 112 § 4 mom., 130 § och 132 § 1 mom., av dem 90 § 1 och 4 mom. sådana de lyder i lagen den 15 december 1967 (547/67), 96 § sådan den delvis ändrad lyder i lagen den 28 juni 1968 (390/68) samt 96 a § den inledande satsen, 96 b § 1 mom. den inledande satsen samt 2 och 3 mom. ävensom 96 d § 1 mom. sådana de lyder i sistnämnda lag, som följer:

31 §.

Angående prövningsombudets närvaro i länsrätten vid muntlig förhandling, förhör med vittnen och sakkunniga eller vid syn som föranstaltas på länsrättens försorg, gäller vad som är stadgat om rätt för part att övervara sådan förhandling, sådant förhör eller sådan syn.

90 §.

Den som icke nöjes åt skatteklassificering av brukningsenhet, som han äger eller innehar, kan söka ändring däri hos länsrätten i det län, där fastigheten är belägen. Ändringssökande skall ske skriftligen och besvärsskriften tillställas vederbörande skattebyrå eller länsrätt inom den tid, under vilken skatteklassificeringen jämlikt stadgandet i 67 § är framlagd till påseende i kommunen. På statens vägnar äro skatteinspektör och statsombud samt på kommunens vägnar kommunalombud och kommuns styrelse berättigade att inom samma tid söka ändring i skatteklassificeringen av lägenhet eller att påyrka, att skatteklassificeringen helt skall upphävas.


Länsrättens utslag i ärende, som avses i denna paragraf, är slutligt.

93 §.

Har skriftlig ansökan om ändring inlämnats till skattebyrån, åligger det skattedirektören, sedan vid besvär på statens eller kommuns vägnar den skattskyldige samt vid besvär av person som avses i 91 § 1 mom. stats- och kommunalombuden beretts tillfälle att ingiva bemötande, att ofördröjligen till länsrätten översända besvärsskriften jämte bemötande och de till grund för beskattningen liggande handlingarna samt utdrag ur skattenämndens protokoll och skattelängden ävensom ur prövningsnämndens protokoll, om ärendet handlagts av prövningsnämnden. Ytterligare skola Ull handlingarna fogas utredning om besvärstidens begynnelse samt skattedirektörens utlåtande angående besvären. Ha besvär ingivits till länsrätten, skall denna, såframt ärendet icke avvisas eller framställt yrkande omedelbart förkastas, genom skattedirektörens eller, såframt besvären anförts över beskattning som verkställts av länsskattenämnden, genom länsskattebyråns förmedling bereda parterna tillfälle att avgiva bemötande samt infordra nödiga utredningar och utlåtanden.

I fall, som avses i 86 § 1 mom., räknas dock tiden för sökande av ändring med avseende å de med stöd av 91 § 1 mom. Ull ändringssökande berättigade från delgivning i enlighet med 87 § samt med avseende å i 91 § 2 mom. nämnda myndigheter från tidpunkten för skattenämndens beslut.

Har skattskyldig beskattats i flera kommuner, äger han rätt att söka ändring i alla beskattningar medelst en enda besvärsskrift, vilken bör ingivas antingen till ovan i 1 mom. avsedd länsrätt eller till någon av vederbörande skattebyråer före utgången av den besvärstid, som sist utlöper.

94 §.

Önskar skattskyldig eller annan i 91 § 1 mom. avsedd person anföra besvär över beskattning på den grund, att beskattningen verkställts med oriktig tillämpning av lag eller att vid sakens behandling i skattenämnden sådant misstag eller fel i förfarandet inträffat, som kan antagas ha inverkat på sakens avgörande, får han, såframt saken gäller sådan grund för beskattningen, anföra besvär hos ovan i 93 § avsedd länsrätt även efter de i samma paragraf angivna tiderna (grundbesvär). På samma sätt sökes ändring i skattedirektörs beslut med stöd av 89 § 2 mom.


95 §.

Har skattskyldig påförts statsskatt eller för samma inkomst kommunalskatt i två eller flera kommuner, kan ärendet underställas länsrättens behandling medelst grundbesvär även sålunda, att skattedirektören för skattedistrikt, där någon av beskattningarna verkställts, eller vederbörande tjänsteman vid länsstyrelsen eller ock utmätningsman på den skattskyldiges begäran anmäler saken hos länsrätten. Skattedirektören eller utmätningsmannen skall på begäran åt den skattskyldige utfärda bevis över att ärendet anhängiggjorts.

96 §.

Över länsrättens utslag i annat än i 90, 96 a eller 96 b § avsett ärende kan de, som jämlikt 91 § äga rätt att söka ändring i beskattning, anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen inom sextio dagar från delfåendet. På statens vägnar utövas besvärsrätten likväl av prövningsombudet och på kommuns vägnar av dess styrelse.

Besvärsskriften samt länsrättens utslag och utredning om, när besväranden fått del av utslaget, skola inom tid som nämnes i 1 mom. tillställas högsta förvaltningsdomstolen.

I 2 mom. avsedd besvärsskrift kan även inlämnas till länsrätten, som utan dröjsmål skall insända den jämte i saken tillkomna handlingar till högsta förvaltningsdomstolen.

96 a §.

Utan i 96 c § stadgat besvärstillstånd får besvär icke anföras över länsrätts utslag till den del utslaget gäller


96 b §.

Utan besvärstillstånd får besvär ej heller anföras över länsrätts utslag till den del fråga är om, huruvida inkomst är skattepliktig, eller om beloppet av beskattningsbar inkomst


Såframt besvär över länsrätts utslag i fall, då ändring yrkats på samma grund i såväl stats- som kommunalbeskattningen, äro tillåtna i fråga om någondera beskattningen men enligt stadgandena i 1 mom. förbjudna i fråga om den andra, får besvär likväl på sagda grund anföras även över sistnämnda beskattning.

Beträffande skatteplikt för förmögenhet eller beloppet av beskattningsbar förmögenhet får besvär ej heller utan besvärstillstånd anföras över länsrättens utslag, om det förmögenhetsbelopp, beträffande vilket utslaget går parten emot, utan beaktande av ovan i 96 a § 5 punkten avsett värde av byggnad och konstruktion, uppenbart understiger 50 000 mark.


96 d §.

Tillståndsansökningen skall tillställas länsrätten eller högsta förvaltningsdomstolen senast den sextionde dagen från dagen för delfåendet av utslaget.


98 §.

Finner länsrätt vid behandling av ändringsansökan, att handläggningen av besvären ankommer på länsrätten i annat län, skall ärendet hänskjutas till sistnämnda länsrätt.

Skulle handläggningen av besvär ha ankommit på annan länsrätt än den där de avgjorts, skall högsta förvaltningsdomstolen, om den icke anser sig kunna direkt avgöra ärendet, hänskjuta detsamma till förstnämnda länsrätt.

102 §.

På grund av särskilda lokala förhållanden eller förhållanden, som eljest äro av undantagsnatur, kan tiden för sökande av ändring i skattenämnds, prövningsnämnds eller länsrätts beslut eller utslag genom förordning förlängas.

112 §.

Har den skattskyldige påförts statsskatt eller för samma inkomst kommunalskatt i två eller flera kommuner och frågan om hans rätta beskattningsort genom ordinarie besvär eller grundbesvär hänskjutits till länsrätten för avgörande, är den skattskyldige eller annan för skatten ansvarig person berättigad att begära, att skattedirektören i skattedistrikt, i vilket någon av beskattningarna verkställts, skall förordna, vilken av de nämnda skatterna som skall erläggas oberoende av att besvär anförts. Härvid skall den skatt, som helt eller delvis betalats eller för vars erläggande förskott använts, förordnas att i främsta rummet erläggas. Skattedirektören skall samtidigt förordna, att tvångsindrivning av i annan kommun för samma inkomst eller förmögenhet påförda skatter skall uppskjutas, till dess länsrättens utslag angående besvären över beskattningsorten givits. Vid behov skola nya debetsedlar utskrivas, särskilt för den skatt som skall erläggas oberoende av att besvär anförts och särskilt för annan skatt, över i detta moment avsett beslut av skattedirektören får besvär icke anföras.

130 §.

Sakägare, som avses i 91 § 1 mom., äger rätt att erhålla utdrag ur skatte- och prövningsnämnds protokoll samt avskrift av länsrättens utslag, sa ock avskrift av utlåtanden och bemötanden i ärendet samt av berättelser, som uppgjorts vid granskning i enlighet med 43 §. Samma rätt tillkommer den som ansökt om i 69 § avsett förhandsbesked.

132 §.

Uppgifter och handlingar vilka förettets för fullgörande av uppgiftsskyldighet, får icke hos skatte- och prövningsnämnd, centralskattenämnden, länsstyrelse, länsrätt eller högsta förvaltningsdomstolen lämnas till påseende för andra än nämndens, länsrättens eller högsta förvaltningsdomstolens ordförande och ledamöter, vederbörande tjänstemän vid länsstyrelsen, stats- och kommunalombud, beskattningsombud, prövningsombud, skatteinspektör eller ombud för kommuns styrelse och för folkpensionsanstalten samt vederbörande nämnders, länsstyrelses och domstolars funktionärer och av dem inkallade sakkunniga.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1975.

Helsingfors den 31 december 1974.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister för inrikesärendena
Heikki Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.